Top­diplo­mat nåe­de 11 måne­der som lob­byist – så kald­te lerduerne

Der blev ikke spa­ret på lov­pris­nin­ger­ne, da det i sep­tem­ber sid­ste år blev offent­lig­gjort, at Dan­marks ambas­sa­dør i Tys­kland, Fri­is Arne Peter­sen, for­lod Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et efter 42 år i diplo­ma­tiets tje­ne­ste for at bli­ve part­ner i lob­by­fir­ma­et Rud Peder­sen. Det blev et kortva­rigt ægte­skab på 11 måne­der mel­lem par­ter­ne, da Fri­is Arne Peter­sen har fået en mulig­hed, der var “mere spæn­den­de.” Frem­ti­den lig­ger i lerduebranchen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.