Omstridt tech-iværk­sæt­ters pen­ge­mænd kri­ti­se­rer Cano­py­LAB: Svært at få fat i grund­læg­gen­de information

Når sel­ska­bet Cano­py­LAB med den omstrid­te iværk­sæt­ter Sahra-Josep­hine Hjorth i spid­sen har omtalt sig selv i medi­er­ne, har det været med sto­re ord. Med påstan­de om mas­siv vækst og tårn­hø­je ambi­tio­ner om en vær­di­sæt­ning på seks mil­li­ar­der dol­lars har det truk­ket tun­ge inve­sto­rer til. Udover en pen­ge­ind­sprøjt­ning i sel­ska­bet Cano­py­LAB, der i 2020 blot omsat­te for fem mil­li­o­ner kro­ner, så har de tun­ge inve­sto­rer i den grad været med til at bran­de sel­ska­bet. Såle­des har Sahra-Josep­hine Hjorth adskil­li­ge gan­ge hen­vist til inve­sto­rer­ne, når der skul­le søges om offent­li­ge til­skud – hvil­ket der ofte er ble­vet gjort. Fle­re af inve­sto­rer­ne for­tæl­ler nu til Fri­heds­bre­vet, at deres enga­ge­ment i sel­ska­bet langt fra har været et lyk­ke­ligt ægteskab. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.