Lækket Khader-rapport: Politi-journaler undergraver Khaders forsvar i Weekendavisens artikel

“Nas­er Khad­er sår tvivl om Karen Dirks’ tro­værdighed og karak­ter med oplysnin­gen om, at hun har beskyldt og poli­tian­meldt en tidligere kæreste for over­greb. Anmeldelsen blev senere trukket tilbage.”  Sådan skrev Week­en­davisen om Karen Dirks, da medi­et i sep­tem­ber videre­bragte infor­ma­tion om hen­des krænkelses­sag fra den dybt fortrolige – men nu lækkede – advokatun­der­søgelse om Nas­er Khad­er.  Ind­sigt i poli­ti­ets jour­naler vis­er dog, at Karen Dirks efter en tur på hos­pi­talet anmeldte sin ekskæreste for vold og ikke sek­suelt over­greb, som det ellers kan tolkes ud af artiklen om under­søgelsen, der på intet tid­spunkt han­dler om decideret vold.  Deru­dover vur­derede anklage­myn­dighe­den, at man­den var skyldig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.