Ken­dis­fond sam­ler mil­li­o­ner ind til syge børn, men de fle­ste af pen­ge­ne går til fester, hotel­ler og underholdning

Vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen KidsAid Dan­mark sam­ler hvert år mil­li­o­ner af kro­ner ind til syge og udsat­te børn, og ofte er det med hjælp fra nog­le af Dan­marks stør­ste ken­dis­ser. Men orga­ni­sa­tio­nen bru­ger sam­ti­dig mil­li­o­ner af kro­ner på fester, hotel­ler og under­hold­ning, viser en gen­nem­gang af regn­ska­ber­ne. Nu kri­ti­se­rer en lang ræk­ke af lan­dets før­en­de eks­per­ter inden for vel­gø­ren­hed og bog­fø­ring orga­ni­sa­tio­nen for at have uigen­nem­sig­ti­ge regn­ska­ber, og sam­ti­dig sår de alvor­lig tvivl om, hvor man­ge pen­ge der reelt til­fal­der børnene. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.