SF vil stram­me reg­ler­ne for par­ti­støt­te, men både fol­ke­tings­kan­di­dat og kampag­ne­me­d­ar­bej­der vej­led­te i at omgå partistøtteregler

1. behandling i Folketingssalen om lovgivning om ukrainske flygtninge. SFs Carl Valentin.

SF har læn­ge talt for at stram­me reg­ler­ne for par­ti­støt­te og der­med luk­ke hul­ler i lov­giv­nin­gen, så sto­re pri­va­te dona­tio­ner ikke kan hol­des ano­ny­me. Men nu kan Fri­heds­bre­vet afslø­re, at SF’s fol­ke­tings­kan­di­dat i Nord­jyl­land The­resa Berg Ander­sen og en kampag­ne­me­d­ar­bej­der fra SF Køben­havn vej­led­te om, hvor­dan man kun­ne omgå selv­sam­me reg­ler. I en ræk­ke skjul­te opta­gel­ser beskri­ver fol­ke­tings­kan­di­da­ten og kampag­ne­me­d­ar­bej­de­ren, hvor­dan man kan dele en stør­re dona­tion op i min­dre bid­der og der­med hol­de donoren anonym. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her