Syge børn ven­ter i telt for at kom­me på hospi­ta­let. “Ikke rime­ligt”, siger Met­te Frederiksen

Syge børn der ven­ter i et telt eller en skur­vogn, imens vin­ter­vej­ret uden­for byder på kul­de og sne. Det er lige nu hver­da­gen på bør­ne­a­ku­t­mod­ta­gel­sen på Nord­s­jæl­lands Hospi­tal, hvor per­so­na­le­man­gel, den sti­gen­de cor­o­nas­mit­te og man­ge syge børn har skabt et ekstra­or­di­nært pres på stu­er­ne. “Vi er ramt af utro­ligt man­ge syge børn. Og så har vi sam­ti­dig haft sinds­sygt man­ge opsi­gel­ser, så vi har slet ikke per­so­na­le og sygeple­jer­sker nok til at tage os af de syge børn, der kom­mer ind,” for­tæl­ler til­lids­re­præ­sen­tant Elisa­beth Torp Martinsen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her