Læk­ket Kha­der-rap­port: Poli­ti-jour­na­ler under­gra­ver Kha­ders for­svar i Wee­ken­da­vi­sens artikel

“Naser Kha­der sår tvivl om Karen Dirks’ tro­vær­dig­hed og karak­ter med oplys­nin­gen om, at hun har beskyldt og poli­ti­an­meldt en tid­li­ge­re kære­ste for over­greb. Anmel­del­sen blev sene­re truk­ket til­ba­ge.”  Sådan skrev Wee­ken­da­vi­sen om Karen Dirks, da medi­et i sep­tem­ber vide­re­brag­te infor­ma­tion om hen­des kræn­kel­ses­sag fra den dybt for­tro­li­ge – men nu læk­ke­de – advo­ka­tun­der­sø­gel­se om Naser Kha­der.  Ind­sigt i poli­tiets jour­na­ler viser dog, at Karen Dirks efter en tur på hospi­ta­let anmeld­te sin eks­kæ­re­ste for vold og ikke seksu­elt over­greb, som det ellers kan tol­kes ud af artik­len om under­sø­gel­sen, der på intet tids­punkt hand­ler om deci­de­ret vold.  Der­u­d­over vur­de­re­de ankla­ge­myn­dig­he­den, at man­den var skyldig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.