Medi­er­nes fore­truk­ne svin­del-eks­pert gav for­ker­te oplys­nin­ger til Skat: “Det er et meget, meget kom­pli­ce­ret land at leve i”

hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft. Jakob Dedenroth Bernhoft

Jakob Deden­ro­th Bern­hoft er et af de nav­ne, der ofte går igen, når jour­na­li­ster skri­ver om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. På få år er juri­sten, der ejer fir­ma­er­ne Revisorju­ra, Fraud Rea­ct og Whi­st­lesoft, ble­vet en af medi­er­nes fore­truk­ne eks­per­ter til at vur­de­re, hvad der er rig­tigt og for­kert, når det kom­mer til hvid­vask eller under­slæb. Des­u­den under­vi­ser Jakob Deden­ro­th eksem­pel­vis reviso­rer i, hvor­dan de over­hol­der lov­giv­nin­gen. Til­sy­ne­la­den­de har han knap så godt styr på sin egen butik. Han har nem­lig over­t­rå­dt moms­lo­v­giv­nin­gen i sel­ska­bet Whi­st­lesoft, der leve­rer syste­mer til whi­st­le­blower­ord­nin­ger til virk­som­he­der og myn­dig­he­der, som net­op skal leve op til lov­krav og have orden i penalhuset. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her