Media non gra­ta – kom med Fri­heds­bre­vet til Ven­stres lands­mø­de i Herning


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Ven­stres Lands­mø­de i Her­ning bød på to dages ben­hård ude­luk­kel­se af Frihedsbrevet. 

Iføl­ge Ven­stres medi­e­chef skyld­tes det, at Fri­heds­bre­vet, som de ene­ste i pres­se­rum­met, ikke kør­te efter en kon­sensus­sø­gen­de dagsorden. 

Tema­et om CO2-afgif­ter på land­bru­get bleg­ne­de ved siden af den kulør­te afslø­ring om Mode­ra­ter­nes Mike Fon­seca og hans 15-åri­ge kære­ste – og for­hol­dets muli­ge kon­se­kven­ser for en kar­ri­e­re i Venstre. 

Sam­ti­dig kæm­pe­de Ven­stre en brav kamp med at over­be­vi­se væl­ger­ne om par­tiets genop­rejs­ning og den fede for­e­ning mel­lem land og by. 

En uhel­dig weekend

Wee­ken­den på lands­mø­det star­te­de uhel­digt ud, da Fri­heds­bre­vet ikke fik lov til at stil­le et spørgs­mål under Tro­els Lund Poul­sens pressemøde. 

Da vi sene­re for­søg­te at tale med Tro­els Lund Poul­sen på gan­gen, trå­d­te hans sær­li­ge råd­gi­ver ind for­an ham med orde­ne: “Han har ikke tid.” 

Den epi­so­de blev tone­an­gi­ven­de for Fri­heds­bre­vets ople­vel­ser på Ven­stres lands­mø­de, der blev afholdt i Her­ning Kon­gres­cen­ter lør­dag den 19. november. 

Helt ufri­vil­ligt end­te det med, at per­so­nen, vi tal­te mest med, var Ven­stres medi­e­chef, Hans Sko­v­gaard, som var meget træt af Fri­heds­bre­vet for at sige det mildt. 

“I har så mær­ke­lig en stil, men det er jo fair, så læn­ge I selv kan leve med det,” sag­de han til Frihedsbrevet. 

Elle­manns farvel

Nogen, der måske har været end­nu min­dre popu­læ­re end Fri­heds­bre­vet, er eks­for­man­den Jakob Elle­mann-Jen­sen. Men under lands­mø­det var alt forladt. 

Efter en stå­en­de applaus, der vare­de så læn­ge, at den næsten lød som en lang und­skyld­ning, ind­t­og Jakob Elle­mann-Jen­sen Ven­stres sce­ne med sin afskedsta­le. En tale, der nær­mest blev en magt­de­mon­stra­tion udi at vise følel­ser – noget, som den nye for­mand igen og igen er ble­vet kri­ti­se­ret for net­op ikke at kunne. 

Elle­mann hyl­de­de fri­hed, frem­skridt og fæl­les­ska­bet. Han holdt fast i, at det grøn­ne skal ses som en nød­ven­dig­hed – og en mulig­hed for Ven­stre – og for­søg­te ende­gyl­digt at slå fast, at land og by ikke er modsætninger. 

Elle­mann slut­te­de af med en lil­le por­tion selvindsigt: 

“Har jeg sam­let jer? Måske ikke. Har jeg skuf­fet jer? Ja, uden tvivl. Men har jeg i min tid som for­mand altid kæm­pet for at hol­de Ven­stre i bevæ­gel­se mod mere fri­hed, fæl­les­skab og frem­skridt? Ja, det har jeg,” sag­de han. 

Det kan selv­føl­ge­lig dis­ku­te­res, hvad frem­skridt i den her for­bin­del­se skal bety­de. Er det mod afgrun­det? Det står sta­dig uklart for os, men helt sik­kert er det, at Ven­stre i uger­ne op til lands­mø­det sat­te bun­dre­kord i meningsmålingerne. 

8,3 pro­cent af stem­mer­ne står Ven­stre nu til iføl­ge en menings­må­ling, Epi­ni­on har lavet for Dan­marks Radio, hvor de for et år siden stod til 10,3 procent. 

Som et bil­le­de på den uku­e­li­ge opti­mis­me, som bag­lan­det har været nødsa­get til at ifø­re sig under Jakob Elle­manns ledel­se, run­de­de han af: 

“Ven­stre siger: Se, nu sti­ger solen og ikke: Se, nå nu går solen ned.“ 

Som en stolt far, der giver fami­lie­fo­re­ta­gen­det vide­re til sine gen­nem­sig­ti­ge tvil­lin­ger, invi­te­re­de Elle­mann for­man­den Tro­els Lund Poul­sen og næst­for­man­den Step­ha­nie Lose op på sce­nen for at sige et sid­ste farvel. 

Step­ha­nie Lose bemær­ke­de med et smil, at Jakob Elle­mann ofte må have haft lyst til at lave en “Chris og Cho­ko­la­de­fa­brik­ken” for at slip­pe for at gå på arbej­de, og den vit­tig­hed gik rent hjem i salen og udlø­ste det måske stør­ste grin, Lose høste­de, under hele wee­ken­dens landsmøde. 

Ven­stres nye for­mand Tro­els Lund Poul­sen fik et kram med på vej­en af tid­li­ge­re for­mand Jakob Elle­mann-Jen­sen til Ven­stres lands­mø­de i Her­ning. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Tro­nar­vin­gen Troels

Tro­els Lund Poul­sen over­tog tro­nen fra sin for­gæn­ger med et lidt kejtet kram; et af dem, som star­ter befip­pet, hvor beg­ge par­ter først under­vejs erken­der, at det fak­tisk føles meget rart. 

“Jeg bli­ver sgu rørt,” sag­de den nye for­mand – og for før­ste gang kun­ne man se, at han men­te det. Ryg­ter­ne siger nem­lig, at der var en tyde­lig tåre, der glin­se­de i øjen­kro­gen bag bril­ler­ne, selv­om vi på Fri­heds­bre­vet ikke kun­ne spot­te den. 

Imens Tro­els Lund Poul­sen ind­t­og sce­nen og for­mand­spo­sten uden mod­kan­di­da­ter, var den detro­ni­se­re­de Elle­mann på vej ud ad døren. Tro­els Lund Poul­sens tale skul­le høres i bilen på vej hjem, så pres­sen ikke skul­le spe­ku­le­re i hans ansigts­ud­tryk under­vejs, som Jakob Elle­mann selv udtryk­te det på vej mod sin bil. 

“Tak, for­di I har valgt mig som for­mand,” sag­de Tro­els Lund Poul­sen i mel­lem­ti­den på taler­sto­len. Bag os på tri­bu­nen blev det tørt kon­sta­te­ret, at der jo ikke var noget andet valg. Såre sandt. 

Talen var en lang legem­lig­gø­rel­se af den nu for­hen­væ­ren­de træ­mand, Tro­els, og den bød pri­mært på åben­ba­rin­ger, som han hav­de fået om livet på en lang tog­tur fra Kyiv. For­mands­ly­sten og Ven­stre­vi­sio­nen er nu først og frem­mest dre­vet af at vil­le ska­be et Dan­mark, som dat­te­ren Andrea trygt kan vok­se op i. 

Når pau­se­klok­ken ringer

Hvis bag­lan­det ikke kæm­pe­de med klap­pen på mobilcove­ret under et for­ha­stet poli­ti­ker­sel­fie, spi­ste de riste­de hot­dogs fra frokost­fa­vo­rit­ten Steff Houl­berg i foy­e­ren og nød en pau­se fra de for­ma­li­te­ter, der trods alt også udgør lands­mø­det. Sam­ti­dig løb pres­sen i pen­dul­fart mel­lem de mest kend­te ansig­ter for at få svar på, om man er vel­kom­men i Ven­stre, når man har haft sam­le­je med en pige på 15 år. 

En histo­rie, som umid­del­bart intet hav­de med Ven­stre eller Tro­els Lunds Pous­len at gøre, men som på skan­da­løs vis stjal opmærk­som­he­den fra de min­dre ekso­ti­ske histo­ri­er om CO2-afgif­ter på landbruget. 

Sent fre­dag kom det nem­lig frem i Ekstra Bla­det, at nu for­hen­væ­ren­de med­lem af Mode­ra­ter­ne Mike Fon­seca er kære­ster med en 15-årig fol­ke­sko­le­e­lev, som han har kendt, siden hun var 10 år, da Fon­seca begynd­te at kom­me i hen­des hjem. Mode­ra­ter­nes for­mand, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som snart er eks­pert i at hånd­te­re med­lem­mer­nes ulø­di­ge eska­pa­der, for­søg­te at pres­se ham ud af Fol­ke­tin­get, men Mike Fon­seca har ind­til vide­re valgt at syge­mel­de sig. 

På vej mod syge­sen­gen nåe­de han dog lige at slå fast, at han da bestemt ser en frem­tid for sig selv i dansk poli­tik; måske end­da i Ven­stre, sag­de han til TV 2 News fre­dag aften: 

“Det kan være et af de andre par­ti­er, Soci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre, Libe­ral Alli­an­ce, måske også synes, det er interessant.” 

Det fik selv­føl­ge­lig hele jour­na­list­stan­den til at under­sø­ge dén mulig­hed, og det er da også et vig­tigt spørgs­mål, så læn­ge det røde rege­rings­par­ti gav Jep­pe Kofod tre år på posten som uden­rigs­mi­ni­ster med et lig­nen­de generalieblad. 

Men sva­ret fra den nye Ven­stre­for­mand var tem­me­lig klart på pres­se­mø­det lørdag: 

“Ven­stre har ikke nogen pla­ner om, at Mike Fon­seca skal opta­ges i vores par­ti,” sag­de Tro­els Lund Poul­sen til Dan­marks Radio. 

Så han vil få et nej, hvis han spørger?

“Ja.”

Pres­set til pressemøde

Det var under selv­sam­me pres­se­mø­de med den nyvalg­te Tro­els Lund Poul­sen, at Fri­heds­bre­vet også ger­ne vil­le have stil­let et spørgsmål. 

Under­vejs i deres taler nævn­te både Elle­mann og Tro­els fri­hed og fri­sind. Fri­hed til at være sig selv. Men bety­der det også fri­hed og ret til at bli­ve gift i den dan­ske fol­kekir­ke, hvis man er homo­seksu­el? Det vil­le Fri­heds­bre­vet ger­ne have haft svar på. Det stem­te Tro­els Lund Poul­sen nem­lig nej til, da det blev ved­ta­get i Fol­ke­tin­get til­ba­ge i 2012. 

Det er et rele­vant spørgs­mål i dag, for­di Tro­els Lund Poul­sen nu ikke blot er kom­met frem i geled­der­ne, men lige­frem er ble­vet for­mand for et rege­rings­par­ti og der­med teg­ner af butik­ken Venstre. 

Der­u­d­over er det et meget omdis­ku­te­ret spørgs­mål i dele af Tro­els Lund Poul­sens valg­kreds omkring Heden­sted i Østjyl­land. Så sent som i 2022 blev der i Heden­sted Kir­ke ansat en mand­lig præst, der næg­ter at vie homoseksuelle. 

Fle­re af de omkring­lig­gen­de sogn har præ­ster, der gør det sam­me. Det er alt­så en del af Dan­mark, der læser Bib­len mere tekst­nært, som det kal­des i de kred­se, hvor et rig­tigt ægte­skab kun kan eksi­ste­re mel­lem en mand og en kvinde. 

En anden fra Ven­stre, der den­gang stem­te nej til, at homo­seksu­el­le kun­ne bli­ve viet i den dan­ske fol­kekir­ke, er erhvervsord­fø­rer Hans Ander­sen. Ham for­søg­te Fri­heds­bre­vet også at få i tale under lands­mø­det, men uden held. På en sms sva­re­de han dog “nej” til, at han sta­dig er imod. Og det var så i øvrigt “læn­ge siden”, at han hav­de skif­tet hold­ning, poin­te­r­e­de han. Vi vil­le selv­føl­ge­lig ger­ne have spurgt Hans Ander­sen, hvad der fik ham til at ændre hold­ning, men det blev ved den kort­fat­te­de sms. 

Den for­spild­te chan­ce til pres­se­mø­det skul­le vise sig at bli­ve skel­sæt­ten­de for resten af Fri­heds­bre­vets tid på landsmødet. 

“Der er 10.000 men­ne­sker, han skal snak­ke med, og for at være helt ærlig er I meget langt nede på listen,” lød det kla­re svar fra medi­e­chef Hans Skovgaard. 

Fri­heds­bre­vet gav dog ikke op så let. Der­for for­søg­te vi sene­re at fan­ge Tro­els Lund Poul­sen på gan­gen, men her trå­d­te hans sær­li­ge råd­gi­ver let og adræt ind for­an ham med ordene: 

“Det har vi ikke tid til nu. Der var et pres­se­mø­de før. Har I ikke fået svar på det eller hvad?” 

Nej.

“Nå. Men vi når det ikke nu i hvert fald.” 

Et andet tema: CO2-afgift 

Fri­heds­bre­vets uheld fort­sat­te – for en anden, vi ger­ne vil­le have haft i tale, var Erling Bon­ne­sen, som er land­brugs­ord­fø­rer i Venstre. 

Selv­om Tro­els Lund Poul­sen ikke nævn­te CO2-afgif­ter på land­bru­get i sin tale, så var et af de sto­re tema­er under årets lands­mø­de by imod land og der­med også, om de grøn­ne for­plig­tel­ser skal gøre ondt ved mid­dags­bor­det eller hos landmændene. 

Erling Bon­ne­sen har tid­li­ge­re stå­et stejlt på, at afgif­ten skal ende i køle­di­sken – hos for­bru­ger­ne i ste­det for land­mæn­de­ne – men da den davæ­ren­de for­mand Jakob Elle­mann var klar i mælet om den nød­ven­di­ge afgift på pro­duk­tio­nen, var Erling Bon­ne­sen plud­se­lig ander­le­des vag. 

“Det som Elle­mann sag­de i går, det er det, som vi har vidst læn­ge. Det er læn­ge siden, at et stort fler­tal i Fol­ke­tin­get beslut­te­de, at der kom­mer en CO2-afgift. Men det skal skru­es sam­men, så det ikke jager land­bru­get, arbejds­plad­ser­ne og føde­va­re­virk­som­he­der­ne ud af lan­det” sag­de han til TV2 Fyn.

Fri­heds­bre­vet fik gan­ske vist fat på ham, men da vi mød­te Erling Bon­ne­sen uden for Her­ning Kon­gres­cen­ter, næg­te­de han pure at tale med os – end ikke uden for citat. 

Dilem­ma­et om land og by er ble­vet behand­let vidt og bredt af diver­se kom­men­ta­to­rer under lands­mø­det, og det er for alvor cemen­te­ret, at Tro­els Lund Poul­sen, i mod­sæt­ning til Jakob Elle­mann, repræ­sen­te­rer et land-Venstre. 

Land-Ven­stre var også smukt afspej­let i den menu, der blev ser­ve­ret til efter­fe­sten; kød med mere kød. 

Den hyl­de­de på spids­fin­dig vis også gam­le dyder; nem­lig en til­be­red­nings­form, der med tiden er gået lidt i glem­me­bo­gen: For­ret­ten var nem­lig sprængt and, og hoved­ret­ten var sprængt oksebryst. 

Sovsen, ej at for­veks­le med sau­ce, kom, som den gør det i Jyl­land: Før alt andet på tallerknen. 

At menu­en pas­se­de godt til Ven­stres vær­di­er, er dog ikke noget, vi på Fri­heds­bre­vet selv fik lov til at sma­ge, for vi var desvær­re ikke på gæste­li­sten til efterfesten. 

Der var sim­pelt­hen ikke plads, var for­kla­rin­gen, og der­med var der end­nu en ting, der mart­re­de Fri­heds­bre­vet i løbet af landsmødet. 

Fri­heds­bre­vet måt­te der­for se til fra Her­nings kol­de gader, mens håbe­ful­de VU’ere og gar­ve­de Ven­stre­mænd ankom i deres sti­ve­ste puds. 

Iføl­ge kil­der, der rent fak­tisk var med, var det en vold­somt fest­lig aften, der bød på en læn­ge­re sangop­træ­den af gæste­stjer­nen Søren Pind og efter­føl­gen­de kind­dans en mas­se; en noget ned­slå­en­de beret­ning med tan­ke på, at den ene­ste dans, vi fik, var en ufri­vil­lig sving­om med Hans Skovgaard. 

Kul­mi­na­tio­nen

Kul­mi­na­tio­nen på Fri­heds­bre­vets uheld meld­te sig, da vi efter fle­re for­gæ­ves for­søg på at få fat i Tro­els Lund Poul­sen så os nødsa­get til at opsø­ge for­man­den i salen, da der langt om læn­ge var en pau­se i løbet af søndagen. 

Men Fri­heds­bre­vet nåe­de ikke ret langt, før Ven­stres medi­e­chef kom ind fra høj­re for at skær­me den nye formand. 

Jeg tænk­te, at Tro­els måske hav­de tid til et enkelt spørgsmål?

“Det tror jeg ikke, han har.” 

Hvor­for?

“Jamen, for­di man­den har 10.000 andre men­ne­sker, han skal snak­ke med.” 

Men han har jo slet ikke talt med os på noget tidspunkt?

“Nej. Der er 800 andre, I kan snak­ke med.“ 

Men lige nu taler han jo ikke med nogen?

“Nej. Men giv ham nu ro.“ 

Må jeg ikke stil­le ham et enkelt spørgsmål? 

“Nej. Jamen, jeg mener bare, at man­den skal bare lige have tid til bare at pas­se sig selv. Han er på hele tiden. Der var pres­se­mø­de i går. Han stil­le­de op til inter­view i går.“ 

Det, du siger til mig, er, at jeg ikke må gå hen til ham nu?

“Det er jo et frit land, du lever i. Men jeg synes bare, du skal give ham ro.“ 

Okay, men jeg går hen til ham, Hans.

Fri­heds­bre­vet løs­rev sig fra dis­kus­sio­nen med Ven­stres medi­e­chef og sat­te tem­po­et op. Det resul­te­re­de i, at Fri­heds­bre­vet, side om side med Hans Sko­v­gaard, løb op på siden af Tro­els Lund Poulsen. 

Tro­els?

(intet svar) 

“Han står og snak­ker. Det er da uhø­fligt det her.” 

Men nu snak­ker han ikke med nogen.

Tro­els?

(intet svar) 

Tro­els, jeg har bare lige et enkelt spørgs­mål. Er du sta­dig­væk imod homovielser?

Mens Tro­els Lund Poul­sen med stift blik for­søg­te at igno­re­re kaplø­bet ved at kan­te sig rundt om Hans Sko­v­gaard, fuld­før­te han til sidst flug­ten ud på gan­gen. Efter­ladt til­ba­ge var Fri­heds­bre­vet og Hans Sko­v­gaard. Sidst­nævn­te var på det­te tids­punkt høj­rød i hove­d­et og for­ar­get over Fri­heds­bre­vets metoder. 

“Lad ham nu være. Det er ufat­te­ligt. Det er da vanvittigt.” 

Hvor­for må man ikke det? Det for­står jeg ikke.

“Det må du da også ger­ne. Det er så fint.” 

Vi har prø­vet hele dagen i går. Vi blev omgå­et til det pres­se­mø­de. Jeg kan ikke for­stå, hvad pro­ble­met kan være i, at jeg ger­ne vil have svar på et enkelt spørgsmål?

“Jeg har sagt til dig, at du skal sen­de mig noget. Du har ikke sendt mig en skid.” 

Alle andre kan få svar på deres spørgs­mål. Det er da der­for, vi er her. I skal ikke invi­te­re os til det her lands­mø­de, hvis I ikke vil svare. 

“Det er jo ikke en menneskeret.” 

Nej, men du sag­de, at jeg måt­te for­sø­ge – det har jeg gjort, og nu skæl­der du mig ud for det. 

“Det er jo, for­di det er helt van­vit­tigt at begyn­de at løbe efter en mand. I har så mær­ke­lig en stil, men det er jo fair, så læn­ge I selv kan leve med det.“ 

Til­ba­ge i pres­se­cen­te­ret blev vi igen opsøgt af Hans Sko­v­gaard, som ger­ne vil­le oplæ­re Fri­heds­bre­vet i den rig­ti­ge metode. 

Den type spørgs­mål, Fri­heds­bre­vet duk­ke­de op med på lands­mø­det, skal nem­lig sen­des til medi­e­che­fen, så han har mulig­hed for at for­be­re­de Tro­els Lund Poul­sen – eller man­den, som Sko­v­gaard fore­træk­ker at omta­le ham – på, hvad der måt­te komme. 

Da vi spurg­te, om andre medi­er også skul­le sen­de deres spørgs­mål på for­hånd, lød sva­ret promp­te – med hen­vis­ning til optrin­net inde i salen kort forinden: 

“Der er hel­ler ikke nogen, der opfø­rer sig på den måde, som I gør. Det er der hel­ler ikke.” 

Iføl­ge Hans Sko­v­gaard er pro­ble­met, at Fri­heds­bre­vet ikke føl­ger de sam­me dags­or­de­ner som andre. 

“Når man ikke ved, hvad I kom­mer og spør­ger om, for­di I som de ene­ste i det­te rum (pres­se­rum­met red.) kører en ikke-kon­sensus-dags­or­den – det, synes jeg, er helt fair – men når I ikke er åbne om, hvad I kom­mer og spør­ger om, så tror jeg, der kom­mer en stør­re for­sig­tig­hed over for det.“ 

I løbet af snak­ken for­sik­re­de Hans Sko­v­gaard dog om, at den nye for­mand til­sy­ne­la­den­de ikke mener det sam­me, som han gjor­de i 2012. 

“Jeg kan godt for­tæl­le jer, at man­den selv­føl­ge­lig i dag tæn­ker, at det er bare super duper fint, og homo­er skal bare have lov til at bli­ve gift.” 

Optrin­net slut­te­de med, at Hans Sko­v­gaard bad om at få sendt spørgs­må­let på en mail og holdt for en kort stund liv i et spin­kelt håb om at få “et minut” med formanden. 

Det lyk­ke­des dog aldrig. Sene­re søn­dag modt­og vi en mail fra Sko­v­gaard, der skrev, at vi kun­ne cite­re Tro­els Lund Poul­sen for følgende: 

”Jeg støt­ter natur­lig­vis, at to per­so­ner af sam­me køn kan bli­ve viet.” 

Vi send­te fluks en mail til­ba­ge og gjor­de opmærk­som på, at det jo net­op ikke var et svar på vores oprin­de­li­ge spørgs­mål, der gik på, om han var for eller imod, at homo­seksu­el­le kan bli­ve gift i den dan­ske folkekirke. 

Sene­re vend­te medi­e­che­fen til­ba­ge med føl­gen­de præ­ci­se­ring fra Tro­els Lund Poulsen:

”Jeg støt­ter natur­lig­vis, at to per­so­ner af sam­me køn kan bli­ve viet. Det gæl­der også i folkekirken.”

Tro­els Lund Poul­sen har dog ikke sva­ret på, hvad der har fået ham til at ændre mening siden 2012, hvor han som nævnt stem­te imod forslaget. 

Tro­en på projektet

Ven­stres uheld kan, i mod­sæt­ning til Fri­heds­bre­vets, ven­des. I hvert fald hvis man skal tro tesen fra den alle­steds­nær­væ­ren­de Søren Gade, der som Ven­stres blø­de, run­de bedste­far, som Mor­ten Dahlin kald­te ham i sin tale, mane­de til besindighed. 

Søren Gade var, ikke over­ra­sken­de, den mest popu­læ­re taler, der med en hus­renove­rings­a­na­lo­gi sam­men­lig­ne­de genop­byg­nin­gen af Ven­stre med istand­s­æt­tel­sen af hans egen gård i Søn­der Nis­sum i Vestjylland; 

Der er ikke man­ge, der tror på det, men med Tro­els Lund Poul­sen, Step­ha­nie Lose og Mor­ten Dahlin som hove­d­en­tre­pre­nø­rer, så skal det nok gå, var budskabet. 

At døm­me ud fra de efter­føl­gen­de klapsal­ver var Gades til­tro til pro­jek­tet nok lin­dring for en stund. 

Og såle­des opløf­te­de for­lod Fri­heds­bre­vet Ven­stres lands­mø­de i Her­ning en del skæl­dud rigere. 

Men inter­es­sen for Ven­stre stop­per ikke her. På Fri­heds­bre­vet føl­ger vi fort­sat med i, om kro­nin­gen af Tro­els Lund Poul­sen, poli­ti­ke­ren, der måske er lige så drift­sik­ker som en John Dee­re, kom­mer til at gøre en for­skel for Ven­stres menings­må­lin­ger i fremtiden. 

Opda­te­ring: Artik­len er opda­te­ret med føl­gen­de præ­ci­se­ring fra Tro­els Lund Poul­sen: ”Jeg støt­ter natur­lig­vis, at to per­so­ner af sam­me køn kan bli­ve viet. Det gæl­der også i folkekirken.”

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her