Afslø­ring: S‑borgmester brug­te kom­mu­nens pen­ge på PR-kampag­ne for oligarks fabrik i Danmark

Da Rusland sid­ste år inva­de­re­de Ukrai­ne, gik den nord­s­jæl­land­ske kom­mu­ne Halsnæs i panik og brug­te 147.000 skat­te­kro­ner på at hyre en lob­byist. Lob­byi­sten fik til opga­ve at læg­ge en stra­te­gi for, hvor­dan kom­mu­nen skul­le hånd­te­re, at en beryg­tet rus­sisk oligark var ejer af kom­mu­nens stør­ste arbejds­plads, kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re. Eks­per­ter kom­mer med hård kri­tik af kom­mu­nen og borg­me­ster Stef­fen Jen­sen (S), som beskyl­des for at have brudt loven. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her