Top­diplo­mat nåe­de 11 måne­der som lob­byist – så kald­te lerduerne

Der blev ikke spa­ret på lov­pris­nin­ger­ne, da det i sep­tem­ber sid­ste år blev offent­lig­gjort, at Dan­marks ambas­sa­dør i Tys­kland, Fri­is Arne Peter­sen, for­lod Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et efter 42 år i diplo­ma­tiets tje­ne­ste for at bli­ve part­ner i lob­by­fir­ma­et Rud Peder­sen. Det blev et kortva­rigt ægte­skab på 11 måne­der mel­lem par­ter­ne, da Fri­is Arne Peter­sen har fået en mulig­hed, der var “mere spæn­den­de.” Frem­ti­den lig­ger i lerduebranchen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her