Peter Hum­mel­gaard tru­et med inkas­so og RKI: Syl­te­de til­ba­ge­be­ta­ling af ren­te­frit stu­di­elån i årevis

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), da ny kontanthjælpsaftale præsenteres på doorstep i Beskæftigelsesministeriet i København, tirsdag den 14. juni 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) har gan­ske kla­re hold­nin­ger til, at nyud­dan­ne­de med stu­di­e­gæld skal få betalt deres lån til­ba­ge i ret­te tid. Mini­ste­ren har såle­des har­cel­le­ret mod mis­lig­holdt SU-gæld, som årligt koster statskas­sen adskil­li­ge mil­li­o­ner kro­ner i tab­te ind­tæg­ter, og han har også talt varmt for at bru­gen af inkas­so­fir­ma­er til at ind­dri­ve gæl­den fra uden­land­ske SU-skyld­ne­re. Peter Hum­mel­gaard hav­de dog også svært ved at beta­le sin egen stu­di­e­gæld. Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger fik Peter Hum­mel­gaard i 2010 et stør­re ren­te­frit lån fra Stjer­nens Stu­di­e­fond – en sær­lig fond, der støt­ter unge, som er fag­ligt akti­ve eller en del af DSU, Dan­marks Soci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom. Lånet på 50.000 kro­ner skul­le til­ba­ge­be­ta­les, da Peter Hum­mel­gaard blev fær­di­g­ud­dan­net som jurist i 2012, eller når han fik job, som det frem­går af betin­gel­ser­ne på fon­dens hjem­mesi­de. Alli­ge­vel måt­te fon­den fle­re gan­ge og gen­nem en læn­ge­re peri­o­de ryk­ke Peter Hum­mel­gaard for at få ham til beta­le sin gæld. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her