Mil­li­ard­virk­som­hed betal­te medi­cin for ansat­te, sam­le­ve­re og børn – men nu er det slut

Mil­li­ard­virk­som­he­den Nomeco til­bød at beta­le medi­cin for ansat­te og de ansat­tes sam­le­ve­re og børn, selv­om de ikke hav­de fået til­la­del­se af Læge­mid­delsty­rel­sen, som læge­mid­del­loven fore­skri­ver. Men efter Fri­heds­bre­vets hen­ven­del­se er det slut med at beta­le reg­nin­ger­ne til de ansat­tes recept­plig­ti­ge medi­cin, oply­ser Nomecos top­chef. Det sker, sam­ti­dig med at Læge­mid­delsty­rel­sen under­sø­ger Novo Nor­disk for en lig­nen­de praksis. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her