Omstridt tea­ter­di­rek­tør blev afske­di­get to ste­der efter krænkelsessager

Efter bare to dage som nyud­pe­get med­lem af Pro­jekt­støt­te­ud­val­get for Sce­ne­kunst i Sta­tens Kunst­fond trak kul­tur­mi­ni­ste­ren sin beslut­ning om at gøre Las­se Bo Hand­berg til med­lem af det pre­sti­ge­fyld­te udvalg til­ba­ge. Det ske­te på bag­grund af fle­re hen­ven­del­ser fra bran­chen. “Jeg for­står, at der er noget, jeg skal for­stå,” siger Hand­berg i den for­bin­del­se til P1 og for­kla­rer, at han nu ræk­ker ud for at få opkla­ret, hvad den mang­len­de til­lid hand­ler om. Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger skul­le årsa­gen til hen­ven­del­ser­ne være, at den tid­li­ge­re tea­ter­di­rek­tør har fle­re kræn­kel­ses­sa­ger i sin for­hi­sto­rie – og at kræn­kel­ses­sa­ger i to til­fæl­de i 2019 var med til at koste Hand­berg top­po­ster, hvil­ket han i øvrigt blev ori­en­te­ret om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.