Kom­mu­nen sov i timen: Direk­tør arran­ge­re­de udlands­tur til 125.000 kro­ner og god­kend­te selv alle udgifter

Det var kom­mu­nal­di­rek­tør Chri­sti­an Ros­lev fra Aal­borg Kom­mu­ne, der per­son­ligt stod for at god­ken­de, at han selv og 16 andre ansat­te i Aal­borg Kom­mu­ne brænd­te godt 125.000 kro­ner af på en stu­di­e­tur til Hol­land med en lang ræk­ke besøg på restau­ran­ter og barer til sent ud på nat­ten. Det er pro­ble­ma­tisk og i strid med tan­ken bag de reg­ler, der er på områ­det, når Chri­sti­an Ros­lev både er med på stu­di­e­tu­ren og siden­hen selv god­ken­der de udgif­ter, der er ble­vet afholdt. Det for­kla­rer Per Niko­laj Bukh, som er pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring ved Aal­borg Universitet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.