Luksus­mid­dag, vin­me­nu og for­vir­ring om for­må­let: En aften i Pre­hns egen “tæn­ket­ank”

Føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) har beskre­vet et såkaldt net­værks­ar­ran­ge­ment den 4. maj i år om “frem­ti­dens land­brug” som en gan­ske sær­lig begi­ven­hed. For­må­let og del­ta­ger­li­sten var til­med så sær­lig, at man i mini­ste­ri­et fandt anled­ning til at fravi­ge sine egne ret­nings­linjer og ser­ve­re mad og vin til en pris, der er dob­belt så høj som det til­lad­te. Men hvor­for var net­op dét arran­ge­ment så sær­ligt, at man afveg fra reg­ler­ne? Fri­heds­bre­vet har kon­tak­tet en lang ræk­ke af del­ta­ger­ne for at kom­me nær­me­re, hvad de dis­ku­te­re­de, og hvor­for arran­ge­men­tet var så sær­ligt, som Pre­hn selv siger. En af del­ta­ger­ne siger, at der var tale om “et helt klas­sisk net­værks­ar­ran­ge­ment”, mens andre for­kla­rer, at de dis­ku­te­re­de så for­skel­li­ge tema­er som byland­brug, en jord­bru­ger­fond og kød som kryd­de­ri i kantinen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her