Vagt­læ­ger svøm­mer i pen­ge: Tje­ner op til 420.000 kro­ner om måne­den i udpint sundhedsvæsen

Et af valg­kam­pens helt cen­tra­le tema­er er sund­heds­væ­se­net, som mang­ler både pen­ge og tusind­vis af var­me hæn­der. Men alt imens hospi­talsan­sat­te er pres­se­de af mang­len­de res­sour­cer, for man­ge patien­ter, måned­lan­ge ven­te­li­ster og en fortrav­let hver­dag, så har nog­le få læger ramt en vaske­æg­te guldå­re. Fri­heds­bre­vet kan nem­lig afslø­re, at 53 læger har tjent en månedsløn på 150.000 kro­ner eller der­over i løbet af år 2022 — ale­ne ved at pas­se vagt­læ­ge­te­le­fo­nen. Det gør vagt­læ­ger­ne til nog­le af de suverænt bedst løn­ne­de i det dan­ske vel­færds­sy­stem. Fle­re har måned­li­ge udbe­ta­lin­ger på en kvart mil­li­on og mere. Eksem­pel­vis nåe­de en læge ale­ne i juni at tje­ne mere end 420.000 kro­ner. Der­med tje­ner de dyre­ste vagt­læ­ger mar­kant mere end fx stats­mi­ni­ste­ren, lan­dets borg­me­stre samt de højst løn­ne­de depart­ments- og stats­che­fer med ansvar for hund­red­vis af medarbejdere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her