Pro­fes­sor vil have Mar­tin Ros­sen-sel­skab i fonds­bør­sens sor­te bog

Det børsno­te­re­de sel­skab Phar­ma Equi­ty Groups øko­no­mi er så pres­set, at Køben­havns Fonds­børs bur­de gran­ske virk­som­he­den og sæt­te det på en per­ma­nent obser­va­tions­li­ste, lyder det fra pro­fes­sor Car­sten Tang­gaard fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Sel­ska­bet, der i star­ten af novem­ber fik Met­te Fre­de­rik­sens tid­li­ge­re råd­gi­ver Mar­tin Ros­sen som næst­for­mand, afvi­ser, at der er pro­ble­mer med øko­no­mi­en. Der­i­mod angri­ber sel­ska­bet både Fri­heds­bre­vet og pro­fes­soren for “ten­den­tiø­se udtalelser.” 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her