Peter Hum­mel­gaards lukra­ti­ve stu­di­elån var ulov­ligt: Han var selv med i besty­rel­sen, som bevil­ge­de lånet

Pressemøde på Marienborg om regeringens udlændinge- og retspolitik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) sad i besty­rel­sen for Stjer­nens Stu­di­e­fond, mens selv­sam­me fond og besty­rel­se bevil­ge­de ham et ren­te­frit stu­di­elån på 50.000 kro­ner. Der­for var lånet ulov­ligt, erken­der Stjer­nens Stu­di­e­fond nu over­for Fri­heds­bre­vet. Både fon­den og Peter Hum­mel­gaard har ellers i den for­gang­ne uge påpe­get, at alle reg­ler blev fulgt til punkt og prik­ke, for­di beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren “natur­lig­vis” var erklæ­ret inha­bil, da besty­rel­sen skul­le behand­le hans låne­an­søg­ning til­ba­ge i 2010. Først efter en stri­be spørgs­mål om lov­lig­he­den fra Fri­heds­bre­vet, erken­der fon­den nu, at lånet var ulovligt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her