Kom­mu­nal chef afslø­ret i omfat­ten­de bilags­rod: 133.000 kro­ner brugt i blin­de på pubcrawl, luksus­mid­da­ge og hoteller

I fle­re år har skat­te­bor­ger­ne i Aal­borg – uden at vide det – været de gla­de give­re, når kom­mu­nens event­chef, Søren Thorst, er dra­get på den ene pubcrawl efter den anden i ind- og udland og har ind­ta­get eks­klu­si­ve mid­da­ge, hvor for­må­let og gæste­li­sten for­to­ner sig i uvis­he­den, mens alko­ho­lind­ta­get der­i­mod har været ander­le­des kon­kret og mas­sivt. Det kan Fri­heds­bre­vet i dag afslø­re på bag­grund af aktind­sig­ter i de udgif­ter, som Søren Thorst har afholdt på det kom­mu­na­le mastercard, Aal­borg Kom­mu­ne har udsty­ret ham med. I alt har Søren Thorst brugt cir­ka en halv mil­li­on skat­te­kro­ner på fem år, men der mang­ler bilag for 133.541 kro­ner for pri­mært restau­rant­be­søg og reg­nin­ger på barer i ind- og udland. Med andre ord er det uklart, hvad pen­ge­ne præ­cist er brugt på. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her