Kræf­tens Bekæm­pel­se har vær­di­er for 2,3 mil­li­ar­der: “Et demo­kra­tisk pro­blem, at de er så sto­re,” mener ekspert

Kræftens Bekæmpelse på Østerbro er en dansk organisation, hvis tre hovedområder er forskning, forebyggelse samt rådgivning og støtte til kræftpatienter og deres pårørende

Kræf­tens Bekæm­pel­se er Dan­marks suverænt mest vel­pol­stre­de patien­tor­ga­ni­sa­tion. Iføl­ge det sene­ste års­regn­skab har orga­ni­sa­tio­nen en for­mue på 2,3 mil­li­ar­der kro­ner. At Kræf­tens Bekæm­pel­se har vok­set sig så sto­re, kan være et pro­blem, lyder det fra en eks­pert. For patien­tor­ga­ni­sa­tio­nens for­mue får andre til at bleg­ne. Den er nem­lig mar­kant stør­re end alle andre patient­for­e­nin­gers øko­no­mi – lagt sam­men. Eksem­pel­vis er Kræf­tens Bekæm­pel­se over 100 gan­ge stør­re end SIND, der er patien­tor­ga­ni­sa­tion for de anslå­et 580.000 dan­ske­re, der iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen lider af en psy­kisk sygdom. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her