Peter Hum­mel­gaards lukra­ti­ve stu­di­elån var ulov­ligt: Han var selv med i besty­rel­sen, som bevil­ge­de lånet

Pressemøde på Marienborg om regeringens udlændinge- og retspolitik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) sad i besty­rel­sen for Stjer­nens Stu­di­e­fond, mens selv­sam­me fond og besty­rel­se bevil­ge­de ham et ren­te­frit stu­di­elån på 50.000 kro­ner. Der­for var lånet ulov­ligt, erken­der Stjer­nens Stu­di­e­fond nu over­for Fri­heds­bre­vet. Både fon­den og Peter Hum­mel­gaard har ellers i den for­gang­ne uge påpe­get, at alle reg­ler blev fulgt til punkt og prik­ke, for­di beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren “natur­lig­vis” var erklæ­ret inha­bil, da besty­rel­sen skul­le behand­le hans låne­an­søg­ning til­ba­ge i 2010. Først efter en stri­be spørgs­mål om lov­lig­he­den fra Fri­heds­bre­vet, erken­der fon­den nu, at lånet var ulovligt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.