Sår­ba­re kostsko­lebørn kræ­ver mil­li­o­ner­stat­ning af sta­ten efter mas­sivt omsorgssvigt

18 tid­li­ge­re ele­ver på den skan­da­le­ram­te og nu luk­ke­de Hav­re­går­den Kostsko­le i Gille­le­je kræ­ver nu 5,4 mio. kro­ner i erstat­ning af sta­ten. Ankla­gen og årsa­gen til kra­vet lyder på, at de har været udsat for umen­ne­ske­lig og ned­vær­di­gen­de behand­ling i strid med Den Euro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion. Sagen om Hav­re­går­den kom frem i efter­å­ret, da P1 Doku­men­tar kun­ne afslø­re, hvor­dan fle­re udsat­te børn helt ned til 11-års alde­ren i åre­vis har ople­vet eksemp­ler på vold, seksu­el­le over­greb og selv­mord­s­for­søg på kostsko­len.  Her blev det også doku­men­te­ret, hvor­dan vis­se til­syns­myn­dig­he­der ikke kend­te til svig­tet på sko­len, mens andre myn­dig­he­der vid­ste, hvad der fore­gik, men ikke adva­re­de om det. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.