Sofie Car­sten Niel­sen afslø­ret: Fik honorar udbe­talt skat­te­frit til egen støt­te­for­e­ning – imod loven, vur­de­rer skatteeksperter

Hvem kan arbej­de uden at beta­le skat? Det kan lede­ren af Radi­ka­le Ven­stre, Sofie Car­sten Niel­sen, der nu bli­ver cen­trum for en opsigtsvæk­ken­de sag om mulig skat­te­fusk. For den radi­ka­le leder betal­te ikke én kro­ne i skat af de pen­ge, hun tjen­te som møde­fa­ci­li­ta­tor i net­værks­virk­som­he­den Samu­el­sen. I ste­det blev de 47.000 kro­ner, hun fik for at arbej­de som møde­le­der til arran­ge­men­ter, kana­li­se­ret direk­te ind i den radi­ka­le valg­kamp som en dona­tion i 2019. Det kan Fri­heds­bre­vet i dag afsløre. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.