Kon­tro­ver­si­el byg­ge­ma­ta­dor fik fle­re gan­ge klart nej til byg­ge­ri i Aal­borg, byg­ge­de alli­ge­vel og fik så ja efter hem­me­li­ge dona­tio­ner til Socialdemokratiet


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Som­me­ti­der er det bed­re at bede om til­gi­vel­se end om til­la­del­se. Men nu kan Fri­heds­bre­vet afslø­re, at den kon­tro­ver­si­el­le byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard slap afsted med at gøre beg­ge dele over for Aal­borg Kom­mu­ne i en opsigtsvæk­ken­de byggesag. 

I fle­re år hav­de Jes­per Sko­vs­gaard for­søgt at få Aal­borg Kom­mu­ne til at give dis­pen­sa­tion til at byg­ge mere, end han måt­te på en byg­ge­grund. Uden held, for hver gang han spurg­te, var sva­ret fra kom­mu­nen det sam­me: Nej. 

Efter­føl­gen­de kun­ne kom­mu­nen så kon­sta­te­re, at Jes­per Sko­vs­gaard, som er stor­sponsor til Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Aal­borg, hav­de set stort på de man­ge afslag. Han hav­de alli­ge­vel byg­get ulovligt. 

Alli­ge­vel fik Jes­per Sko­vs­gaard til­la­del­se, efter at han med en ræk­ke hem­me­li­ge dona­tio­ner hav­de givet pen­ge til kom­mu­nalvalg­kam­pen for Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Aal­borg og borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S).

Fri­heds­bre­vet har på bag­grund af en læk­ket mail kun­net doku­men­te­re, at Jes­per Sko­vs­gaard har øko­no­mi­ske moti­ver bag støt­ten til Socialdemokratiet. 

“Har altid, siden 2006, fået en god behand­ling af S i Aal­borg. Har der­for støt­tet dem,” har Jes­per Sko­vs­gaard inter­nt for­kla­ret om dona­tio­ner­ne til Socialdemokratiet. 

Det sam­le­de bil­le­de får det til at se mistæn­ke­ligt ud, mener Jes­per Olsen, for­mand for anti­kor­rup­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nals dan­ske afdeling. 

“Jes­per Sko­vs­gaard arbej­der til­sy­ne­la­den­de efter devi­sen, ‘det er nem­me­re at få til­gi­vel­se end til­la­del­se’ og ‘den der smø­rer godt, kører godt’,” siger Jes­per Olsen. 

“Det vir­ker jo som helt ufor­stå­e­ligt, at kom­mu­nen accep­te­rer det,” siger for­valt­nings­eks­per­ten Roger Buch. 

Der­for er det vigtigt

Til­la­del­sen skri­ver sig ind i histo­ri­en om Jes­per Sko­vs­gaards bånd til både Aal­borg Kom­mu­ne samt Soci­al­de­mo­kra­ti­et og borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Larsen. 

Der har været rejst skarp kri­tik af rela­tio­nen mel­lem byg­ge­ma­ta­doren og Tho­mas Kastrup-Lar­sen. Det bun­der i fle­re for­hold med et tids­mæs­sigt sam­men­fald, der har rejst mistan­ke om urent trav. 

Først done­re­de Jes­per Sko­vs­gaard pen­ge, efter han hav­de fået 100.000 skat­te­kro­ner af Tho­mas Kastrup-Lar­sen til at lave en bran­ding­film af Aal­borg i for­bin­del­se med TV 2‑programmet Nybyg­ger­ne. Efter Fri­heds­bre­vet beskrev for­lø­bet, opda­ge­de kom­mu­nen, at fil­men aldrig var ble­vet produceret. 

Bag­ef­ter kom det frem, at der kom et såkaldt kom­mu­ne­plan­stil­læg til en omstridt ejen­dom ejet af Jes­per Sko­vs­gaard, hvil­ket gav ham en for­del. Det ske­te kort tid efter, at han hav­de betalt fest­fyr­vær­ke­ri til 450.000 kro­ner på for­an­led­ning af borg­meste­ren til Tho­mas Kastrup-Lar­sens pre­sti­ge­pro­jekt Tall Ship Race. 

I beg­ge sager har der været luk­ke­de møder mel­lem Jes­per Sko­vs­gaard og Tho­mas Kastrup-Larsen. 

Det har vi fun­det ud af

Jes­per Sko­vs­gaard hav­de med sin ejen­dom­s­kon­cern 2E Group sto­re pla­ner for en byg­ge­grund i Aal­borg-for­sta­den Gistrup. Der­for køb­te han i 2013 byg­ge­fel­tet af Aal­borg Kom­mu­ne for 2,1 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket lune­de i kas­sen, som en ansat i kom­mu­nen bemær­ke­de det. 

Af sagens doku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i, frem­går det, at han fra star­ten ønske­de en dis­pen­sa­tion til at få lov til at byg­ge mere, end han egent­lig måtte. 

Og det vid­ste de godt i Aal­borg Kommune. 

Kon­kret hand­ler det om bebyg­gel­ses­pro­cen­ten, som iføl­ge lokal­pla­nen måt­te være på 50 pct. 

Men byg­ge­ma­ta­doren vil­le bebyg­ge 61 pct. af grun­den, hvil­ket han alle­re­de i efter­å­ret 2014 hav­de fået nej til af kommunen. 

Af sagens doku­men­ter frem­går det, at kom­mu­nen sag­de nej til Jes­per Sko­vs­gaards byggeplaner.

I 2015 fik Jes­per Sko­vs­gaard byg­ge­til­la­del­se til fire eta­ge­e­jen­dom­me med tre eta­ger og et sam­let are­al på 4236 kvm. 

Betin­gel­sen for byg­ge­til­la­del­sen var, at bebyg­gel­ses­pro­cen­ten var på 47,1 pct, men da Jes­per Sko­vs­gaard sene­re fik en såkaldt ibrug­tag­nings­til­la­del­se, hav­de han mil­dest talt set stort på det. 

I ste­det for at hol­de sig til 4236 kvm, hav­de Jes­per Sko­vs­gaard byg­get 5316 kvm, hvil­ket skub­be­de bebyg­gel­ses­pro­cen­ten op på 59,1 pct og gjor­de det til et ulov­ligt byggeri. 

Bag­grun­den var, at altan­gan­ge­ne ikke før var talt med. 

Iføl­ge Tor­ben Kjeld­gaard, afde­lings­chef i By- og Land­skabs­for­valt­nin­gen i Aal­borg Kom­mu­ne, er det gan­ske usædvanligt. 

“Jeg har aldrig ople­vet noget lig­ne­de,” siger afde­lings­che­fen om det sto­re fejlskøn. 

Over­skri­del­sen efter­lod tre mulig­he­der. Enten kun­ne der købes et ekstra are­al for at brin­ge bebyg­gel­ses­pro­cen­ten ned. Den anden mulig­hed var at give rig­man­den dis­pen­sa­tion. Alter­na­tivt kun­ne kom­mu­nen bede om at få revet mere end 800 kvm ned, sva­ren­de til 15 pct. af byggeriet. 

I løbet af efter­å­ret 2017 blev de for­skel­li­ge mulig­he­der vendt på møder i By- og Land­skabs­ud­val­get, inden sagen blev afslut­tet i decem­ber, da udval­get beslut­te­de sig for at give en usæd­van­lig dis­pen­sa­tion til Jes­per Sko­vs­gaard. Til gen­gæld skul­le Jes­per Sko­vs­gaard give fæl­les­a­re­a­ler­ne i områ­det et kvalitetsløft. 

Den ende­li­ge til­la­del­se kom i decem­ber, fire måne­der efter at Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Tho­mas Kastrup-Lar­sen hav­de fået abso­lut fler­tal efter en suc­ces­fuld valg­kamp, hvor Jes­per Sko­vs­gaard hav­de spyt­tet pen­ge i partikassen. 

For i august 2017 tik­ke­de der 50.000 kro­ner ind på par­ti­kon­to­en for­delt på tre por­tio­ner. To gan­ge 20.000 kro­ner samt 10.000 kro­ner fra tre for­skel­li­ge sel­ska­ber, der var helt eller del­vist ejet af Jes­per Skovsgaard. 

Par­ti­er er ikke for­plig­tet til at offent­lig­gø­re nav­net på sponso­rer, der giver dona­tio­ner under eller på beløbs­græn­sen, der i 2017 var på 20.000 kroner. 

På den måde kun­ne Jes­per Sko­vs­gaard hem­me­lig­hol­de sin dona­tion for offent­lig­he­den, før Fri­heds­bre­vet i janu­ar kun­ne afslø­re den.

God behand­ling

Hos Dansk Fol­ke­par­ti mener råd­mand Kri­stof­fer Hjort Storm, at det ser mystisk ud. 

“Det lyder til, at han (Jes­per Sko­vs­gaard, red.) støt­ter par­ti­et, og så kom­mer der noget igen,” siger rådmanden. 

Borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen var ikke med i By- og Land­skabs­ud­val­get og er på den led ikke direk­te er invol­ve­ret i dis­pen­sa­tio­nen, men Kri­stof­fer Hjort Storm tror godt, at borg­meste­ren ken­der til forløbet. 

“Jeg er ikke i tvivl om, at sådan nog­le sto­re byg­her­rer, som også støt­ter par­ti­et, selv­føl­ge­lig har en kon­takt til Tho­mas Kastrup-Lar­sen, så han kan sag­tens have været inde over det,” siger han. 

Hos Enheds­li­sten er Per Clau­sen forun­dret over, at Jes­per Sko­vs­gaard i det hele taget fik dispensationen. 

“Det er meget besyn­der­ligt, og det er ikke nogen sær­lig god løs­ning, man er kom­met frem til, for man siger, at det er okay med ulov­ligt byg­ge­ri, hvis man gør noget for kom­mu­nen,” siger Per Clau­sen, der mener, at kom­mu­nen i fle­re til­fæl­de har behand­let Jes­per Sko­vs­gaard fordelagtigt. 

“Der er ikke nogen tvivl om, at Jes­per Sko­vs­gaard på alle måder bli­ver behand­let rig­tig godt af Soci­al­de­mo­kra­ti­et i lig­hed med andre ejen­doms­in­ve­sto­rer,” siger Per Clau­sen, der ikke ser en direk­te sam­men­hæng mel­lem Jes­per Sko­vs­gaards dona­tio­ner og dispensationen. 

“Jeg tror ræk­ke­føl­gen er, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et fører en poli­tik, inve­sto­rer­ne godt kan lide, og der­for inve­ste­rer de også i gode resul­ta­ter for Soci­al­de­mo­kra­ti­et,” siger Per Clausen. 

Tho­mas Kastrup-Lar­sen oply­ser, at han ikke erin­drer drøf­tel­ser om dispensationen. 

Jes­per Sko­vs­gaard er ikke vendt til­ba­ge på Fri­heds­bre­vets henvendelse.