Kræf­tens Bekæm­pel­se tab­te fem mil­li­o­ner på kasino

Kræftens Bekæmpelse på Østerbro er en dansk organisation, hvis tre hovedområder er forskning, forebyggelse samt rådgivning og støtte til kræftpatienter og deres pårørende

Alle­re­de inden rou­let­te­kug­len nåe­de at tage den før­ste omgang i hju­let, hav­de Dan­marks stør­ste patient­for­e­ning, Kræf­tens Bekæm­pel­se, tabt 5,3 mil­li­o­ner kro­ner på deres eget kasi­no. Kræf­tens Bekæm­pel­se annon­ce­re­de nem­lig luk­nin­gen af kasi­no­et sid­ste år ved at mel­de det offent­ligt ud via Ritzau, efter de hav­de mødt mas­siv kri­tik for deres påfund, men for­tal­te intet om det øko­no­mi­ske tab, det med­før­te. Det ske­te først 12 dage efter, da histo­ri­en var dre­vet væk i nyheds­strøm­men. Her ret­te­de for­e­nin­gen pres­se­med­del­el­sen, som hav­de mun­det ud i en ræk­ke avis­ar­tik­ler, til og skrev det sto­re øko­no­mi­ske tab ind i bun­den. Det var der dog ingen, som opda­ge­de. Fri­heds­bre­vet er der­for det før­ste medie, der skri­ver om mil­li­onta­bet på kasinoet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.