Øst for Sto­re­bælt dør dob­belt så man­ge nyre­sy­ge dan­ske­re, mens de står på ven­te­li­ste, som i hele resten af lan­det: “Det kan gan­ske enkelt ikke være rigtigt”

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) præsenterer regeringens nye sundhedspakke på et pressemøde i Rigshospitalet i København tirsdag den 23. maj 2023.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

Bli­ver man som dan­sker alvor­ligt syg med en nyre­syg­dom, skal man ikke ønske sig at bo øst for Sto­re­bælt. For her er ven­te­ti­den på en nyre­trans­plan­ta­tion cir­ka dob­belt så lang som i resten af lan­det, viser en ny rap­port fra Sund­heds­sty­rel­sen. Den lan­ge ven­te­tid kan i sid­ste ende bli­ve et spørgs­mål om liv eller død. De sene­ste fem år var der såle­des 57 patien­ter i Region Hoved­sta­den, der døde, mens de ven­te­de på en nyre. Det sva­rer til cir­ka halv­de­len af samt­li­ge døds­fald blandt alle lan­dets nyre­pa­tien­ter på ven­te­li­ste i peri­o­den. Til Fri­heds­bre­vet siger sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V), at den læn­ge­re ven­te­tid i Øst­dan­mark “gan­ske enkelt ikke kan være rig­tigt”. Mini­ste­ren har dog ingen ny løs­ning på problemet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her