Medi­ci­na­lin­du­stri­ens hem­me­li­ge mid­dags­klub afslø­ret: Nu træk­ker syge­hu­se­nes ind­købs­chef sig

I åre­vis har en grup­pe af magt­ful­de top­folk i medi­ci­na­lin­du­stri­en og en offent­lig ind­kø­ber med mil­li­ard­bud­get­ter i det skjul­te mød­tes til mad og vin i en fre­dags­klub, der hidtil har været ukendt for offent­lig­he­den. Iføl­ge eks­per­ter kan det være pro­ble­ma­tisk. Fri­heds­bre­vet kan nu beskri­ve den eks­klu­si­ve grup­pe, der består af 18 per­so­ner, og at en offent­lig direk­tør træk­ker sig fra fre­dags­klub­ben efter Fri­heds­bre­vets henvendelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her