Vel­færds­di­rek­tør kri­ti­se­res for sin omgang med offent­li­ge mid­ler: Løn­ne­de sine børn og sat­te dem i bestyrelsen

Eks­per­ter kal­der det dybt mistæn­ke­ligt og mulig­vis ulov­ligt, at Met­te Gade­gaard har købt rej­ser, skøn­heds­be­hand­lin­ger, finan­si­e­ret heste og betalt et hav af bøder på sine soci­a­le til­bud. Nu er hele kon­cer­nen gået kon­kurs, og til­ba­ge står offent­li­ge myn­dig­he­der med en lang næse og et mil­li­onbe­løb til gode i sel­ska­ber­ne. Afslø­rin­ger­ne har set dagens lys, efter Fri­heds­bre­vet har fået adgang til mate­ri­a­le fra de kon­kurs­ram­te Gade­gaard-virk­som­he­der. Og nu afslø­rer de læk­ke­de, inter­ne doku­men­ter yder­li­ge­re, hvor­dan direk­tø­ren sør­ge­de for, at hen­des børn til­sy­ne­la­den­de nød godt af de man­ge mil­li­o­ner, sta­ten har betalt for at sen­de syge, volds­ram­te og mis­bru­gen­de bor­ge­re i arme­ne på Met­te Gade­gaard. Kon­toudt­og og en med­ar­bej­der­li­ste tyder nem­lig på, at to af hen­des børn modt­og løn og pen­ge­over­førs­ler i peri­o­den 2016 til og med 2020. Ansæt­tel­sen samt belø­be­ne får kri­tik fra både tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re og eksperter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her