Top­skat, mink og Rwan­da: Her er de kame­ler, som Fre­de­rik­sen, Elle­mann og Løk­ke måt­te slu­ge på vej­en til en SVM-regering

Da sta­ten Dan­mark i 2019 køb­te den udtjen­te cir­kus-kamel Ali, var det mulig­vis et for­var­sel om, hvad der vil­le ske en kold decem­ber­dag i et til­stø­de­n­de loka­le til stats­mi­ni­ste­rens embeds­bo­lig Mari­en­borg. Her kun­ne Met­te Fre­de­rik­sen, Jakob-Elle­mann Jen­sen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ons­dag præ­sen­te­re Dan­marks nye SVM-rege­ring. Tre par­ti­er, tre for­skel­li­ge par­ti­pro­gram­mer og tre vidt for­skel­li­ge par­ti­for­mænd. Så skal der slu­ges kame­ler for at få pus­le­spil­let til at gå op – og det er ble­vet til nog­le sto­re af slagsen. Fri­heds­bre­vet har sam­let et over­blik over nog­le af de stør­ste kame­ler, der måt­te tyg­ges og syn­kes, på vej­en til en bred rege­ring hen over midten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her