Omstridt kon­cern­di­rek­tør miste­de mil­li­onkon­trakt med Kri­mi­nal­forsor­gen: Udvi­ste “per­son­lig inter­es­se” i fle­re indsatte

End­nu en møgs­ag ram­mer vel­færds­di­rek­tø­ren Met­te Gade­gaard og hen­des kon­cern, der i åre­vis sko­v­le­de pen­ge ind fra det offent­li­ge ved at til­by­de sta­ten ydel­ser til volds­ram­te, arbejds­lø­se, psy­kisk syge og andre soci­alt udsat­te bor­ge­re. I 2020 miste­de Met­te Gade­gaard nem­lig en mil­li­ondyr behand­lings­op­ga­ve med kri­mi­nel­le mis­bru­ge­re, efter hun fle­re gan­ge over­t­rå­d­te reg­ler­ne i Her­sted­ve­ster Fængsel og udvi­ste for meget per­son­lig inter­es­se i fle­re indsatte. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.