Vel­færds­di­rek­tør brug­te offent­li­ge mid­ler på heste, rej­ser og tøj: Imens mang­le­de volds­ud­sat­te kvin­der mad og varme


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange 

En smuk gam­mel her­re­gård omkran­set af skøn natur, der skal hjæl­pe volds­ud­sat­te kvinder. 

Sådan lød beskri­vel­sen af Has­lev Kri­se­cen­ter, som var et af direk­tør Met­te Gade­gaards man­ge behand­lings­til­bud, inden hen­des kon­cern gik kon­kurs sid­ste år. 

Vir­ke­lig­he­den på kri­se­cen­te­ret var dog langt­fra rosenrød. 

Det viser doku­men­ter fra Soci­al­til­syn Syd. Her beskrev kri­se­cen­trets leder og med­ar­bej­de­re nem­lig, hvor­dan der var knap­pe res­sour­cer til ind­køb af mad og vær­ne­mid­ler mod cor­o­na, hvil­ket var sær­ligt alvor­ligt, da fle­re af de ind­skrev­ne var smit­tet med HIV og hepatitis. 

Og det var ikke kun mad og vær­ne­mid­ler, som de volds­ud­sat­te og syg­doms­ram­te kvin­der måt­te und­væ­re. Iføl­ge til­sy­net var der også “van­ske­lig­he­der med beta­ling af olie til fyret”, og med­ar­bej­de­re ople­ve­de pro­ble­mer med at få udbe­talt deres løn. 

Oplys­nin­ger­ne står i skæ­ren­de kon­trast til Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger af Met­te Gade­gaards øvri­ge for­brug i hen­des man­ge behand­lings­til­bud. Iføl­ge læk­ke­de kon­toudt­og og kura­tor­re­de­gø­rel­ser brug­te hun nem­lig hund­redt­u­sind­vis af offent­li­ge kro­ner på fx heste, skøn­heds­be­hand­lin­ger og møbler. 

Selv afvi­ser Met­te Gade­gaard at have brugt mid­ler­ne for­kert eller på pri­va­te formål: 

“Vi har jo haft rig­tig man­ge kli­en­ter i for­løb. Vi har haft botil­bud og så vide­re, og så vide­re… Så man­ge af de der ting er jo fuld­stæn­dig natur­li­ge,” lyder det. 

Der­for er det vigtigt

Skat­te­bor­ger­ne har i åre­vis kastet mil­li­o­ner efter Met­te Gade­gaards mis­brugs- og behand­lings­cen­tre, og for­skel­li­ge myn­dig­he­der har betro­et hen­de opga­ven med at hjæl­pe sam­fun­dets svageste. 

Men nu mistæn­kes vel­færds­di­rek­tø­ren af både eks­per­ter, tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re og Kam­me­rad­vo­ka­ten for i åre­vis at have brugt dele af de offent­li­ge støt­te­kro­ner på sig selv og sine nær­me­ste.

Pen­ge, som alt­så var øre­mær­ket udsat­te borgere. 

Det har vi fun­det ud af

I april sid­ste år, da cor­o­na sta­dig rase­de, valg­te Soci­al­til­syn Syd at aflæg­ge Has­lev Kri­se­cen­ter et uan­meldt tilsynsbesøg. 

Besø­get fore­gik, kun en måned inden Met­te Gade­gaards kon­kurs, og noget tyder på, at hen­des øko­no­mi­ske pro­ble­mer hav­de kon­se­kven­ser alle­re­de på det tids­punkt. Kri­se­cen­trets leder og fle­re med­ar­bej­de­re kla­ge­de nem­lig over knap­pe res­sour­cer til ind­køb af mad, var­me og værnemidler. 

Fri­heds­bre­vet har også talt med en ræk­ke tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re på kri­se­cen­tret. De ønsker alle at være ano­ny­me, da de sta­dig arbej­der med volds­ud­sat­te kvin­der, men for­tæl­ler sam­stem­men­de, hvor­dan de i lang tid – også før til­syns­be­sø­ge­ne – kæm­pe­de hårdt for at få ender­ne til at mødes. 

“Vi blev rin­get op af kvin­der, for­di der var iskoldt i huset, da oli­e­reg­nin­gen ikke var betalt,” siger en tid­li­ge­re med­ar­bej­der og fortsætter: 

“Vi kæm­pe­de hver uge for at få mad til kvin­der­ne. Vi opgav for eksem­pel at få almin­de­li­ge kon­to­rar­tik­ler, for ellers kun­ne vi ikke beta­le regningerne.” 

Få uger efter det før­ste til­syns­be­søg, tog Soci­al­til­sy­net ud til kri­se­cen­tret igen. Her var der nu “mad og olie på fyret”. Til gen­gæld for­tal­te fle­re med­ar­bej­de­re, at de ikke hav­de fået løn. Af den grund valg­te til­sy­net at sen­de en såkaldt agter­skri­vel­se, hvor de påtænk­te at luk­ke stedet. 

Men så langt nåe­de sagen aldrig. 

Kort efter blev til­bud­det nem­lig erklæ­ret kon­kurs efter en begæ­ring fra Gælds­sty­rel­sen, som beskri­ver, at kri­se­cen­te­ret skyl­der næsten 1,6 mil­li­on kro­ner i blandt andet moms, A‑skat og selskabsskat. 

Miste­de udsat kvin­des ejendele 

Efter kon­kur­sen måt­te de udsat­te kvin­der, der også led af både mis­brug og psy­ki­ske syg­dom­me, sen­des vide­re i andre til­bud. Det viser en aktind­sigt ved Socialministeriet. 

“Det har været en hård pin­se, både for med­ar­bej­de­re og de 7 kvin­der vi har brugt mini­fe­ri­en på at sen­de så godt vide­re, som det har været muligt,” skrev en med­ar­bej­der dagen før kon­kur­sen i et brev til soci­al­mi­ni­ster Astrid Krag (S).

Og for en af de ind­skrev­ne kvin­der fik kon­kur­sen sær­ligt sto­re konsekvenser. 

“Det har efter­føl­gen­de vist sig, at en tid­li­ge­re bebo­er på kri­se­cen­te­ret har haft opma­ga­si­ne­ret pri­va­te ind­bo­gen­stan­de på kri­se­cen­te­rets adres­se, som var ble­vet afhæn­det sam­men med det inven­tar, der til­hør­te Gade­gaard Behand­lings­cen­ter ApS under kon­kurs,” skri­ver Kam­me­rad­vo­ka­ten i sin kuratorredegørelse. 

Heri står der også, at den tid­li­ge­re bebo­er fle­re gan­ge hen­ven­der sig i for­sø­get på at få sine ejen­de­le til­ba­ge, og at Kam­me­rad­vo­ka­ten for­sø­ger at hjæl­pe hende. 

“Kura­tor har i den for­bin­del­se taget kon­takt til kri­se­cen­te­rets tid­li­ge­re leder med hen­blik på at fin­de frem til de pågældende ind­bo­gen­stan­de. Kura­tor bemær­ker i den for­bin­del­se, at de tid­li­ge­re bebo­e­re på kri­se­cen­te­ret udgør en udsat sam­funds­grup­pe, hvor­for kura­tor har valgt at yde rime­lig bistand for at for­sø­ge at bis­tå den pågældende bor­ger med at få sine ind­bo­gen­stan­de udleveret.” 

Kam­me­rad­vo­ka­tens for­søg viser sig dog at være forgæves. 

Eks­per­ter kri­ti­se­rer økonomien

Mens med­ar­bej­de­re og bebo­e­re kæm­pe­de for at få det hele til at hæn­ge sam­men, så øko­no­mi­en umid­del­bart helt ander­le­des ud andre ste­der i koncernen. 

Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af læk­ke­de kon­toudt­og, som viser et opsigtsvæk­ken­de for­brug på blandt andet heste, tøj, skøn­heds­be­hand­lin­ger og rejser. 

Udgif­ter­ne er ble­vet gen­nem­gå­et af eks­per­ter, som i fle­re til­fæl­de kal­der købe­ne for både mistæn­ke­li­ge og i strid med loven. 

“I heli­kop­ter-niveau kan man jo kon­sta­te­re, at det er reg­len frem for und­ta­gel­sen, at butik­ken kører med et gigan­tisk under­skud. Og man kan kon­sta­te­re, at der på trods af det sto­re under­skud bru­ges enor­me mid­ler på ting, som jeg har meget svært ved at fin­de rele­van­te for soci­a­le til­bud,” lyder det for eksem­pel fra regi­stre­ret revisor Kim Jacob­sen, der har over 30 års erfa­ring med at revi­de­re til­bud, der dri­ves med offent­li­ge midler. 

Ale­ne på de brud­styk­ker af kon­toudt­og, som Fri­heds­bre­vet har fået adgang til, er der for eksem­pel udgif­ter til rej­ser og fly­bil­let­ter for mindst 82.000 kro­ner, kon­stant og dyr leje af som­mer­hu­se samt opstald­ning og foder til dyr og heste på næsten en kvart million. 

Andre mistæn­ke­li­ge poste­rin­ger er en udgift, som optræ­der fle­re gan­ge, på 5.000 kro­ner til en kli­nik, der til­by­der botox- og fil­ler­be­hand­lin­ger. Der­u­d­over adskil­li­ge køb ved neg­le­kli­nik­ker og et kost­bart for­løb ved en per­son­lig træ­ner og kostvejleder. 

“Enten svind­ler hun, eller også er hun sådan en, der ikke for­står, at når man har et sel­skab, så er der alt­så nog­le reg­ler, der skal over­hol­des, og nog­le ting, der skal gøres på en bestemt måde,” lyder det fra Lars Krull, der er ban­k­eks­pert og seni­o­r­rå­d­gi­ver ved Aal­borg Universitet. 

Eks­per­ter­nes udta­lel­ser bak­kes på man­ge måder op af whi­st­le­blower-hen­ven­del­ser fra med­ar­bej­de­re og kur­ra­tor­re­de­gø­rel­ser; her mistæn­kes Met­te Gade­gaard nem­lig for at have haft et stort pri­vat­for­brug med de offent­li­ge midler. 

“Kura­tor har bl.a. kon­sta­te­ret, at der er ble­vet afholdt udgif­ter, der frem­står som væren­de afholdt til en heste­kli­nik, renove­ring af et pri­vat kolo­ni­ha­ve­hus samt beta­ling for møb­ler til pri­vat brug,” står der fx i en rede­gø­rel­se fra Kam­me­rad­vo­ka­ten i for­bin­del­se med kri­se­cen­trets konkurs. 

Det sva­rer hun

Met­te Gade­gaard har i dag ændret navn til Met­te Gro­th og bor på en hem­me­lig adres­se. Dog fin­der Fri­heds­bre­vet hen­de i et som­mer­hu­s­om­rå­de, hvor det lyk­kes at få svar på nog­le spørgs­mål om konkurserne. 

“Alt­så, øko­no­mi har aldrig inter­es­se­ret mig på den måde. Alt­så, jeg har bare været opta­get af, at vi skul­le hjæl­pe de her men­ne­sker og bare været total ildsjæl,” lyder det fra den tid­li­ge­re direk­tør, som pure afvi­ser at have brugt offent­li­ge mid­ler på pri­va­te formål. 

Met­te Gade­gaard mener i den for­bin­del­se, at det er Kam­me­rad­vo­ka­ten, som er galt på den: 

“Det er for­di, de har rodet rundt i det,” siger hun og forklarer: 

“Det, de kan se, det er, at der er – jeg tror lige godt en mil­li­on eller sådan noget – som ser ud for dem, som om at jeg har smidt over i et andet sel­skab. Men det sel­skab, som de i papi­re­ne kal­der enkelt­mands­sel­skab, det er i vir­ke­lig­he­den moder­sel­ska­bet. Og det er udlæg for noget løn. Så det er egent­lig bare til­bage­før­sel af nog­le midler.” 

Yder­me­re siger Met­te Gade­gaard, at hen­des kon­kur­ser skyl­des en nu poli­ti­an­meldt tid­li­ge­re bog­hol­der, som angi­ve­ligt skul­le have stjå­let pen­ge fra virk­som­he­den og efter­føl­gen­de sendt fal­ske beskyld­nin­ger om hen­de til myndighederne. 

Met­te Gade­gaard har ikke vil­let sen­de doku­men­ta­tion for den påstå­e­de poli­ti­an­mel­del­se af den tid­li­ge­re bog­hol­der, som selv afvi­ser alle ankla­ger over for Frihedsbrevet. 

Efter inter­viewet i som­mer­hu­s­om­rå­det har Fri­heds­bre­vet sendt Met­te Gade­gaard en mail med den ful­de kri­tik samt nog­le opføl­gen­de og over­ord­ne­de spørgs­mål, der også går på for­hol­de­ne omkring drif­ten af kri­se­cen­tret. Den mail sva­rer Met­te Gade­gaard kun gan­ske kort på. 

Her skri­ver hun blot, at påstan­de­ne i mai­len “er urig­ti­ge og bestri­des”, og at der er “et bety­de­ligt antal fak­tu­el­le fejl”.