Kvin­de­fængsel skul­le sik­re tryg­ge afso­nings­for­hold: “Her fly­der med narko”

Dår­li­ge histo­ri­er om lan­dets ene­ste kvin­de­fængsel tår­ner sig op. For der er ikke kun pro­ble­mer med den reso­ci­a­li­se­ren­de ind­sats og elen­di­ge afso­nings­for­hold, som Fri­heds­bre­vet for nyligt afdæk­ke­de. Nu viser inter­ne doku­men­ter og vid­nes­byrd også, at der frit sæl­ges ulov­li­ge smug­lerci­ga­ret­ter i fængs­let, mens narko­ti­ka iføl­ge fle­re ind­sat­te fly­der bag mure­ne. Afslø­rin­gen står i skæ­ren­de kon­trast til ambi­tio­ner­ne i den poli­ti­ske afta­le fra 2017, hvor man også beslut­te­de at etab­le­re kvin­de­fængs­let. Her lød det nem­lig, at der fremad­ret­tet skul­le “være en stærk ind­sats mod blandt andet inds­mug­ling af narko­ti­ka”, og at der skul­le “slås kon­se­kvent ned”, hvis ind­sat­te ikke vil­le respek­te­re reglerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her