Topem­beds­mand under beskyd­ning i Aal­borg-sag: “Det er dumt og fjollet”

I febru­ar blev der sat punk­tum i 100.000 kro­ner-sagen, da Aal­borg Kom­mu­ne hyre­de advo­kat­fir­ma­et Hjul­mand­Kap­tain til at fore­ta­ge en uvil­dig under­sø­gel­se. Men fir­ma­et hav­de også en af sagens hoved­par­ter, byg­ge­ma­ta­doren Jes­per Sko­vs­gaards ejen­dom­s­kon­cern 2E som kli­ent. For­man­den for anti­kor­rup­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nals dan­ske afde­ling er uenig i, at advo­ka­tun­der­sø­gel­sen kan kal­des for uvil­dig. Aal­borg Kom­mu­nes kom­mu­nal­di­rek­tør, Chri­sti­an Ros­lev, blev gjort opmærk­som på kli­ent­for­hol­det, for­tæl­ler Bir­te Ras­mus­sen, ejer­part­ner i Hjul­mand­Kap­tain og den ene af to for­fat­te­re bag gransk­nin­gen. Men til­sy­ne­la­den­de kom den besked aldrig vide­re, bekræf­ter fle­re med­lem­mer af Øko­no­mi­ud­val­get over for Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her