Pro­fes­sor: Dansk brud på EU-reg­ler kan sen­de Nor­dic Waste-reg­ning til skatteyderne


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Dan­marks mil­jøska­de­lov­giv­ning er “usæd­van­lig tåbe­lig” og stri­der på fle­re punk­ter med EU-reg­ler, for­di krav om finan­si­el sik­ker­hed stil­les for sent i for­hold til EU-reg­ler­ne, mener Peter Pagh, pro­fes­sor i miljøret.

Det bety­der, at Ran­ders Kom­mu­ne kan ende med reg­nin­gen for det enor­me jord­s­kred, for­di der ikke er nogen pen­ge at hen­te hos Nor­dic Waste.

EU-mil­jøansvars­di­rek­tiv er ellers net­op ind­ført for at sik­re, at reg­nin­gen for mil­jøka­ta­stro­fer ikke efter­la­des ube­talt, men i strid med reg­ler­ne gæl­der kra­vet om øko­no­misk sik­ker­heds­stil­lel­se i Dan­mark kun efter et givet påbud, hvil­ket Nor­dic Waste først modt­og læn­ge efter jordskredet.

“Det sva­rer jo til at teg­ne brand­for­sik­ring, efter bran­den er begyndt,” siger pro­fes­sor Peter Pagh.

Hele histo­ri­en

Hos fle­re af Fol­ke­tin­gets par­ti­er er der bred enig­hed om, at det, der sker omkring jord­s­kred­det ved Ølst, er for dårligt.

Mil­jø­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke (S) har sagt det. Justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard har sagt det. Sågar stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) har sagt det.

De mener, at den udskæld­te man­ge­mil­li­ar­dær Tor­ben Øster­gaard-Niel­sen og det nu krak­ke­de jor­drens­nings­fir­ma Nor­dic Waste har hand­let uso­li­da­risk og egoi­stisk ved at træk­ke sig ud og løbe fra reg­nin­gen i den poten­ti­el­le mil­jøka­ta­stro­fe, der har udspil­let sig i Ølst siden decem­ber måned, hvor et jord­s­kred sat­te adskil­li­ge ton foru­re­net jord i bevæ­gel­se mod Alling Å.

“Jeg kan ikke fin­de noget som helst godt at sige om det,” sag­de stats­mi­ni­ste­ren til pres­sen, da hun inspi­ce­re­de områ­det ved Ølst i tirs­dags. Ved sam­me lej­lig­hed min­de­de hun om, at det er “et gam­melt prin­cip i Dan­mark, at foru­re­ne­ren betaler”.

Men Dan­marks egen mil­jøska­de­lov­giv­ning kan nu vise sig at spil­le en util­sig­tet – og for poli­ti­ker­ne uhel­dig – rol­le i, hvem der ender med at skul­le tage reg­nin­gen, der for­ven­tes mini­mum at løbe op i 205 mil­li­o­ner kroner.

Lov­gi­ver­nes egen lov­giv­ning lever nem­lig ikke op til EU’s reg­ler på områ­det, siger Peter Pagh, dr. jura og eks­pert i mil­jø­ret på Køben­havns Universitet.

Det skyl­des, at virk­som­he­der i Dan­mark først bli­ver bedt om at stil­le finan­si­el sik­ker­hed ved kata­stro­fer, efter den har mod­ta­get et påbud, som det også har været til­fæl­det med Nor­dic Waste.

“Det er menings­løst, at en kom­mu­ne først skal fore­slå Mil­jøsty­rel­sen, at hæn­del­sen klas­si­fi­ce­res som en mil­jøska­de eller over­hæn­gen­de risi­ko her­for – og først når Mil­jøsty­rel­sen har sagt ja til det, skal kom­mu­nen her­ef­ter træf­fe afgø­rel­se om, at det er kor­rekt, hvil­ket så har den virk­ning, at Mil­jøsty­rel­sen over­ta­ger sagen,” siger han og fortsætter:

“Det er den bureau­kra­ti­ske meka­nis­me, der hin­drer direk­ti­vets effek­ti­ve virk­ning og er der­for i mod­strid med EU-ret­ten efter min opfat­tel­se,” vur­de­rer Peter Pagh.

Han hen­vi­ser her til EU’s mil­jøansvars­di­rek­tiv, hvor det i betragt­ning 27 står tyde­ligt beskre­vet, at Dan­mark har for­plig­tet sig til at til­skyn­de virk­som­he­der at sik­re finan­si­el sik­ker­hed i miljøspørgsmål:

“Med­lem­s­sta­ter­ne bør træf­fe for­an­stalt­nin­ger til at til­skyn­de ope­ra­tø­rer­ne til at teg­ne pas­sen­de for­sik­rin­ger eller sør­ge for andre for­mer for finan­si­el sik­ker­hed og til at udvik­le instru­men­ter og mar­ke­der for finan­si­el sik­ker­hed for at sik­re sig effek­tiv dæk­ning for finan­si­el­le for­plig­tel­ser i hen­hold til det­te direktiv.”

Det står i kon­trast til mil­jøska­de­lov­giv­nin­gen i Dan­mark, hvor virk­som­he­den først bli­ver bedt om at stil­le finan­si­el sik­ker­hed, efter de har mod­ta­get et påbud, som det også har været til­fæl­det med Nor­dic Waste.

“Det sva­rer nogen­lun­de til, at man vil teg­ne en brand­for­sik­ring, efter bran­den er opstå­et,” siger Peter Pagh, som ikke tror, at det er hen­sig­ten med EU-direktivet:

“Lovens ind­ord­ning er usæd­van­lig tåbe­lig, og jeg mener hel­ler ikke, at den er i over­ens­stem­mel­se med EU’s mil­jøansvars­di­rek­tiv,” siger han.

Borg­me­ster var rolig

De sto­re udgif­ter, der er iværk­sat for at und­gå den poten­ti­el­le mil­jøka­ta­stro­fe, har hidtil været et stort omdrej­nings­punkt for sagen.

Den 9. janu­ar kom det frem, at Ran­ders Kom­mu­ne ind­til da hav­de brugt 41 mil­li­o­ner kro­ner i for­bin­del­se med jord­s­kre­det, som hver dag koste­de mil­li­o­ner af skattekroner.

Det har også rejst spørgs­mål om, hvor­vidt de sto­re udgif­ter kun­ne få øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for den østjy­ske kom­mu­ne – men her var byens soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster Tor­ben Han­sen gan­ske rolig.

“Selv­føl­ge­lig får vi pen­ge­ne,” udtal­te Tor­ben Han­sen tid­li­ge­re i januar.

Men så let går det ikke, siger Peter Pagh. Han hen­vi­ser til mil­jøska­de­lovens § 21, som får ham til at vur­de­re, at reg­nin­gen kan ende hos kommunen.

“Det frem­går, at hvis der ikke stil­les øko­no­misk sik­ker­hed, gæl­der mil­jøska­de­loven ikke – og så går sagen igen til­ba­ge til kom­mu­nen, hvil­ket på jævnt dansk bety­der, at EU-reg­ler­ne kun gæl­der i Dan­mark, hvis foru­re­ne­ren har pen­ge. Det, mener jeg også, er klart i mod­strid med direk­ti­vet,” siger Peter Pagh.

Jord­s­kred var i decem­ber – påbud kom i januar

Både Nor­dic Waste og Ølst kom på land­kor­tet i decem­ber sid­ste år, hvor det blev meldt ud, at et omfat­ten­de jord­s­kred var sat i gang.

Den østjy­ske sag fik hur­tig natio­nal bevå­gen­hed, og mil­jø­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke meld­te sig også på banen, da han besøg­te områ­det mel­lem jul og nytår og slog fast, at reg­nin­gen skul­le beta­les af Nor­dic Waste, hvis stør­ste aktio­nær er erhvervs­man­den Tor­ben Øster­gaard-Niel­sen, der anslås at være lan­dets sjet­te rige­ste mand.

Men Mil­jøsty­rel­sen, der også hører under Heu­ni­ck­es mil­jø­mi­ni­ste­ri­um, udsted­te først påbud om at stil­le finan­si­el sik­ker­hed på 205 mil­li­o­ner den 21. janu­ar, mere end en måned efter jord­s­kre­det gik i gang.

Sagen nåe­de i mel­lem­ti­den at udvik­le sig så meget, at Nor­dic Waste ind­gav kon­kurs­be­gæ­ring to dage for­in­den og blev erklæ­ret kon­kurs den 22. januar.

Åre­lang kritik

Det er ikke før­ste gang, at lov­ar­bej­det får kri­tik af en eks­pert på området.

Ellen Mar­gret­he Bas­se, der er pro­fes­sor eme­ri­ta med eks­per­ti­se i mil­jø­ret, har tid­li­ge­re adva­ret mod kon­se­kven­ser­ne af direk­ti­vet, der blev iværk­sat, for at foru­re­ne­re ikke kun­ne gem­me sig under miljøkatastrofer.

Direk­ti­vet skul­le imple­men­te­res i dansk lov­giv­ning til­ba­ge i 2007, og alle­re­de den­gang adva­re­de Ellen Mar­gret­he Bas­se og Peter Pagh mod det i en høring, som end­te med, at lov­for­sla­get fak­tisk blev truk­ket til­ba­ge. Det skul­le dog vise sig at bli­ve frem­sat igen, hvor det blev stemt igen­nem året efter.

“Dan­mark skul­le gen­nem­fø­re direk­ti­vet sene­st i 2007, så der­for blev det, som det blev,” siger Ellen Mar­gret­he Bas­se til DR.

Når Ellen Mar­gret­he Bas­se i dag ser på lov­giv­nin­gen, læg­ger hun ikke fin­gre­ne imellem.

“Det er gen­nem­ført på en fuld­stæn­dig håb­løs måde, og det kom­mer til at frem­stå meget klart nu. Kri­tik­ken har blandt andet været, at man ikke tog udgangs­punkt i en hand­le­for­plig­tel­se for virk­som­he­den, som myn­dig­he­der­ne kun­ne kon­sta­te­re, lige så snart der opstod en risi­ko for en miljøskade.”

Fri­heds­bre­vet har fore­lagt den nye vur­de­ring for mil­jø­mi­ni­ste­ren og bedt ham sva­re på kri­tik­ken. Mini­ste­ri­et er ikke vendt til­ba­ge inden dead­li­ne, men vi arbej­der fort­sat på at få en kommentar.