Tv-løvin­de Anne Stam­pe Ole­sen for­søg­te at bru­ge DR til at luk­ke mun­den på forsker


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Anne Stam­pe Ole­sen og hen­des sel­skab Nor­dic Fema­le Foun­ders for­søg­te at pres­se en for­sker til at træk­ke sin kri­ti­ske udta­lel­se om virk­som­he­den til­ba­ge ved at kla­ge til top­le­del­sen på for­ske­rens arbejds­plads, Copen­ha­gen Busi­ness School (CBS).

Iføl­ge for­ret­nings­kvin­den, der er kendt fra DR-pro­gram­met Løvens Hule, så hav­de for­ske­rens udta­lel­se sto­re kon­se­kven­ser for hen­des sam­ar­bej­de med DR.

Men den for­kla­ring afvi­ser DR nu, og CBS afvi­ser sam­ti­dig Anne Stam­pes Ole­sens klage.

Hele histo­ri­en

Man­dag den 8. janu­ar klok­ken 14.55 tik­ke­de en mail ind hos ledel­sen på Copen­ha­gen Busi­ness School (CBS).

“KLAGE SOM ØNSKES BEHANDLET HURTIGT,” lød beskri­vel­sen i emnefeltet.

Mai­len var stilet til CBS’s besty­rel­ses­for­mand, den man­ge­åri­ge pen­sions­boss og top­fi­gur i dansk erhvervs­liv Tor­ben Möger Peder­sen og den afgå­e­de CBS-rek­tor, Niko­laj Mal­chow-Møl­ler, der skul­le vide, at de hav­de et pro­blem. Et stort et af slagsen.

Kla­gen kom fra Nor­dic Fema­le Foun­ders på veg­ne af sel­ska­bets ejer og front­fi­gur, erhvervskvin­den Anne Stam­pe Ole­sen, der især er kendt fra DR-pro­gram­met Løvens Hule.

Hun hav­de et hånd­fast ønske: CBS skul­le tage afstand fra en udta­lel­se, som for­ske­ren Kal­le Johan­nes Rose, ph.d. og lek­tor ved uni­ver­si­te­tets Insti­tut for Busi­ness Huma­ni­o­ra og Jura, hav­de givet i en arti­kel i Frihedsbrevet.

Det skyl­des, at CBS-for­ske­ren hav­de givet udtryk for, at det kun­ne lig­ne, at Nor­dic Fema­le Foun­ders hav­de løjet over for Dan­marks Erhvervs­frem­me­be­sty­rel­se, inden de fik til­delt 10,2 mil­li­o­ner kro­ner i offent­lig støt­te, som Fri­heds­bre­vet kun­ne afslø­re den 4. januar.

“Det ser ud til, at Nor­dic Fema­le Foun­ders lyver i sit til­buds­ma­te­ri­a­le og i for­hold til de afgiv­ne oplys­nin­ger. Det vir­ker som svi­g­ag­tig adfærd, spe­ci­elt da de fast­hol­der det fejl­ag­ti­ge grund­lag for til­bud­det,” sag­de Kal­le Johan­nes Rose.

Udta­lel­sen brag­te i den grad sin­de­ne i kog hos Nor­dic Fema­le Foun­ders og Anne Stam­pe Ole­sen, der opfat­te­de det som injuri­e­ren­de og bad om en bekla­gel­se fra enten Kal­le Johan­nes Rose eller ledel­sen på uni­ver­si­tet, som Nor­dic Fema­le Foun­ders der­ef­ter kun­ne offentliggøre.

Bekla­gel­sen skul­le de kig­ge læn­ge efter, for hver­ken ledel­sen på CBS eller Kal­le Johan­nes Rose ønsker at træk­ke i land over for Nor­dic Fema­le Founders.

“Vi har gen­nem­gå­et kla­gen fra Nor­dic Fema­le Foun­ders, og det er vores vur­de­ring, at der ikke er tale om injuri­e­ren­de udta­lel­ser eller om brud på god skik og brug i for­bin­del­se med udta­lel­ser i pres­sen fra en for­sker fra et uni­ver­si­tet. Det har vi med­delt Nor­dic Fema­le Foun­ders,” siger Jes­per Sme­de­gaard, chefkonsulent

Løvin­de påstod, at for­ret­nings­part­ne­re vil­le træk­ke støtten

Iføl­ge Anne Stam­pes kla­ge hav­de udta­lel­sen gjort ondt på den kend­te erhvervskvin­de. Fak­tisk hav­de hun alle­re­de mær­ket kon­se­kven­ser­ne, lod Nor­dic Fema­le Foun­ders mod­ta­ge­ren for­stå i mailen.

“Des­u­den har KJR’s (Kal­le Johan­nes Rose, red.) udta­lel­ser påvir­ket vores for­ret­nings­part­ne­re bl.a. DR, Innova­tions­fon­den og Deloit­te til at over­ve­je sam­ar­bej­det og støt­ten til os. Det har alt­så haft sto­re kon­se­kven­ser, at den­ne eks­pertud­ta­lel­se fra CBS kom frem,” lød det i mai­len, hvis for­mel­le afsen­der var Jacque­li­ne Egerod, juri­disk chef i Nor­dic Fema­le Founders.

I mai­len blev det også slå­et fast, at faren var dre­vet over, for­di Nor­dic Fema­le Foun­ders men­te at have mod­be­vist artik­lens påstande.

“Efter vi gik ud med mod­be­vi­ser for dis­se påstan­de, har vores sam­ar­bejds­part­ne­re truk­ket deres mistil­lid til os til­ba­ge,” skrev den juri­di­ske chef.

Men nu er der ugler i mosen.

For det er hver­ken rig­tigt, at DR har vak­let med støt­ten eller “truk­ket mistil­lid til­ba­ge”, oply­ser DR.

“Vi har været i løben­de dia­log med Anne Stam­pe, som vi altid er med de cen­tra­le med­vir­ken­de i vores pro­gram­mer. Både før, under og efter publi­ce­rin­gen af jeres arti­kel. Men hele vej­en igen­nem har vi bak­ket op om Anne Stam­pes del­ta­gel­se i Løvens Hule, da vi betrag­ter den pågæl­den­de sag som et anlig­gen­de mel­lem Nor­dic Fema­le Foun­ders og Erhvervs­sty­rel­sen,” skri­ver pro­gram­che­fen i DR, Anne Gar­lich, der alt­så afvi­ser at have over­ve­jet at træk­ke støtten.

Det er en noget anden udlæg­ning end det, Nor­dic Fema­le Foun­ders skrev i kla­gen til CBS.

Anne Gar­lich med­gi­ver, at sagen giver løvin­den et hovedbrud.

“Men jeg kan da godt for­stå, hvis Anne Stam­pe ople­ver usik­ker­hed omkring sine for­skel­li­ge sam­ar­bejds­re­la­tio­ner, når der ret­tes så alvor­li­ge beskyld­nin­ger mod hen­de,” skri­ver Anne Gar­lich i et skrift­ligt svar.

Stats­lig fond sam­ar­bej­der ikke med Nor­dic Fema­le Founders 

Det er ikke kun i for­hold til sam­ar­bej­det med DR, at for­kla­rin­gen om den svæk­ke­de til­lid halter.

Den stat­se­je­de fond Innova­tions­fon­den skul­le angi­ve­ligt også have over­ve­jet at træk­ke støt­ten, som Nor­dic Fema­le Foun­ders bekendt­gjor­de i kla­gen til CBS.

Fri­heds­bre­vet har bedt Innova­tions­fon­den bekræf­te det.

“Vi ken­der ikke kon­tek­sten eller ind­hol­det af den omtal­te kla­ge og kan der­for ikke be- eller afkræf­te det for­løb, du skit­se­rer. Rent fak­tu­elt: Vi har ikke aktu­elt et sam­ar­bej­de med Nor­dic Fema­le Foun­ders, men har haft det tid­li­ge­re omkring for­mid­lings­ak­ti­vi­te­ter ret­tet mod iværk­sæt­te­re og der har også været en dia­log for nyligt med Nor­dic Fema­le Foun­ders om evt. at gen­op­ta­ge sam­ar­bej­det,” skri­ver Innova­tions­fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef Per­nil­le Rype i et skrift­ligt svar.

Revi­sions­kæm­pen Deloit­te er sponsor for Nor­dic Fema­le Foun­ders, og virk­som­he­den er i kla­gen også angi­vet som en for­ret­nings­part­ner, der har over­ve­jet deres sam­ar­bej­de med Nor­dic Fema­le Founders.

Fri­heds­bre­vet har bedt Deloit­te om at bekræf­te, at de har over­ve­jet sam­ar­bej­det. Deloit­te har ikke ønsket at udta­le sig, oply­ser pres­se­chef Anne Rosa Simonsen.

Fri­heds­bre­vet har også for­gæ­ves for­søgt at få svar fra Anne Stam­pe Ole­sen og Nor­dic Fema­le Founders.

Der­for mang­ler vi fort­sat svar på, hvor­dan det kan være, at den påstå­e­de mistil­lid fra DR, Innova­tions­fon­den og Deloit­te fandt vej til kla­gen til CBS.