Sel­vud­nævnt ildsjæl skyl­der sta­ten et stort mil­li­onbe­løb: Køb­te rej­ser, skøn­heds­be­hand­lin­ger og finan­si­e­re­de heste med offent­li­ge midler

Met­te Gade­gaard sæl­ger sig selv som en ildsjæl, der hjæl­per men­ne­sker med ondt i livet. Af sam­me grund har sta­ten siden 2007 sendt et hav af opga­ver og mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner ud i hen­des behand­lings­til­bud, der hen­ven­der sig til fx mis­bru­ge­re, volds­ram­te kvin­der, arbejds­lø­se og psy­kisk syge. Met­te Gade­gaards kun­der tæl­ler blandt andre dan­ske kom­mu­ner, regio­ner og Kri­mi­nal­forsor­gen, og iføl­ge hen­de selv har hun via sine otte for­skel­li­ge afde­lin­ger og 50 ansat­te hjul­pet tusind­vis af udsat­te dan­ske bor­ge­re gen­nem åre­ne. Men nu viser det sig, at vel­færds­di­rek­tø­ren har for­val­tet de offent­li­ge mil­li­o­ner på en måde, som eks­per­ter kal­der både mistæn­ke­lig og i strid med loven. Fri­heds­bre­vet har fået adgang til læk­ke­de kon­toudt­og fra hen­des kon­cern, som afslø­rer sto­re, opsigtsvæk­ken­de udgif­ter til for eksem­pel heste, rej­ser, skøn­heds­be­hand­lin­ger og bøder. Doku­men­ter­ne afslø­rer også, at det har stå­et på i årevis. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her