Met­te Fre­de­rik­sens grøn­ne pre­sti­ge­pro­jekt løser kun 0,28 pro­cent af Dan­marks udledning

Inden­rigs­flyv­nin­ger stod – iføl­ge en rap­port fra Fly­far­tens Kli­ma­part­ner­skab – kun for omkring 0,28 pro­cent af Dan­marks årli­ge emis­sion før cor­o­na. Alli­ge­vel har grøn­ne inden­rigs­flyv­nin­ger siden års­skif­tet været en poli­tisk dar­ling for Met­te Fre­de­rik­sen. Ambi­tio­nen duk­ke­de igen op i stats­mi­ni­ster­kan­di­dat­de­bat­ten på DR den 4. sep­tem­ber, hvor for­sla­get blev rem­set op som et af de tre vig­ti­ge skridt, der iføl­ge stats­mi­ni­ste­ren skal tages i den grøn­ne omstil­ling. Hos kli­matæn­ket­an­ken CONCITO håber man, at stats­mi­ni­ste­ren ikke lader sig for­blæn­de af pro­jek­tet og i ste­det ret­ter sit fokus et andet sted hen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her