Korea-papi­rer­ne: Mil­li­ondo­na­tion til udsat­te børn gik til feri­e­cen­ter ejet af syd­kore­ansk adoptionsbureau


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Siden begyn­del­sen af 1970’erne og helt frem til 90’erne done­re­de dan­ske adop­tiv­for­æl­dre og et dansk adop­tions­bu­reau knap 54 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner til et adop­tions­bu­reau i Sydkorea.

Pen­ge­ne skul­le blandt andet gå til et cen­ter for udsat­te og for­æl­d­re­lø­se børn i Syd­korea ved navn Greenhill.

Men i dag viser ejer­do­ku­men­ter, at Gre­en­hill nu er et feri­e­cen­ter og en cam­ping­plads, som i før­ste omgang har været ejet af fami­lie­med­lem­mer til ledel­sen i det syd­kore­an­ske adop­tions­bu­reau Kore­an Soci­al Ser­vi­ces (KSS).

Hele histo­ri­en

Fri­heds­bre­vet kun­ne i novem­ber afslø­re, hvor­dan det nu luk­ke­de dan­ske adop­tions­bu­reau Adop­tion Cen­ter (AC) samt en lang ræk­ke dan­ske adop­tiv­for­æl­dre fra 1970 op til 1990’erne har done­ret knap 54 mil­li­o­ner kro­ner til vel­gø­ren­hed i Sydkorea.

Stør­ste­delen af dona­tio­ner­ne gik til vel­gø­ren­heds­pro­jek­tet Greenhill.

Blot en times kør­sel uden for hoved­sta­den Seoul vil­le det syd­kore­an­ske adop­tions­bu­reau Kore­an Soci­al Ser­vi­ces (KSS) byg­ge et kæm­pe cen­ter for udsat­te og for­æl­d­re­lø­se børn på en to kva­drat­ki­lo­me­ter stor byggegrund.

Men i sam­ar­bej­de med det syd­kore­an­ske medie NewsTa­pa kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re, at Gre­en­hill i dag ikke er, hvad det på papi­ret skul­le have været. I dag er det en form for feri­e­cen­ter og campingplads.

Sam­ti­dig viser ejer­re­gi­stre, at både den tid­li­ge­re besty­rel­ses­for­mand i KSS, Paik Geun Chill, samt hans hustru, Kim Jong Hee, beg­ge har haft fle­re styk­ker land nær Gre­en­hill regi­stre­ret i deres egne nav­ne, og først i 2006 blev grun­de­ne done­ret til KSS.

Der­u­d­over har ægte­par­rets søn også haft dele af grun­den regi­ste­ret i sit eget navn, viser syd­kore­an­ske retsdokumenter.

En lyk­ke­lig lands­by for børn i nød

Fri­heds­bre­vet har tid­li­ge­re fået aktind­sigt i en 3.000-siders kor­re­spon­dan­ce mel­lem det kore­an­ske adop­tions­bu­reau KSS og de nu luk­ke­de dan­ske adop­tions­bu­reau­er Adop­tion Cen­ter og DanAdopt. En kor­re­spon­dan­ce, som stræk­ker sig over fle­re årti­er, og som Fri­heds­bre­vet har gennemgået.

Her viser et brev fra den 21. decem­ber 1976, hvor­dan den nu afdø­de for­mand og grund­læg­ger af KSS, Paik Geun Chill, skrev til det dan­ske adop­tions­bu­reau Adop­tion Cen­ter om Greenhill-projektet.

I bre­vet skri­ver for­man­den, hvor­dan han spe­ci­fikt vil­le byg­ge et behand­lings­cen­ter for patien­ter med tuber­kulo­se og et hjem for børn med intel­lek­tu­el­le han­di­cap. Sam­ti­dig beskrev for­man­den også, hvor­dan han hav­de pla­ner om at omdan­ne 30 pro­cent af den sto­re byg­ge­grund til land­brugs­jord, der skul­le gene­re­re ind­tæg­ter til centret.

Ste­det skul­le iføl­ge den syd­kore­an­ske for­mand være “en lyk­ke­lig lands­by for børn i nød”.

Det dan­ske adop­tions­bu­reau Adop­tion Cen­ter opfor­dre­de her­ef­ter dan­ske adop­tiv­for­æl­dre til at done­re til den gode sag.

Og kort tid efter begynd­te mil­li­ondo­na­tio­ner­ne fra Dan­mark at væl­te ind, viser kor­re­spon­dan­cen mel­lem det dan­ske og syd­kore­an­ske adoptionsbureau.

Fra 1970’erne til slut 90’erne done­re­de dan­ske adop­tiv­for­æl­dre og Adop­tion Cen­ter knap 54 mil­li­o­ner kro­ner, hvor stør­ste­delen var øre­mær­ket Greenhill-projektet.

Men de nye oplys­nin­ger sår nu alvor­lig tvivl om, hvor­vidt der nogen­sin­de er ble­vet byg­get et cen­ter til de udsat­te børn.

Iføl­ge Peter Møl­ler fra for­e­nin­gen Danish Kore­an Rights Group (DKRG), der kæm­per for adop­te­re­des ret­tig­he­der, så er det ikke til­fæl­det. Han har selv besøgt ste­det to gange.

“Der er sto­re skil­te, hvor der står ‘adgang for­budt’ med KSS på git­te­ret til ind­gan­gen,” siger han og fortsætter:

“På områ­det er der en cam­ping­plads, der er et feri­e­cen­ter, og der er dyre vil­la­er. Der er ikke skyg­gen af, at der nogen­sin­de skul­le have lig­get noget, der min­der om en bør­ne­in­sti­tu­tion – det kan jeg helt sik­kert sige,” for­tæl­ler Peter Møller.

Vel­gø­ren­hed eller bestikkelse?

Peter Møl­lers udsagn bli­ver bekræf­tet af bil­le­der taget af det syd­kore­an­ske medie NewsTa­pa, der i novem­ber sid­ste år besøg­te Greenhill.

Bil­le­de af cam­ping­plad­sen fra NewsTa­pas besøg. (Foto: NewsTapa)

De man­ge mar­ker til land­brugs­jord, som grund­læg­ge­ren af KSS, Paik Geun Chill, love­de sine dan­ske kol­le­ga­er, er hel­ler ikke at fin­de. I ste­det er områ­det iføl­ge NewsTa­pa nu en “ople­vel­ses­gård” med en køk­ken­ha­ve, hvor der bli­ver dyr­ket kål og søde kartofler.

Det står i skæ­ren­de kon­trast til det, der stod i de bro­chu­rer, som dan­ske adop­tiv­for­æl­dre fik i hæn­der­ne i 1980’erne.

Det blev lovet, at Gre­en­hill-pro­jek­tet skul­le hjæl­pe udsat­te børn, men kor­re­spon­dan­cen mel­lem bureau­er­ne, som Fri­heds­bre­vet har fået ind­sigt i, teg­ner et helt andet billede.

Her frem­går det i ste­det, hvor­dan dona­tio­ner­ne til det syd­kore­an­ske adop­tions­bu­reau blev brugt som smø­rel­se i jag­ten på at skaf­fe fle­re børn til Danmark.

I et inter­nt brev til ledel­sen i Adop­tion Cen­ter bli­ver det blandt andet plan­lagt, hvor­dan dona­tio­ner kan bru­ges til at omgå det mak­si­ma­le gebyr­loft, som Syd­koreas rege­ring har fast­sat for adoptivbørn.

“For 1994 vil geby­ret være afgø­ren­de for, hvor stor dona­tion, vi kan give. I 1993 sag­de Mr. Paik (direk­tør i KSS, red.) til os, at de ikke vil­le for­hø­je geby­ret, for det vil­le rege­rin­gen ikke til­la­de. Hvis de der­for ikke ønsker at for­hø­je geby­ret, men fast­hol­der det på 3.000 dol­lars, skal vi for­modent­lig være indstil­let på at give mindst 75.000 dol­lars i dona­tio­ner,” står der i bre­vet fra vice­di­rek­tø­ren til ledel­sen i Adop­tion Cen­ter fra 1994.

En bro­chu­re fra 1980’erne, hvor dan­ske adop­tiv­for­æl­dre kun­ne se, hvad deres dona­tio­ner går til. 

Iføl­ge Ben­te Adolp­h­sen, der er jurist og kon­su­lent med over 35 års erfa­ring med udsat­te børn og unge, så er menin­gen med dona­tio­ner­ne ikke til at tage fejl af.

“Når pen­ge­ga­ver kædes så tæt sam­men med for­mid­lin­gen af børn, leder det tan­ker­ne hen på, at der kan være tale om bestik­kel­se,” siger hun og fortsætter:

“Der er en klar sam­men­hæng mel­lem dona­tio­ner og børn. Det ser ud til, at det er noget, bureau­er­ne afta­ler ind­byr­des, og det vir­ker, som om der er tale om en egent­lig for­ret­nings­mo­del. Det stem­mer ikke overens med betin­gel­ser­ne for uden­land­sk adop­tion,” siger hun.

Hem­me­lig fond i Holland

I kor­re­spon­dan­cen mel­lem adop­tions­bu­reau­er­ne, som Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et, sker der i mid­ten af 1980’erne også et skift i måden, dona­tio­ner­ne bli­ver betalt på.

Her begyn­der der ved hver dona­tion at bli­ve over­ført et fast beløb til Gre­en­hill. Og her bli­ver en hol­land­sk for­e­ning med for­kor­tel­sen SKK brugt som mellemled.

Iføl­ge sel­skabs­do­ku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af, så var det syd­kore­an­ske adop­tions­bu­reau KSS’ stif­ter Paik Geun Chill, der hav­de opret­tet for­e­nin­gen i Holland.

Hvad der er sket med pen­ge­ne, efter de blev ind­be­talt til den hol­land­ske kon­to, vides ikke, men Peter Møl­ler fra DKRG har et bud.

“Det er min anta­gel­se, at det gøres for at maske­re, at det er beta­ling for adgan­gen til børn og for at få det til at lig­ne en huma­ni­tær dona­tion, der ikke er knyt­tet til sel­ve adop­tions­sa­gen, for­di så vil­le det unæg­te­ligt – helt åben­lyst – lig­ne beta­ling for børn. Og det er jo for­budt i både Dan­mark og Korea,” for­tæl­ler Peter Møller.

Både NewsTa­pa og Fri­heds­bre­vet har for­søgt at få en kom­men­tar fra Kore­an Soci­al Ser­vi­ces, men de er ikke vendt til­ba­ge på vores henvendelser.

Du kan høre meget mere om adop­tio­ner­ne fra Syd­korea til Dan­mark og de hem­me­li­ge dona­tio­ner i vores podcast­se­rie Korea-papi­rer­ne.