Sto­re fir­ma­er stod ufri­vil­ligt som sponso­rer på vel­gø­ren­de ken­dis­fonds hjem­mesi­de: Nu kræ­ver de deres navn fjernet

Det er nog­le af de stør­ste og mest vel­renom­me­re­de virk­som­he­der i Dan­mark, som til­sy­ne­la­den­de har været med til at sponso­re­re den vel­gø­ren­de orga­ni­sa­tion KidsAid. Men som Fri­heds­bre­vet har kun­net for­tæl­le, har orga­ni­sa­tio­nen brugt mil­li­o­ner på fester, hotel­ler og under­hold­ning, og orga­ni­sa­tio­nens regn­ska­ber bli­ver af eks­per­ter kri­ti­se­ret for at være mis­vi­sen­de. Nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at fle­re af de virk­som­he­der, som KidsAid har frem­hæ­vet som sponso­rer, ikke er det og i vir­ke­lig­he­den har bedt om at bli­ve fjer­net fra orga­ni­sa­tio­nens hjemmeside. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.