S‑borgmester og lob­byist delt­og i for­tro­li­ge møder om salg af rus­sisk oligarks dan­ske fabrik

Eks­per­ter mener, at Halsnæs Kom­mu­nes borg­me­ster, Stef­fen Jen­sen (S), hand­le­de ulov­ligt, da han hyre­de Jens Wor­ning Søren­sen fra Poli­cy Group til at hjæl­pe med kri­se­kom­mu­ni­ka­tio­nen omkring det loka­le stå­l­værk, NLMK DanSte­el, der var ejet af rus­sisk oligark. Nu kan Fri­heds­bre­vet afslø­re, at både borg­meste­ren og Jens Wor­ning delt­og i for­tro­li­ge møder og blev ori­en­te­ret om luk­ke­de for­hand­lin­ger om NLMK Danste­el, før oligar­ken i efter­å­ret over­drog en del af ejer­ska­bet. En manøv­re, som kun­ne und­ta­ge sel­ska­bet for vest­li­ge sank­tio­ner mod rus­sisk-eje­de virk­som­he­der. Det lig­ner ikke en opga­ve for kom­mu­nen og kan være pro­ble­ma­tisk, vur­de­rer eksperter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her