Inter­ne doku­men­ter afslø­rer: Tech-komet var i sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer før børsno­te­ring og på des­pe­rat pen­gej­agt – eks­pert kal­der det for et “inter­net-scam”

Den kuld­sej­le­de og kon­kurs­ram­te børskan­di­dat MeeW blev portræt­te­ret som en it-virk­som­hed i gal­op­pe­ren­de vækst, ind­til Fri­heds­bre­vet kun­ne afslø­re, at sel­ska­bets karis­ma­ti­ske stif­ter Armin Kavou­si pyn­te­de sig med lån­te fjer. Kort efter blev sel­ska­bet erklæ­ret kon­kurs. Nu afslø­rer inter­ne doku­men­ter, at MeeW var i så sto­re finan­si­el­le pro­ble­mer, at sel­ska­bet en måned før børsno­te­rin­gen løb tør for pen­ge. Der kun­ne hver­ken udbe­ta­les løn eller beta­les reg­nin­ger. Sam­ti­dig pum­pe­de sel­ska­bet dets omsæt­ning op ved at udste­de tvivls­om­me fak­tu­ra­er til egne virk­som­he­der. Eks­per­ter kal­der det for et “alter­na­tivt inter­net scam” og “ube­gri­be­ligt”.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her