Nye oplys­nin­ger: Kvin­de­lig chef i For­sva­ret poli­ti­an­meldt for for­søg på mil­li­onbed­ra­ge­ri med fup-firmaer

En kvin­de­lig chef i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Mate­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se (FMI) er mistænkt for at have for­søgt at over­fø­re knap to mil­li­o­ner kro­ner til sig selv. Det kan Fri­heds­bre­vet og TV 2 nu afslø­re på bag­grund af aktind­sig­ter og kil­der med ind­sigt i sagen. På kvin­dens pri­va­ta­dres­se har der i løbet af en kort peri­o­de sid­ste år været til­meldt fir­ma­er med nav­ne, som var iden­ti­ske med sto­re fragt­fir­ma­er. Her­fra er der iføl­ge FMI ble­vet sendt fal­ske fak­tu­ra­er til For­sva­ret. Che­fen, der nu er ble­vet poli­ti­an­meldt og fri­ta­get fra tje­ne­ste, afvi­ser alle anklager. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.