Topembedsmand under beskydning i Aalborg-sag: “Det er dumt og fjollet”

I feb­ru­ar blev der sat punk­tum i 100.000 kro­ner-sagen, da Aal­borg Kom­mune hyrede advokat­fir­maet Hjul­mand­Kap­tain til at fore­tage en uvildig under­søgelse. Men fir­maet havde også en af sagens hov­ed­parter, bygge­mata­doren Jes­per Skovs­gaards ejen­dom­skon­cern 2E som klient. For­man­den for antiko­r­rup­tion­sor­gan­i­sa­tio­nen Trans­paren­cy Inter­na­tion­als danske afdel­ing er uenig i, at advokatun­der­søgelsen kan kaldes for uvildig. Aal­borg Kom­munes kom­mu­naldirek­tør, Chris­t­ian Roslev, blev gjort opmærk­som på klient­forhold­et, fortæller Birte Ras­mussen, ejer­part­ner i Hjul­mand­Kap­tain og den ene af to for­fat­tere bag gransknin­gen. Men tilsyneladende kom den besked aldrig videre, bekræfter flere medlem­mer af Økonomi­ud­val­get over for Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.