Våben­sæl­gers dag­bø­ger afslø­rer: Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler hav­de sid­ste ord i for­hand­lin­ger om våbensalg

Den afdø­de skibs­re­der Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler, lan­dets stør­ste erhvervs­mand gen­nem tider­ne, var til­sy­ne­la­den­de per­son­ligt invol­ve­ret i fle­re af de våben­hand­ler, som den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik Dansk Indu­stri Syn­di­kat fore­tog i efter­krig­sti­den. Det viser omfat­ten­de dag­bogs­ma­te­ri­a­le på tusind­vis af sider skre­vet af syn­di­ka­tets repræ­sen­tant i Asi­en, som Fri­heds­bre­vet har fået adgang til via den nu afdø­de mands fami­lie. Fri­heds­bre­vet har syste­ma­tisk nær­læst og gen­nem­gå­et dag­bogs­ma­te­ri­a­let siden sep­tem­ber sid­ste år. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.