Ras­mus Pre­hn mød­te kok i safa­ri-park i Kenya: Få måne­der sene­re lave­de han luksus­mid­dag i mini­ste­ri­et til 1.265 kro­ner kuverten

Folketingets åbningsdebat. Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehn.

Der blev ikke spa­ret på noget, da føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) den 4. maj afholdt et såkaldt net­værk­se­vent om frem­ti­dens land­brug med del­ta­gel­se af fle­re pro­mi­nen­te gæster. Del­ta­ger­ne tal­te blandt andre 3F-for­mand Hen­ning Over­gaard, admi­ni­stre­ren­de direk­tør for pen­sions­kas­sen PKA, Jon John­sen og tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen. Repræ­sen­tan­ter fra de stør­ste land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­ner var ikke med til even­tet. De i alt 20 del­ta­ge­re blev bespist med en fin mid­dag og en til­hø­ren­de vin­me­nu, der sam­let set koste­de skat­tey­der­ne 25.300 kro­ner – sva­ren­de til en kuvert­pris på 1.265 kro­ner. Det viser en ræk­ke bilag fra Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her