Ken­dis­fond sam­ler mil­li­o­ner ind til syge børn, men de fle­ste af pen­ge­ne går til fester, hotel­ler og underholdning

Vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen KidsAid Dan­mark sam­ler hvert år mil­li­o­ner af kro­ner ind til syge og udsat­te børn, og ofte er det med hjælp fra nog­le af Dan­marks stør­ste ken­dis­ser. Men orga­ni­sa­tio­nen bru­ger sam­ti­dig mil­li­o­ner af kro­ner på fester, hotel­ler og under­hold­ning, viser en gen­nem­gang af regn­ska­ber­ne. Nu kri­ti­se­rer en lang ræk­ke af lan­dets før­en­de eks­per­ter inden for vel­gø­ren­hed og bog­fø­ring orga­ni­sa­tio­nen for at have uigen­nem­sig­ti­ge regn­ska­ber, og sam­ti­dig sår de alvor­lig tvivl om, hvor man­ge pen­ge der reelt til­fal­der børnene. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her