Afslø­ring: Ung mand påstod, at Lizet­te Ris­gaard befam­le­de ham “i fle­re minut­ter” – nu mod­be­vi­ser video hans forklaring


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange 

Et af de cen­tra­le vid­ner, der stod ano­nymt frem i Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det og for­tal­te, at tid­li­ge­re FH-for­mand Lizet­te Ris­gaard hav­de opført sig græn­se­over­skri­den­de over for ham, tal­te direk­te usandt. 

Vid­net for­tal­te i medi­er­ne, at Lizet­te Ris­gaard holdt hån­den på hans bag­del “i fle­re minut­ter” under et sang-arran­ge­ment på Fol­ke­mø­det i 2019. 

Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af en video­op­ta­gel­se af epi­so­den, som mod­be­vi­ser vid­nets for­kla­ring. Sam­ti­dig viser det sig, at vid­nets for­kla­ring på et andet punkt også bli­ver mod­be­vist af den advo­ka­tun­der­sø­gel­se, der er ble­vet lavet i sagen. 

Både Ekstra Bla­det og Ber­ling­s­ke aner­ken­der, at video­en viser noget andet, end kil­den påstår. Alli­ge­vel fast­hol­der beg­ge medi­er deres beskri­vel­se af epi­so­den, og at den unge mands for­kla­ring er troværdig. 

Hele histo­ri­en

Det var en kold og sol­rig febru­ar­dag, da tusind­vis af men­ne­sker demon­stre­re­de for­an Chri­sti­ans­borg Slots­plads. De man­ge men­ne­sker fra hele lan­det var mødt op for­an Fol­ke­tin­get for at pro­teste­re mod rege­rin­gens ønske om at afskaf­fe sto­re bededag. 

Bag arran­ge­men­tet stod en af Dan­marks mest magt­ful­de kvin­der: Lizet­te Risgaard. 

Hun var for­mand for Fag­be­væ­gel­sens Hoved­or­ga­ni­sa­tion (FH) og der­med for 1,3 mil­li­o­ner dan­ske løn­mod­ta­ge­re, og hun stod i spid­sen for en under­skrif­tind­sam­ling, der på kort tid fik knap en halv mil­li­on under­skrif­ter i for­sø­get på at stop­pe afskaf­fel­sen af helligdagen. 

Men kun to måne­der sene­re, om mor­ge­nen den 30. april 2023, var Lizet­te Ris­gaard plud­se­lig fær­dig som formand. 

Årsa­gen var histo­ri­er om “upas­sen­de berø­rin­ger” og “græn­se­over­skri­den­de” adfærd over for unge mænd gen­nem man­ge år, og histo­ri­er­ne – ført an af Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det – sat­te fag­be­væ­gel­sen på den anden ende. 

FH’s for­ret­nings­ud­valg igang­s­at­te fluks en ekstern advo­ka­tun­der­sø­gel­se, og hur­tigt efter trak HK, FH’s næst­stør­ste med­lem, deres støt­te til Risgaard. 

Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re, at et af de cen­tra­le hoved­vid­ners beskri­vel­se af græn­se­over­skri­den­de adfærd i Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det er direk­te usand, og at vid­net også på et andet punkt har udtalt noget, der bli­ver mod­be­vist af advo­ka­tun­der­sø­gel­sen, der udkom, fle­re måne­der efter at Lizet­te Ris­gaard hav­de truk­ket sig. 

“Taget på i fle­re minutter”

Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af en video­op­ta­gel­se, der viser, hvad der ske­te den aften på Fol­ke­mø­det i 2019, hvor Lizet­te Ris­gaard angi­ve­ligt skul­le have befam­let en ung mand “i fle­re minut­ter” – en aften, der end­te med at få en cen­tral betyd­ning for fag­bos­sens fald. 

Vi er i et fyldt telt på Fol­ke­mø­det på Born­holm i 2019, hvor der bli­ver afholdt san­gaf­ten for fag­be­væ­gel­sen. Her skif­tes for­skel­li­ge skik­kel­ser fra fag­be­væ­gel­sens ung­doms­for­bund til at ind­ta­ge sce­nen og stå i spid­sen for at syn­ge arbejdersange. 

Også for­man­den for Fag­be­væ­gel­sens Hoved­or­ga­ni­sa­tion, Lizet­te Ris­gaard, skul­le på sce­nen og syn­ge for. Sang­val­get var “Kæden” – en sang, hvor man stil­ler sig tæt og tager fat i hin­an­den, enten arm i arm eller om skuldrene. 

I Ber­ling­s­ke beskri­ves epi­so­den, under over­skrif­ten “Blev taget på i fle­re minut­ter”, således: 

“En ung mand, som var ansat i FH, skul­le med Lizet­te Ris­gaard op på sce­nen. Hun skul­le præ­sen­te­re ‘Kæden’, som var den sang, hun hav­de valgt til det­te arrangement.

De gik først sam­men på sce­nen og stod her­ef­ter sam­men ved siden af scenen.

San­gen gik i gang. Plud­se­lig mær­ke­de man­den, at Lizet­te Ris­gaard lang­somt lod hån­den gli­de læn­ge­re og læn­ge­re ned ad hans ryg, til hun til sidst stod og rør­te ved hans bagdel.

Hun holdt iføl­ge man­den hån­den på hans bag­del i fle­re minut­ter, ind­til san­gen var sun­get helt færdig.

‘Det var aka­vet og pin­ligt, og jeg håbe­de, at der ikke var nogen, der så det. Det vil­le være pin­ligt for mig også, og jeg var ban­ge for, hvad folk vil­le sige til det, hvis de så det. Det var mest af alt enormt græn­se­over­skri­den­de,’ siger han.”

Video­op­ta­gel­sen fra den pågæl­den­de aften viser dog et noget andet for­løb, end hvad man kun­ne læse i både Ekstra Bla­det og Berlingske. 

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.

På video­en ser man, hvor­dan man­den, der på davæ­ren­de tids­punkt var ansat i FH, præ­sen­te­rer Lizet­te Ris­gaard for publi­kum. “Lizet­te, Lizet­te, Lizet­te,” lyder det sam­stem­men­de fra man­den ud mod publikummet. 

Stem­nin­gen er høj, og Lizet­te Ris­gaard træ­der op på sce­nen, hvor hun hol­der en kort pep­talk for det frem­mød­te publi­kum. På det tids­punkt står hun ale­ne på sce­nen, kun flan­ke­ret af davæ­ren­de næst­for­mand i FH, Mor­ten Skov, der spil­ler gui­tar, samt en anden guitarist. 

Da san­gen “Kæden” går i gang, ser man på video­op­ta­gel­sen, at Lizet­te Ris­gaard fort­sat står ale­ne og syn­ger for. I alt er Ris­gaard på sce­nen i tre minut­ter og 50 sekunder. 

Cir­ka 11 sekun­der inde i san­gen går man­den over til Lizet­te Ris­gaard, og de tager arme­ne omkring hin­an­den. 24 sekun­der sene­re fjer­ner Lizet­te Ris­gaard sig fra man­den, mens han sta­dig har hån­den på hen­des ryg. 

Her­ef­ter er der syv sekun­der, hvor Ris­gaards arm er om man­dens ryg, og man kan ikke kan se, hvad der sker bag deres ryg, inden de igen fjer­ner sig fra hinanden. 

12 sekun­der sene­re går man­den igen over til Lizet­te Ris­gaard og tager fat om hen­de. Her føl­ger der yder­li­ge­re 14 sekun­der, hvor man ikke kan se, hvad der foregår. 

Kame­ra­et pano­re­rer her­ef­ter vide­re og fil­mer fra sce­nen og ned mod publi­kum. Det vil sige, at man på video­en har et klart over­blik over Lizet­te Ris­gaard og man­dens ryg. 

Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af video­en viser, at der i alt er cir­ka 21 sekun­der i løbet af san­gen, hvor de to står tæt sam­men, og hvor det ikke er til at se, hvad der sker på scenen. 

Det er dog helt tyde­ligt, at Ber­ling­s­kes og Ekstra Bla­dets beskri­vel­se af, at hån­den skul­le være pla­ce­ret på man­dens bag­del i fle­re minut­ter, er usand. 

I den advo­ka­tun­der­sø­gel­se, FH har fået lavet i sagen, bli­ver en video fra afte­nen også gen­nem­gå­et. Og her slår advo­ka­ter­ne føl­gen­de fast: 

“Ende­lig fore­lig­ger der en epi­so­de, om hvil­ken Kro­mann Reu­mert har kon­sta­te­ret, at ind­be­ret­te­rens for­kla­ring på fle­re cen­tra­le punk­ter ikke stem­mer overens med den video­op­ta­gel­se, som fore­lig­ger fra den pågæl­den­de epi­so­de, lige­som ind­be­ret­te­rens og et første­hånds­vid­nes for­kla­ring hel­ler ikke har­mone­rer ind­byr­des på cen­tra­le punk­ter om det pas­se­re­de,” står der i advokatundersøgelsen. 

Både Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det skri­ver, at de har talt med et vid­ne til episoden. 

“Jeg blev meget over­ra­sket. Men vi snak­ke­de kort om det efter­føl­gen­de, og der var der to andre til ste­de, der for­tal­te, at det var sådan noget, hun gjor­de. Det var utro­ligt, hvor lidt der blev gjort ved det, siger kvin­den,” kan man læse i beg­ge medier. 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det, om man kan sto­le på kil­dens beskri­vel­se og vid­nets for­kla­ring, når en video­op­ta­gel­se viser et gan­ske andet for­løb, end hvad der beskri­ves både af kil­den og af vid­net i de to aviser. 

Fri­heds­bre­vet har også været i kon­takt med man­den på video­en, men han ønsker ikke at udta­le sig. 

“Jeg har ikke noget at bidra­ge med,” siger han. 

Noget, som ikke blev fortalt

Man­den, der på det tids­punkt var ansat i FH, og hvis for­kla­ring alt­så bli­ver mod­be­vist af video­op­ta­gel­sen og afvist i advo­ka­tun­der­sø­gel­sen, fyl­der en stor del af Ber­ling­s­kes artikel. 

Og det viser sig, at epi­so­den fra Fol­ke­mø­det ikke er det ene­ste til­fæl­de, hvor man­dens for­kla­ring i medi­er­ne halter. 

Iføl­ge Ber­ling­s­ke påvir­ke­de epi­so­den fra Fol­ke­mø­det man­den så meget, at det fik ham til at skri­ve ano­nymt til FH og for­tæl­le, at han hav­de ople­vet græn­se­over­skri­den­de adfærd fra en med en uli­ge mag­t­re­la­tion. Han skrev ikke, at der var tale om Lizet­te Risgaard. 

Iføl­ge man­den hen­vend­te en til­lids­re­præ­sen­tant fra FH sig efter­føl­gen­de for at tjek­ke op. 

“Det, syn­tes jeg, var under­ligt, for­di det var ano­nymt. Det var ikke menin­gen, at min til­lids­re­præ­sen­tant skul­le have fat i de oplys­nin­ger. Det bur­de ikke være muligt, når jeg hav­de skre­vet ano­nymt,” siger man­den i Berlingske. 

Man­den beskri­ver vide­re i Ber­ling­s­ke, at han end­nu engang blev truk­ket til side af til­lids­re­præ­sen­tan­ten, der igen spurg­te man­den ind til “det, han hav­de skrevet”. 

“Der fik jeg det dår­ligt og fik vir­ke­lig ondt i maven. Noget, jeg tro­e­de var ano­nymt, var det plud­se­lig over­ho­ve­det ikke,” sag­de man­den til Ber­ling­s­ke og for­tal­te, at det fik ham til at tæn­ke, at det ikke var muligt at gøre FH opmærk­som på pro­ble­mer­ne anonymt. 

“Han miste­de til­tro­en til, at FH kun­ne hånd­te­re sagen ordent­ligt, og tur­de der­for ikke gøre mere ved det,” står der i Ber­ling­s­kes artikel. 

Også den­ne epi­so­de har advo­ka­ter­ne gen­nem­gå­et. Og her bestri­der advo­ka­ter­nes under­sø­gel­se i høj grad det for­løb, som Ber­ling­s­ke beskriver. 

Den “ano­ny­me” hen­ven­del­se til FH er sket gen­nem en arbejds­plads­vur­de­ring – en APV, hvor man­den hav­de afkryd­set, at han var ble­vet udsat for kræn­ken­de adfærd af en unavn­gi­ven leder. 

Advo­ka­ter­ne kon­klu­de­rer, at alle del­ta­gen­de med­ar­bej­de­re i APV-under­sø­gel­sen for­ud­gå­en­de var infor­me­ret om, at ano­ny­mi­te­ten vil­le bli­ve brudt, hvis med­ar­bej­der­ne angav at have været udsat for kræn­ken­de adfærd. 

Advo­ka­ter­ne kon­klu­de­rer lige­le­des, at man­den selv kryd­se­de sin til­lids­re­præ­sen­tant af som den per­son, som måt­te kon­tak­te ham, og som vil­le få hans iden­ti­tet at kende. 

Over for til­lids­re­præ­sen­tan­ten for­tal­te man­den, at han hav­de kryd­set fel­tet med kræn­kel­ser af ved en fejl, og at han ikke hav­de ople­vet kræn­kel­ser. Det­te frem­går såle­des også i advo­ka­ter­nes under­sø­gel­se af sagen. 

Iføl­ge Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det blev man­den i 2021 igen taget på af Lizet­te Ris­gaard til et andet arran­ge­ment. Hvil­ket arran­ge­ment der er tale om, uddy­ber avi­ser­ne ikke. 

Fri­heds­bre­vet har hel­ler ikke kun­net fin­de frem til, hvil­ken epi­so­de der er tale om. 

Vil ikke ret­te noget 

Fri­heds­bre­vet har fore­lagt de nye oplys­nin­ger for både Ekstra Bla­det og Ber­ling­s­ke. Beg­ge medi­er har også set den video, som Fri­heds­bre­vet i dag bringer. 

Både Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det fast­hol­der deres histo­ri­er, selv­om video­op­ta­gel­sen viser, at vid­nets for­kla­ring ikke stem­mer overens med det, han sag­de til medierne. 

Chef for Ber­ling­s­kes gra­ver­grup­pe Lars Nør­gaard Peder­sen mener fort­sat, at kil­den er troværdig: 

“Ja, casen fast­hol­der for­kla­rin­gen, og vid­net fast­hol­der lige­le­des, at det er sket. At hån­den har været der­ne­de. Også efter at vi har præ­sen­te­ret dem for Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger. Og video­en viser, at det sag­tens kan have fun­det sted, og at hen­des arm oven i købet er i en vin­kel, hvor det måske er mere end sand­syn­ligt, at det har fun­det sted. Så ja, jeg synes, det hæn­ger fint sam­men,” siger Lars Nør­gaard, som dog med­gi­ver, at der umu­ligt kan være tale om en berø­ring på bag­de­len “i fle­re minutter”. 

“Det, jeg tror, og det, jeg også tror, er det rig­ti­ge, er, at det har jo med al sand­syn­lig­hed ikke varet så læn­ge, som casen har ople­vet det. Det må du vir­ke­lig ger­ne få med det sid­ste. Det er måske det aller­vig­tig­ste bud­skab. At alting pas­ser godt sam­men, men at der er noget med tiden, der ikke ser rig­tigt ud,” siger Lars Nør­gaard Pedersen. 

Hvis I hav­de haft den video, inden I hav­de publi­ce­ret, hav­de I så skre­vet “taget på i fle­re minutter”?

“Nej, vi hav­de nok fjer­net de sid­ste tre ord. Gæt­ter jeg på. Eller også hav­de vi quizzet kil­den meget hår­de­re på udta­lel­sen. Vi skri­ver i artik­len, at det iføl­ge kil­den vare­de i fle­re minut­ter, men base­ret på jeres video hav­de det været mere præ­cist at skri­ve, at kil­den ople­ve­de det som fle­re minutter.” 

Ser du, at Lizet­te Ris­gaard tager den har case på bagdelen?

“Ikke fast, nej.” 

Lars Nør­gaard Peder­sen mener dog ikke, at video­en sam­let set rok­ker ved kil­dens troværdighed: 

“Det er mit og Ber­ling­s­kes ind­tryk, at der er tale om en meget tro­vær­dig kilde.” 

Lars Nør­gaard Peder­sen ønsker af hen­syn til medi­ets afta­le med kil­den ikke at gå nær­me­re ind i den del af Fri­heds­bre­vets arti­kel, som ved­rø­rer kil­dens for­tæl­ling om, at han synes, det var ube­ha­ge­ligt at bli­ve kon­tak­tet af en til­lids­mand efter at have ind­be­ret­tet hæn­del­sen i en APV-under­sø­gel­se, selv­om advo­ka­tun­der­sø­gel­sen slår fast, at han selv hav­de kryd­set af, at han ger­ne måt­te bli­ve kon­tak­tet af net­op tillidsmanden. 

“Der er nog­le detal­je­gra­der, som vi ikke skal ind i. Det skyl­des den kil­de­be­skyt­tel­se og de oprin­de­li­ge afta­ler, vi har lovet kil­den,” siger han. 

“Og så synes jeg, at det er vig­tigt at hol­de fast i det sto­re bil­le­de. At vi lag­de en lang ræk­ke epi­so­der og cases frem, som enty­digt pege­de på tal­ri­ge græn­se­over­skri­den­de hand­lin­ger og upas­sen­de berø­rin­ger. Og at den efter­føl­gen­de advo­ka­tun­der­sø­gel­se i sin kon­klu­sion fak­tisk end­te med at gå end­nu læn­ge­re end Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­dets afdæk­ning og pege­de på berø­rin­ger med seksu­el­le under­to­ner,” siger Lars Nørgaard. 

Ekstra Bla­dets gra­ver­chef, Tho­mas Foght, for­sva­rer også medi­ets gen­gi­vel­se af kil­dens forklaring: 

“Jeg synes fak­tisk, at den video ret tyde­ligt doku­men­te­rer, at Lizet­tes hånd eller arm er i en meget una­tur­lig posi­tion. Video­en doku­men­te­rer sådan set ikke noget enty­digt, men jeg synes jo fak­tisk, man ret tyde­ligt kan se, at hen­des hæn­der og en arm er pla­ce­ret i en meget mær­ke­lig vin­kel, og at den er på hans røv,” siger Foght, som lige­som Lars Nør­gaard Peder­sen erken­der, at varig­he­den af en even­tu­el berø­ring ikke kan være “fle­re minut­ter”, som beg­ge medi­er ellers skriver. 

“Så kan vi altid gå ind i snak­ken om fle­re minut­ter. Men jeg synes, det er uomt­vi­ste­ligt, at den her epi­so­de grund­læg­gen­de stem­mer overens med vores histo­rie om en upas­sen­de adfærd.” 

Hvor­dan kan du udle­de det af den video? Hvor­dan kan du se, at den hånd er på ved­kom­men­des bagdel?

“Jamen det er jo rig­tig nok, at video­en er fil­met for­fra, ikke bag­fra. Man kan jo se, hvor­dan hun på et tids­punkt hol­der om ham. Lizet­te Ris­gaard er jo i hvert fald et hoved lave­re end man­den, og alli­ge­vel er hen­des ven­stre arm i en vin­kel nedad, og det, synes jeg, er ret tyde­ligt, at det stem­mer overens med den for­kla­ring, som man­den har givet. At hun tog ham på røven i det moment der,” siger Tho­mas Foght og fortsætter: 

“Vi gen­gi­ver hans ople­vel­se af, hvad der er sket. Det er tyde­ligt ud fra jeres video, at der ikke er tale om fle­re minut­ter. Men jeg synes sådan set, at det er en meget baga­tel­ag­tig dis­kus­sion. Er det et halvt minut, er det et minut, hvad er det? Det er under lav­må­let at stil­le spørgs­måls­tegn ved, hvor­dan han har opfat­tet det her.” 

Så du mener fort­sat, at det her vid­ne er troværdigt?

“Ja, det synes jeg i den grad. Jeg har ingen grund til at betviv­le noget som helst.” 

Lizet­te Ris­gaard har ikke ønsket at udta­le sig om sagen til Frihedsbrevet. 

“Jeg har ingen kom­men­ta­rer,” skri­ver hun i en sms. 

Ved du noget om sagen? Så kan du kon­tak­te os på frihedsbrevet@protonmail.com. Alle hen­ven­del­ser behand­les fortroligt. 

Opda­te­ret: Tid­li­ge­re frem­gik det af den­ne arti­kel, at omkring 50.000 demon­stran­ter var sam­let for at pro­teste­re mod afskaf­fel­sen af Sto­re Bede­dag på Chri­sti­ans­borg Slots­plads. Det kor­rek­te tal er langt lave­re, har en DTU-for­sker siden vur­de­ret i Ber­ling­s­ke. Han anslår på bag­grund af bil­le­der fra demon­stra­tio­nen, da der var flest til­ste­de, at det kor­rek­te tal nær­me­re er 5.832. FH fast­hol­der sin vur­de­ring af, at der var cir­ka 50.000, som FH base­rer på en optæl­ling over, hvor man­ge der var for­bi i løbet af hele dagen.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her