Skræk­for­stan­der på Hav­re­går­den vra­get efter 23 år i kommunalpolitik

For det man­ge­åri­ge byrå­ds­med­lem og tid­li­ge­re for­stan­der på den skan­da­le­ram­te og nu luk­ke­de Hav­re­går­den Kostsko­le Mor­ten Ulrik Jør­gen­sen, betød tirs­da­gens val­gre­sul­tat et far­vel til kom­mu­nal­po­li­tik.  Mor­ten Ulrik Jør­gen­sen blev sid­ste år fyret og bort­vist som for­stan­der på kostsko­len, efter DR kun­ne afslø­re, at der i åre­vis hav­de fore­gå­et over­greb, mis­brug og vold på sko­len.  Og nu har væl­ger­ne i Gribs­kov Kom­mu­ne også fyret ham.  Under­vejs i valg­kam­pen opfor­dre­de fle­re poli­ti­ke­re og bor­ge­re i kom­mu­nen, her­un­der tid­li­ge­re ele­ver og lære­re på Hav­re­går­den, Mor­ten Ulrik Jør­gen­sen til at træk­ke sit kan­di­da­tur. Både på grund af DR’s afslø­rin­ger, men også for­di den tid­li­ge­re for­stan­der sta­dig efter­for­skes af ankla­ge­myn­dig­he­den i Nord­s­jæl­lands Poli­ti for sin rol­le i kostsko­lens skan­da­lesag.  Men dén opfor­dring har den erfar­ne lokal­po­li­ti­ker set stort på. Nu taler val­gre­sul­ta­ter­ne sit tyde­li­ge sprog, men den tid­li­ge­re for­stan­der er fort­sat tavs. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.