Mini­ster pud­se­de vagt­hund på “grå­di­ge” ban­ker – nu beskyl­der de ham for at være populist

Erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup (S) hav­de fået nok. Græn­sen var nået, tord­ne­de mini­ste­ren i et Face­book-opslag i april sid­ste år. Han hav­de ikke kon­kre­te pla­ner. Men vagt­hund­en Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen skul­le i en rap­port gå ban­ker­nes nega­ti­ve ren­ter i søm­me­ne for at under­sø­ge, om de ban­ker, mini­ste­ren udskam­me­de for at være grå­di­ge, sat­te egen ind­tje­ning over hen­sy­net til kun­der­ne. I sid­ste uge lan­de­de den læn­ge ven­te­de rap­port. Men den bekræf­te­de ikke mini­ste­rens tese om, at ban­ker­ne tjen­te for meget til at ret­fær­dig­gø­re at tage sig betalt for at hol­de på smås­pa­re­res pen­ge. Det efter­la­der et lidet flat­te­ren­de bil­le­de af Simon Kol­lerup og hans korstog. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her