Rekon­struk­tion: Rigs­po­li­ti­che­fen igno­re­re­de advar­sel om, at det var ulov­ligt at afli­ve alle mink – i ste­det blev tem­po­et sat op

Da rigs­po­li­ti­chef Thor­kild Fog­de trå­d­te frem på pres­se­mø­det den 7. novem­ber 2020, var det med beske­den om, at man nu vil­le skrue yder­li­ge­re op for afliv­nin­gen af mink. Tre dage for­in­den hav­de Met­te Fre­de­rik­sen den 4. novem­ber på et pres­se­mø­de sam­men med rigs­po­li­ti­che­fen beor­dret alle mink slå­et ned uden at have loven på sin side. Den ind­sats hav­de nu været i gang i tre dage, men kri­tik­ken af rege­rin­gens udryd­del­se af et helt erhverv for rul­len­de kame­ra­er tog til i styr­ke. Men hvor Met­te Fre­de­rik­sen og de andre mini­stre på pres­se­mø­det iføl­ge Mink­kom­mis­sio­nen ikke vid­ste, at der mang­le­de lov­hjem­mel til at slå min­ke­ne ned, så vid­ste dansk poli­tis øver­ste embeds­mand Thor­kild Fog­de det godt. Han var nem­lig ble­vet adva­ret den 5. novem­ber, skri­ver kom­mis­sio­nen. Alli­ge­vel greb han ikke ind, og Mink­kom­mis­sio­nen kon­klu­de­rer, at Thor­kild Fog­de “har begå­et tje­ne­ste­for­se­el­ser af en sådan grov­hed, at der er grund­lag for, at det offent­li­ge søger at dra­ge ham til ansvar”. Hoved­per­so­nen selv mener dog ikke, at der er hold i kri­tik­ken. Med udgangs­punkt i Mink­kom­mis­sio­nens ful­de beret­ning rekon­stru­e­rer Fri­heds­bre­vet de dage, hvor rigs­po­li­ti­che­fen udfør­te Met­te Fre­de­rik­sens ulov­li­ge ordre vel­vi­den­de, at det var imod loven. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her