Chri­sti­an Sta­dil præ­di­ker alle de rig­ti­ge ting – nu ankla­ges mil­li­ar­dæ­ren for dår­lig karma


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

I en tid, hvor mil­li­ar­dæ­rer ofte portræt­te­res som visio­næ­re og altru­i­sti­ske hel­te, træ­der Chri­sti­an Sta­dil, den pro­mi­nen­te og bud­dhi­stisk-inspi­re­re­de erhvervs­mand, frem som en sær­lig en af slagsen. 

Gen­nem en årræk­ke har medi­er­ne beskre­vet Chri­sti­an Sta­dil som en skarp og dyg­tig erhvervs­mand, der med sin unik­ke ledel­ses- og bran­dings­til præ­di­ker god kar­ma, mens han dri­ver det ver­den­s­oms­pæn­den­de mil­li­ard­kong­lo­me­rat Thornico. 

Men fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re og en ræk­ke hæn­del­ser, som Fri­heds­bre­vet nu kan oprul­le, teg­ner et andet og min­dre flat­te­ren­de bil­le­de af Chri­sti­an Stadil. 

Hele histo­ri­en

Pro­fes­sor i ledel­se Ste­en Hil­de­brandt har gen­nem årti­er opt­rå­dt som ledel­ses­eks­pert i medi­er­ne og udgi­vet og med­vir­ket i fle­re end hund­re­de bøger om, hvor­dan man leder virksomheder. 

Når han ser til­ba­ge på sin lan­ge kar­ri­e­re, er der kun en bog, den velan­se­te pro­fes­sor for­try­der, han har med­vir­ket i. Det dre­jer sig om bogen Com­pa­ny kar­ma, som han udgav med Hum­mel-mil­li­ar­dæ­ren Chri­sti­an Sta­dil i 2007. 

I sam­ta­le­bo­gen frem­ma­ner Sta­dil og Hil­de­brandt med fokus på kar­ma og med afsæt i bud­dhis­me en helt sær­lig ledelsesfilosofi. 

Bogen er på man­ge måder ble­vet sym­bo­let på, hvor­dan en af Dan­marks mest kend­te erhvervs­mænd er ble­vet hoved­rig ved at gøre tin­ge­ne ander­le­des og på en bund af god karma. 

“Kla­re sig godt ved at gøre noget godt,” lyder Chri­sti­an Sta­di­ls mantra. 

Men for Ste­en Hil­de­brandt sma­ger bogen hver­ken af god kar­ma eller millioner. 

“Jeg har skre­vet rig­tig man­ge bøger – men Com­pa­ny kar­ma er den ene­ste bog, jeg for­try­der, jeg har med­vir­ket i. Begre­bet ‘com­pa­ny kar­ma’ er desvær­re et flop, som jeg aldrig vil­le benyt­te i dag. Det er pop­s­mart og hører ingen ste­der hjem­me,” siger Ste­en Hil­de­brandt, der er pro­fes­sor eme­ri­tus i orga­ni­sa­tion- og ledel­ses­te­o­ri ved Aar­hus Universitet. 

Han står ved alt, han udta­ler i bogen. Men for ham er det helt sto­re pro­blem, at der i hans øjne er tale om et blå­lys. Chri­sti­an Sta­dil er nem­lig ikke det, han fore­gi­ver at være, mener Hildebrandt: 

“Jeg ærg­rer mig over, at jeg har skre­vet den bog sam­men med Chri­sti­an Sta­dil, for jeg kan ikke se, hvor og hvor­dan han prak­ti­se­rer det. Det er meget pro­ble­ma­tisk, og det er meget ærger­ligt,” siger Ste­en Hildebrandt. 

Chri­sti­an Sta­dil har ikke ønsket at stil­le op til et inter­view med Fri­heds­bre­vet. Men i et læn­ge­re skrift­ligt svar skri­ver han føl­gen­de til Ste­en Hil­de­brandts kritik. 

“I for­hold til Ste­ens udta­lel­se så kan jeg egent­lig godt for­stå ham da bogens cases, begre­bet, set­tin­gen mm. jo meget var mine, hvor­for han måske har følt sig spændt lidt for et begreb, han ikke hav­de så meget at gøre med især efter­føl­gen­de. Så har der været pres­seskri­ve­ri­er her­om ala jeres mm. kan jeg måske godt for­stå, at en aner­kendt pro­fes­sor syn­tes er lidt ærger­ligt. Men vi hav­de ellers et godt sam­ar­bej­de, og Ste­en er en good guy,” skri­ver Stadil. 

Men Ste­en Hil­de­brandt er langt­fra den ene­ste, som mener, at Chri­sti­an Sta­dil ikke prak­ti­se­rer, hvad han prædiker. 

Fri­heds­bre­vet har talt med en lang ræk­ke tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re i Chri­sti­an Sta­di­ls kong­lo­me­rat kal­det Thor­ni­co, der tæl­ler mere end 130 virk­som­he­der, her­un­der tøj­mær­ket Hummel. 

Fle­re af dem kan ikke gen­ken­de, at com­pa­ny kar­ma-filo­so­fi­en gen­nem­sy­rer organisationen. 

I ste­det siger de lige­som Ste­en Hil­de­brandt, at når Chri­sti­an Sta­dil mes­ser god kar­ma, så er det et kynisk marketingstunt. 

“Det gav ret god opmærk­som­hed at dyr­ke kar­ma-vink­len, men vi hav­de ikke noget af det i fir­ma­et. Det var blot en idé til at give fir­ma­et en iden­ti­tet og god PR. Hav­de Chri­sti­an Sta­dil været inter­es­se­ret i rock ’n’ roll, så var det måske endt med det i ste­det. Nu blev det til­fæl­dig­vis kar­ma, han kaste­de sig over,” siger en tid­li­ge­re cen­tralt pla­ce­ret kil­de i Hum­mel, der ønsker at være anonym. 

Hoved­per­so­nen selv mener ikke, det er et sand­fær­digt bil­le­de, der bli­ver teg­net af ham i den­ne arti­kel. Chri­sti­an Sta­dil mener der­i­mod, Fri­heds­bre­vet bevidst er gået på jagt efter nog­le få kri­ti­ke­re, der har et horn i siden på ham, i ste­det for at beskri­ve de posi­ti­ve sider af mil­li­ar­dæ­rens forretningseventyr. 

“Det frem­går tyde­ligt at I fra start har beslut­tet jer for at skri­ve noget nega­tivt, hvor­ef­ter I for at legi­ti­me­re det­te har søgt i øst og i vest og mere end 20 år til­ba­ge for at fin­de selv det mind­ste, der måt­te have en nega­tiv klang. Hvad med at høre de 6000 med­ar­bej­de­re og xxxx part­ne­re, som fak­tisk er gla­de for at arbej­de for og sam­men med os?!” ind­le­der han sit svar til Frihedsbrevet. 

En mand med man­ge talenter

Chri­sti­an Sta­dil er i mere end to årti­er ble­vet hyl­det af medi­er­ne for sin unik­ke ledel­ses- og bran­dings­tra­te­gi, der har trans­for­me­ret virk­som­he­der, og hvor gen­rejs­nin­gen af tøj­mær­ket Hum­mel står som den 51-åri­ge erhvervs­mands sto­re svendestykke. 

Den auto­di­dak­te rig­mands­søn er ble­vet mil­li­ar­dær sam­men med faren, den erfar­ne og vel­ha­ven­de erhvervsad­vo­kat Thor Sta­dil, i kong­lo­me­ra­tet Thor­ni­co, hvis navn er en sam­men­træk­ning af Thor og Chri­sti­ans mel­lem­navn Nicholas. 

Men på trods af ejer­ska­bet af en mil­li­ard­virk­som­hed er Chri­sti­an Sta­dil sit eget brand. 

I utal­li­ge inter­views og tv-optræ­de­ner som for eksem­pel i DR’s Løvens Hule har Chri­sti­an Sta­dil med sin karak­te­ri­ske skal­de­de isse, run­de bril­ler og mør­ke rul­le­kra­ve frem­ført for­tæl­lin­gen om, hvor­dan han er ble­vet inspi­re­ret af bud­dhis­men til at lave en ny måde at dri­ve for­ret­ning på. 

“Han har skabt en for­tæl­ling om sig selv og sit brand, som folk har lap­pet i sig som fed flø­de. Jeg tror, du kan væk­ke en bedrø­vet hustru fra Tarm midt om nat­ten, og så vil hun kun­ne sige noget om Hum­mels vær­di­er: Noget med yoga og medi­ta­tion,” sag­de fored­rags­hol­der Chri­sti­ne Feldt­haus i et portræt af Sta­dil i Infor­ma­tion til­ba­ge i 2017. 

Erhvervs­man­den og mil­li­ar­dæ­ren Chri­sti­an Sta­dil er sær­ligt kendt for sin ledel­ses- og bran­dings­tra­te­gi, com­pa­ny kar­ma, der er inspi­re­ret af bud­dhis­men. Foto: Lin­da Kastrup/Ritzau Scanpix.

Sta­di­ls kon­cept com­pa­ny kar­ma er iføl­ge ham selv en ekstrem ver­sion af cor­pora­te soci­al respon­si­bi­li­ty.

For eksem­pel var det med Hum­mel som driv­kraft, at der blev opret­tet et fod­bold­lands­hold for det under­tryk­te Tibet i 2001. Og fir­ma­et var også med som tøjsponsor, da Afg­ha­ni­stans kvin­der i 2004 for før­ste gang i histo­ri­en fik lov til at del­ta­ge i De Olym­pi­ske Lege. 

Men Sta­dil har også tid­li­ge­re fået stor kri­tik for sine for­ret­nin­ger med auto­ri­tæ­re regi­mer såsom Sau­di-Ara­bi­en, Kina og Rusland. 

Og sid­ste år end­te Chri­sti­an Sta­dil og Hum­mel i en shit­storm, da de til VM-slut­run­den i fod­bold i Qatar præ­sen­te­re­de en sort lands­hold­strø­je, der skul­le sym­bo­li­se­re et sør­ge­bind over ørken­sta­tens mang­len­de respekt for menneskerettigheder. 

Pro­ble­met var bare, at VM-trøj­en blev pro­du­ce­ret i Kina, og Hum­mel hav­de sam­ti­dig åbnet en butik i Qata­rs nabo­land Sau­di Ara­bi­en. Et land, der gang på gang bli­ver kri­ti­se­ret for sin mang­len­de respekt for men­ne­ske­ret­tig­he­der og omfat­ten­de brug af dødsstraf. 

“Vores sor­te Qatar trø­je rela­te­ret til VM i Qatar eksem­pel­vis skul­le man nok have pro­du­ce­ret i et andet land end Kina, men det fjer­ner ikke det fak­tum, at jeg og vi sta­dig synes, at det var en vig­tig poin­te og pro­jekt vi kom ud med,” skri­ver Chri­sti­an Stadil. 

Men iføl­ge kri­ti­ker­ne ind­kaps­ler det net­op for­tæl­lin­gen om Chri­sti­an Sta­dil, som beskyl­des for at præ­di­ke én ting, mens han i vir­ke­lig­he­den gør noget helt andet. 

Hvem opfandt Hum­mel Retro?

I Mar­se­lis­borg Skov syd for Aar­hus knej­ser Var­na Palæ­ets to hvi­de tår­ne i kon­kur­ren­ce med trækro­ner­ne, mens to mænd sti­ger ud af en sort Chrys­ler PT Cruiser. 

Den ene af dem er Chri­sti­an Nicho­las Sta­dil, og på det her tids­punkt i 2001 er han arving til Thor­ni­co, der to år for­in­den i 1999 har købt det træng­te tøj­fir­ma Hummel. 

Chri­sti­an Sta­dil vil genop­li­ve det gam­le tøj­mær­ke, og iføl­ge for­tæl­lin­gen de sene­ste tyve år er det net­op, hvad Sta­dil gør, da han lan­ce­rer en retrokol­lek­tion bestå­en­de af nyfor­tol­ke­de designs af ori­gi­nalt Hummel-tøj. 

Nav­net på kol­lek­tio­nen er Hum­mel Retro, og den har siden­hen vist sig at udgø­re hjør­ne­ste­nen i Chri­sti­an Sta­di­ls egen for­tæl­ling om, hvor dyg­tig en erhvervs­mand han er. 

Net­op til­bli­vel­sen af Hum­mel Retro reg­nes for at være et af de abso­lut­te ven­de­punk­ter i histo­ri­en om det hæder­kro­ne­de tøj­mær­ke, der udvik­le­de sig fra at være på afgrun­dens rand i 1990’erne til en sol­strå­le­hi­sto­rie som et af Dan­marks stær­ke­ste brands og et alter­na­tiv til masto­don­ter som Nike og Adidas. 

De ind­le­den­de tan­ker til det, der skul­le vise sig at være en geni­streg, gjor­de Chri­sti­an Sta­dil sig, da han rundt omkring i ver­den kun­ne se retro­bøl­gen spire. 

“Når jeg rej­ste rundt i ver­den, kun­ne jeg se, at unge på gaden begynd­te at gå med gam­melt sport­støj, og da jeg for sjov gik ned i en UFF-gen­brugs­bu­tik, fik jeg at vide, at alt Hum­mel-tøjet var udsolgt og i øvrigt blev revet væk. Det gav mig ide­en til at relan­ce­re mær­ket, og jeg kon­tak­te­de Hum­mel,” som Sta­dil i 2004 for­kla­re­de til Ber­ling­s­ke.

Men Hum­mel var til­sy­ne­la­den­de ikke helt med på den idé. 

“Jeg hen­vend­te mig til Hum­mel i slut­nin­gen af 1998 og snak­ke­de med deres adm. direk­tør, der syn­tes, jeg var fuld­stæn­dig tos­set, for Hum­mel hav­de aldrig lavet mode­tøj før, og retro­tøj var på det tids­punkt ukendt,” sag­de Chri­sti­an Sta­dil til Bør­sen i et portræt fra 2004, hvor det blev udlagt, som om Chri­sti­an Sta­dil drop­pe­de ud af jurastu­di­et for at for­føl­ge ide­en om retrokollektionen. 

Men til­ba­ge til den sor­te Chrysler. 

Den anden mand i bilen hed­der Søren Erenskjold Andersen. 

Han sæl­ger Hum­mel-tøj i sin butik Pla­dasque i Aar­hus, og iføl­ge ham selv har han et nært for­hold til tøj­mær­ket og ikke mindst Chri­sti­an Sta­dil, som han på det tids­punkt er pri­va­te ven­ner med, og som han ofte fre­kven­te­rer det aar­hu­si­an­ske nat­te­liv i sel­skab med. 

Men Søren Erenskjold Ander­sen ved ikke, hvad der ven­ter ham den dag i Mar­se­lis­borg Skov. 

“Han rin­ger en dag og spør­ger, om jeg er hjem­me, og om jeg har lyst til at køre en tur med ham,” for­tæl­ler Søren Erenskjold Andersen. 

Men det er først, da de to mænd har gået en tur i sko­ven, at menin­gen med mødet kom­mer frem. 

“Vi går bare og slud­rer lidt, da Chri­sti­an plud­se­lig ud af det blå ven­der sig mod mig og siger: ‘Det der med, at du har fun­det på Hum­mel Retro og lavet kol­lek­tio­ner­ne. Det kom­mer aldrig nogen­sin­de ud, at det er dig, der har lavet det’.” 

Søren Erenskjold Ander­sen er mund­lam. For han mener, det er ham, der har fun­det på Hum­mel Retro. Fra 1997 har den lil­le butik­sin­de­ha­ver for­søgt at få Hum­mel med på ide­en om at lave en deci­de­ret retrokollektion. 

Men han har aldrig fået noget svar og beslut­te­de sig der­for for at tage sagen i egen hånd. Han lave­de sin egen kol­lek­tion og tog i 1999 til sport­s­mes­se i Vej­le, hvor han viste kol­lek­tio­nen til Hum­mels davæ­ren­de salgs­di­rek­tør, den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler i fod­bold Bjørn Kristensen. 

At det var Søren Erenskjold Ander­sen, der var idé­man­den bag Hum­mel Retro, bli­ver bak­ket op af fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re, som Fri­heds­bre­vet har talt med i for­bin­del­se med den­ne artikel. 

“Søren Ehrenskjold kom til mig og præ­sen­te­re­de retrokol­lek­tio­nen, som han hjalp os med at sæt­te i gang. Chri­sti­an Sta­dil er en fan­tast på det områ­de. Han gjor­de det til sin egen opfin­del­se, da kol­lek­tio­nen var sat i gang,” siger Bjørn Kristensen. 

Det afvi­ser Chri­sti­an Sta­dil i dag. 

“Bjørn (Bjørn Kri­sten­sen, salgs­di­rek­tør i Hum­mel 1997–2001, red.) for­tal­te, at en ung sej fyr ved navn Søren også hav­de en ide til retro, som han tid­li­ge­re hav­de hen­vendt sig til Hum­mel om, noget man hav­de kig­get på men ikke rig­tig gjort noget ved. Det blev fore­slå­et, at jeg gav ham et besøg. Og det gjor­de jeg, og sød musik opstod,” skri­ver Chri­sti­an Stadil. 

Men den for­kla­ring giver Bjørn Kri­sten­sen i dag ikke meget for, efter Fri­heds­bre­vet har præ­sen­te­ret ham for Chri­sti­an Sta­di­ls svar. 

“Det under­stre­ger bare, hvil­ken fan­tast, han er. Han var slet ikke i sel­ska­bet, da vi skab­te den før­ste kol­lek­tion,” lyder kri­tik­ken fra Bjørn Kristensen. 

Fik ikke en krone

Det var Chri­sti­an Sta­dil, der i offent­lig­he­den end­te med at få æren for Hum­mels sto­re retrosats. 

Det ram­te Søren Erenskjold Ander­sen hårdt. 

“Jeg blev vir­ke­lig vir­ke­lig ked af det. Jeg har aldrig ople­vet så kyni­ske men­ne­sker før. Det var jeg ikke for­be­redt på. Det ram­te mig hårdt. Der gik fle­re år, hvor jeg hav­de det sid­den­de i krop­pen,” siger Søren Erenskjold Ander­sen og fortsætter: 

“Jeg fik ikke en kro­ne for mit arbej­de for Hum­mel. Jeg håber, der er nogen, der har dår­lig smag i mun­den. Bag­ef­ter føl­te jeg mig vir­ke­lig røv­rendt,” siger Søren Erenskjold Andersen. 

I Aar­hus Stift­s­ti­den­de den 30. sep­tem­ber 2000 blev Søren Erenskjold Ander­sen hyl­det for at stå bag Hum­mel Retro. Chri­sti­an Sta­dil gjor­de det sene­re til sin egen opfin­del­se, lyder kritikken. 

Med tiden har Chri­sti­an Sta­dil mode­re­ret sin egen for­tæl­ling om, hvor­dan Hum­mels retro­sats­ning blev til. 

I 2012 til­skrev Chri­sti­an Sta­dil fak­tisk en del af æren til Søren Erenskjold Andersen. 

“Der var også en rig­tig cool fyr nede i Aar­hus, som også skal have stor ære, det skal siges. En, der hav­de en butik, der var dag­lig leder af en butik, der hed Pla­dasque. En, der hed Søren. En rig­tig god fyr. Og han hav­de også rin­get ud til Hum­mel og sagt ‘Hvor­for relan­ce­rer I ikke bran­det og så vide­re?’ Så han skal vir­ke­lig også have en stor tak,” sag­de Chri­sti­an Sta­dil i en video om Hum­mels histo­rie, der er lagt op på tøj­mær­kets YouTu­be-kanal.

Men selv­om Søren Erenskjold Ander­sen – iføl­ge Sta­dil i dag – skal have en stor ære for Hum­mels relan­ce­ring, så har han aldrig set skyg­gen af pen­ge for det arbej­de, han lave­de for Hummel. 

Til det sva­rer Chri­sti­an Sta­dil, at det var hver­ken Søren Erenskjold Ander­sen eller ham selv, der fandt på at lave retrokol­lek­tio­ner, men der­i­mod Adi­das, og der­med kan ingen tage æren for ideen. 

“I en virk­som­hed som Hum­mel har vi gen­nem åre­ne haft ja måske hund­red­vis af desig­ne­re ansat, både fast som fre­elan­ce. Jeg vil­le ønske, at man kun­ne tak­ke dem alle. Men det er jo ikke ‘tyve­ri’, når man gør brug af en ekstern part til at hjæl­pe en med noget. Og Søren hjalp bestemt! — og ham har jeg fak­tisk af sam­me grund tak­ket; i tal­ri­ge fored­rag, medi­er som på SoMe.” 

Til kri­tik­ken om, at Søren Erenskjold Ander­sen aldrig har fået beta­ling for sit arbej­de, siger Chri­sti­an Stadil. 

“Søren blev spurgt, om han vil­le fort­sæt­te med at hjæl­pe mod en pro­cent af sal­get men sag­de nej til det og det er den historie.” 

Søren Erenskjold Ander­sen bestri­der i dag på det kraf­tig­ste, at Chri­sti­an Sta­dil skul­le have til­budt ham en aftale. 

“Det er lodret løgn og lat­in. Det gør mig ked af det, at han (Chri­sti­an Sta­dil, red.) kan være så langt ude,” siger Søren Erenskjold Ander­sen og fortsætter: 

“Han har brug for at lyve, for at tin­ge­ne ikke skal kra­ke­le­re for ham,” siger han. 

Fri­heds­bre­vet har fore­lagt Søren Erenskjold Ander­sens sene­ste svar for Chri­sti­an Sta­dil, der med egne ord ærg­rer sig over forløbet. 

“Det beskrev­ne for­løb går 23 år til­ba­ge hvor­for det er også er lidt besyn­der­ligt at det træk­kes frem nu. Hvor­for ikke tid­li­ge­re?! Men jeg er ærger­lig over, at han har det sådan især efter så man­ge år og det gør ind­tryk, men det ændrer ikke ved, at jeg ikke syn­tes, at vi i Hum­mel har taget æren for noget, vi ikke måt­te,” skri­ver Chri­sti­an Stadil. 

Kina trum­fe­de com­pa­ny karma

Det gik ver­den rundt, da Hum­mel i 2001 blev sponsor for Tibets fodboldlandshold. 

Den under­tryk­te region hav­de siden 1950 været besat af Kina og har kæm­pet for at kom­me ud af det kine­si­ske jer­n­greb og bli­ve aner­kendt som et selv­stæn­digt land. 

Nu gik Hum­mel ind og sat­te lands­hol­det og der­med Tibet på land­kor­tet. Men idéen var ikke Chri­sti­an Sta­di­ls. Der­i­mod var det Micha­el Nybrandt, der som en del af sit eksa­menspro­jekt på Kao­spi­lot-uddan­nel­sen fik ide­en om at lave et tibe­tansk fod­bold­for­bund og der­med et landshold. 

Året er 2000, da Nybrandt hen­ven­der sig til Hum­mel og Chri­sti­an Sta­dil med sin idé, og kort tid efter har Hum­mel teg­net et fem-årigt sponsorat. 

Og her­fra gik det stærkt. 

For­san­ge­ren i ban­det U2, Bono, fik et eksem­plar af lands­hold­strøj­en, iko­net Bob Dylan opt­rå­d­te i trøj­en på MTV, og inden læn­ge hav­de den tibe­tan­ske trø­je fået Hum­mel ind i de før­en­de mode­bu­tik­ker ver­den over. 

Iføl­ge Chri­sti­an Sta­dil var Tibet en del af et spi­ri­tu­elt sats – og så kun­ne man på man­ge måder sam­men­lig­ne Hum­mel og den under­tryk­te lil­le­put­stat, men­te han. 

“Vi i Hum­mel udta­ler os ikke poli­tisk. Men det her er en hybrid mel­lem sport, reli­gion, poli­tik og popu­lær­kul­tur – alt­så fod­bold. Det er også histo­ri­en om den lil­le figh­ter, lige­som Hum­mel er lil­le i for­hold til de helt sto­re sport­s­mær­ker som Adi­das og Nike. Vi sat­ser der­i­mod hel­le­re på det skæ­ve og ægte end det kend­te og sto­re,” for­kla­re­de Chri­sti­an Sta­dil til Jyl­lands-Posten i 2001. 

I Sta­di­ls egen bog Com­pa­ny kar­ma fra 2007 kob­ler han direk­te Hum­mel-filo­so­fi­en med Tibet-sponsora­tet, da det er “det før­ste til at repræ­sen­te­re com­pa­ny kar­ma-filo­so­fi­en,” som han skri­ver i bogen, hvor han også for­kla­rer, hvor­dan alle vin­der på sponsora­tet ved at gøre brug af den såkald­te “fire gan­ge win-model”, han sene­re har gjort til en grund­sten i sin forretningsfilosofi. 

“Tibet-sponsora­tet er sustai­nab­le busi­ness – fire gan­ge win. På ejer­si­den i virk­som­he­den får vi pres­se og mar­keds­fø­ring. Og vi sæl­ger da også nog­le trø­jer og rela­te­re­de pro­duk­ter. Med­ar­bej­der­ne får intern histo­ri­e­for­tæl­ling og kul­tur. Og for­hå­bent­lig en fed Tibet-trø­je. Hol­det får et sponsorat. Og så er der det fjer­de ben, sam­fun­det. Lidt af over­skud­det fra sal­get af lands­hold­strø­jer­ne giver vi nem­lig til eksil­ti­be­ta­ner­ne i Nor­din­di­en,” lød det fra Sta­dil om sponsora­tet, der blev for­læn­get med yder­li­ge­re fem år i 2006. 

Alt var fryd og gam­men, lige ind­til Chri­sti­an Sta­dil og Hum­mel fik øjne­ne op for Tibets auto­ri­tæ­re sto­re­bror, Kina. 

Og plud­se­lig var sam­ar­bej­det mel­lem Tibet og Hum­mel anstrengt. 

Væk var al snak om fire gan­ge win, spi­ri­tu­al defen­ce og fæl­les vær­di­er med tibe­ta­ner­ne, der ellers hav­de været afgø­ren­de for Chri­sti­an Sta­di­ls prom­ove­ring af Hum­mel og ikke mindst ham selv. 

I ste­det hav­de den bud­dhi­stisk-inspi­re­re­de top­chef mere travlt med at kom­me ud af kon­trak­ten for at føje kine­ser­ne, som Micha­el Nybrandt husker det. 

“Det inter­es­san­te er, at vores sam­ar­bej­de ikke var base­ret på vel­gø­ren­hed, som man­ge fejl­ag­tigt tror. Det var cool busi­ness med Tibets lands­hold som en regu­lær vare, Sta­dil var inter­es­se­ret i og betal­te for. Det kræ­ve­de man­ge res­sour­cer fra os at for­hand­le med Hum­mel, og jeg skul­le være vaks ved havelå­gen for at ikke at bli­ve kanø­flet,” siger Micha­el Nybrandt, der under­stre­ger, at bal­la­den i dag er for­tid for ham. 

Da Hum­mel plud­se­lig vil­le ud af kon­trak­ten, for­søg­te Chri­sti­an Sta­dil at påberå­be sig en form for for­ce maj­eu­re, erin­drer Micha­el Nybrandt. 

“Uhel­dig­vis end­te vores sam­ar­bej­de plud­se­ligt midt i en kon­trakt­pe­ri­o­de, da Hum­mel ønske­de at udfor­ske nye for­ret­nings­mu­lig­he­der i Kina – en beslut­ning, der ind­ly­sen­de ikke var kom­pa­ti­bel med et fort­sat sam­ar­bej­de med det tibe­tan­ske lands­hold. Set i baks­pej­let vil­le jeg ønske, at Hum­mel hav­de hånd­te­ret den situ­a­tion med stør­re karak­ter og betalt, hvad de skyld­te os. I ste­det for­søg­te de at løbe fra deres afta­le med alle muli­ge und­skyld­nin­ger om for­ce maj­eu­re, noget der slet ikke var ned­fæl­det i vores kon­trakt,” siger han. 

Hele for­lø­bet gør, at Micha­el Nybrandt, der har ople­vet Chri­sti­an Sta­dil på godt og ondt, ser ander­le­des på com­pa­ny kar­ma-filo­so­fi­en i praksis. 

“Jeg har da med glæ­de bemær­ket, hvor­dan Sta­dil har kun­net anven­de den bud­dhi­sti­ske filo­so­fi til at frem­me inter­es­se for sig selv og sine virk­som­he­der – også læn­ge efter vores sam­ar­bej­de ophør­te – her tæn­ker jeg spe­ci­fikt på begre­bet com­pa­ny kar­ma, som Hum­mel bryster sig af. Der var nok mere com­pa­ny end kar­ma over vores sam­ar­bej­de,” siger Micha­el Nybrandt. 

Chri­sti­an Sta­dil har ikke ønsket kom­men­te­re Micha­el Nybrandts kri­tik, men til­ba­ge i 2012, da Ekstra Bla­det i før­ste omgang kun­ne for­tæl­le histo­ri­en om, hvor­dan Hum­mel drop­pe­de Tibet, erkend­te Chri­sti­an Sta­dil dog, at Tibet-sponsora­tet ikke var for­e­ne­ligt med for­ret­nin­gen i Kina. 

“Det er klart, at man ikke kan lave for­ret­nin­ger i Kina, når man støt­ter Tibet,” sag­de han. 

Ankla­ger for åben skærm

I Chri­sti­an Sta­di­ls Com­pa­ny kar­ma-bog gør erhvervs­man­den sig til ban­ner­fø­rer for, at man skal huske den gode afsked, når man som virk­som­hed siger far­vel til sine medarbejdere. 

Hvis et sam­ar­bej­de ikke afslut­tes på en ordent­lig måde, kan der opstå en “kar­misk uba­lan­ce”, som Sta­dil poin­te­r­er i sin bog. 

“De men­ne­sker, man siger far­vel til, er nog­le af de vig­tig­ste ambas­sa­dø­rer for ens virk­som­hed over­ho­ve­det. I en lil­le ver­den er det ekstra vig­tigt at sige far­vel til dem på den rig­ti­ge måde – ellers får man det lige til­ba­ge i bær­ret igen.” 

Men der fin­des fle­re eksemp­ler på det, der kun­ne lig­ne “kar­misk uba­lan­ce” i Thornico. 

Et af dem fandt sted den 22. febru­ar 2017, hvor et af de måske mest opsigtsvæk­ken­de pres­se­mø­der i nye­re, dansk erhvervs­hi­sto­rie udspil­le­de sig. 

En tyde­ligt påvir­ket Chri­sti­an Sta­dil hav­de ind­kaldt pres­sen for at infor­me­re om, at man agte­de at poli­ti­an­mel­de Hum­mels for­hen­væ­ren­de direk­tør Søren Schri­ver for bed­ra­ge­ri og mandatsvig. 

Hvor­for det­te skul­le gøres på åben skærm, er sta­dig lidt af et myste­ri­um. To uger inden pres­se­mø­det var Søren Schri­ver ble­vet fyret efter 24 år som admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Hummel. 

Men nu sad Chri­sti­an Sta­dil for­an pres­se­kor­p­set flan­ke­ret af sin advo­kat Chri­sti­an Th. Kjøl­bye fra advo­kat­fir­ma­et Ples­ner og spil­le­de hem­me­li­ge lyd­bid­der, der iføl­ge Sta­dil afslø­re­de, at Søren Schri­ver hav­de for­søgt at hive pen­ge ud af Hum­mel og over i sit pri­va­te selskab. 

De grove beskyld­nin­ger på pres­se­mø­det fik TV2 til at spør­ge, om Chri­sti­an Sta­dil nu også var helt sik­ker i sin sag. 100 pro­cent, lød det fra Stadil. 

“Jeg er sik­ker på, at når I hører den bevis­fø­rel­se, vi frem­læg­ger i dag – nog­le af Dan­marks bed­ste straf­fe­retsad­vo­ka­ter siger, at det er den mest over­be­vi­sen­de bevis­fø­rel­se, de har set i deres 20-åri­ge kar­ri­e­re – når I ser den, så er jeg sik­ker på, at I også vil se, at der ikke var nogen vej udenom,” sag­de han. 

På trods af at Chri­sti­an Sta­dil kald­te sagen for “en af de mest over­be­vi­sen­de sager nogen­sin­de”, så er der her – seks år efter det famø­se pres­se­mø­de – ikke fal­det dom i sagen, men Søren Schri­ver har siden 2021 været til­talt for bedrageri. 

Vi har kon­tak­tet Søren Schri­ver, men han har ikke ønsket at med­vir­ke i et inter­view eller sva­re på spørgsmål. 

Chri­sti­an Sta­dil poin­te­r­er i sit svar, at Søren Schri­ver er til­talt for groft bed­ra­ge­ri, og man var i sin gode ret til at bort­vi­se ham. 

Den fran­ske forbindelse 

Men Søren Schri­ver er ikke den ene­ste opsigtsvæk­ken­de afsked, som Fri­heds­bre­vet er kom­met på spo­ret af i for­bin­del­se med til­bli­vel­sen af den­ne artikel. 

Fle­re tid­li­ge­re ansat­te for­tæl­ler, hvor­dan Chri­sti­an Sta­dil plud­se­lig har afbrudt sam­ar­bej­det med ven­ner og sam­ar­bejds­part­ne­re og ladet fle­re af dem stå ufor­stå­en­de tilbage. 

En af dem er fran­ske Remi Chou­is­sa, der siden 1996 var Hum­mels ind­gang til det fran­ske og tune­si­ske mar­ked. Alt­så lige ind­til han ikke var det mere. 

Even­ty­ret fik nem­lig en brat ende for Remi Chou­is­sa, da Hum­mel afbrød sam­ar­bej­det med hans virk­som­hed i 2018. 

Iføl­ge fransk­man­den skyld­tes det, at Hum­mel vil­le have mar­ke­det for sig selv. 

“De sag­de, at vi pro­du­ce­re­de Hum­mel-pro­duk­ter i Tunesi­en uden Hum­mels opsyn, og de kom med en mas­se fal­ske beskyld­nin­ger for at kom­me ud af kon­trak­ten med os,” siger han og fortsætter: 

“Jeg har kendt Chri­sti­an, siden han var stu­de­ren­de. Og sådan slut­te­de han mere end 20 års sam­ar­bej­de. Jeg har haft man­ge sam­ar­bejds­part­ne­re i mit arbejds­liv, men jeg har aldrig ople­vet den slags behand­ling før – aldrig,” siger Remi Chouissa. 

I dag giver han ikke meget for Chri­sti­an Sta­di­ls snak om kar­ma og bud­dhi­stisk ledelsesstil. 

“Det mest skuf­fen­de er kløf­ten mel­lem den per­son, han udgav sig for at være, og så den per­son, han vir­ke­lig var.” 

Kan du uddy­be det? 

“Det vær­ste for mig var ikke de pen­ge, vi miste­de, men at vi hav­de kendt ham i så lang tid. Den man­gel på hen­syn fortjen­te vi ikke. Jeg mener, at bud­dhis­me er byg­get på men­ne­ske­li­ge hen­syn og respekt. Com­pa­ny kar­ma var bulls­hit,” siger Remi Chouissa. 

Til kri­tik­ken sva­rer Chri­sti­an Sta­dil følgende. 

“Remi som var licens­part­ner for Hum­mel i man­ge år men som vi med hjem­mel i vores kon­trakt valg­te ikke at for­læn­ge afta­len med da vi ger­ne vil­le dri­ve mar­ke­det selv. Irri­te­ren­de for ham, men en del af det at dri­ve for­ret­ning og især i dag hvor man­ge tager mar­ke­der til­ba­ge. Har jo ikke noget med god eller dår­lig karma/CSR at gøre.” 

Sagsøgt for millioner 

Listen over søgs­mål fra tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re og sam­ar­bejds­part­ne­re teg­ner også et bil­le­de af, at de i hvert fald har svært ved at se kar­ma­en i Thornico. 

I 2016 blev Sta­dil-fami­li­en stæv­net for 100 mil­li­o­ner kro­ner i Venezu­ela af deres man­ge­åri­ge sam­ar­bejds­part­ner Ole Bødt­ker Niel­sen, der men­te, at den kend­te erhvervs­fa­mi­lie med ulov­li­ge mid­ler blandt andet hav­de for­søgt at tvin­ge ham ud af deres fæl­les sel­skab, Pro­ductos Danimex. 

I 2017 blev Sta­dil-fami­li­ens tid­li­ge­re rede­ri Thorco dømt til at beta­le sin direk­tør i Sin­ga­po­re, Mika­el Han­sen, én mil­li­on dol­lars for et inter­nt opgør om aktiesalg. Mika­el Han­sen vandt sagen både i byret­ten og i lands­ret­ten, men i dag mang­ler han sta­dig at se alle pengene. 

Han lan­ger kraf­tigt ud efter Thor og Chri­sti­an Stadil. 

“Det er lige meget, hvad der er sagt. Det er lige meget, hvad der er aftalt. Det er Thor Sta­dil fuld­stæn­dig ligeg­lad med. Han trom­ler bare igen­nem. Hvis folk er i knæ, så gør han alt for vir­ke­lig at udnyt­te situ­a­tio­nen og udnyt­te dem, han har afta­ler med. Han kan nær­mest sid­de og gri­ne af det.” 

Kri­tik­ken af Chri­sti­an Sta­dil er lige­le­des hård. 

“Min opfat­tel­se er, at Chri­sti­an Sta­dil ikke gør noget, der ikke er for egen vin­dings skyld. Der bli­ver ikke gjort noget for at støt­te et pro­jekt. Det hand­ler om mar­keds­fø­ring og helt sik­kert også om dol­lars. Han gør ikke noget, for­di han er en god per­son, han skal have det mak­si­ma­le ud af det øko­no­misk og se godt ud i medi­er­ne,” siger Mika­el Hansen. 

Chri­sti­an Sta­dil har ikke ønsket at for­hol­de sig til Mika­el Han­sens kritik. 

Han går hel­ler ikke nær­me­re ind i sagen om Ole Bødt­ker Niel­sen, men frem­hæ­ver i sit svar, at Ole Bødt­ker Niel­sen “var i fængsel og ankla­get for at have stjå­let fra os”. 

I et skrift­lig svar til Fri­heds­bre­vet kal­der Ole Bødt­ker Niel­sen ankla­ger­ne mod ham for fal­ske og skri­ver sam­ti­dig, at han for­ven­ter at vin­de rets­sa­gen mod Stadil. 

“Sagen fra 2016 med vores ankla­ge mod Sta­dil for svin­del mm. er fort­sat under behand­ling i Venezu­ela og for­ven­tes afslut­tet i nær frem­tid med et for os gun­stigt resul­tat,” skri­ver Ole Bødt­ker Nielsen. 

Sta­dil påstod at have for­ud­set finanskrisen 

Kimen til Ste­en Hil­de­brandt og Chri­sti­an Sta­di­ls bog, Com­pa­ny kar­ma, der blev udgi­vet i 2007, blev sået, da mak­ker­par­ret – iføl­ge Sta­dil – hav­de gjort sig noget af en åbenbaring. 

De hav­de iføl­ge Sta­dil nær­stu­de­ret en ræk­ke sta­ti­stik­ker over fal­den­de leve­tid hos virk­som­he­der i udvalg­te bran­cher, sam­ti­dig med at inve­sto­rer på den ame­ri­kan­ske børs skil­te sig hur­ti­ge­re af med deres aktier. 

Det gjor­de, at pro­fes­soren og erhvervs­man­den var i stand til at for­ud­se, at en finanskri­se var på vej til at ram­me ver­den, før det rent fak­tisk ske­te i 2008. 

Det var i hvert fald det, Chri­sti­an Sta­dil påstod, da han i 2011 – tre år efter finanskri­sen – holdt com­pa­ny kar­ma-fored­rag for en ræk­ke erhvervsfolk. 

“Den grund­læg­gen­de grund til, at vi skrev bogen, og den vig­tig­ste grund, var, at det var lige før kri­sen. Bogen hav­de også den funk­tion, at det var en advar­sel mod det, der var på vej til at ske,” for­kla­re­de Chri­sti­an Sta­dil under et fored­rag, der i dag kan fin­des på YouTu­be.

Her måt­te han også erken­de, at der desvær­re ikke blev hand­let efter bogen. 

“Vi valg­te at skri­ve bogen som en advar­sel, så hjalp det ikke så meget. Men det var i hvert fald målet,” sag­de Sta­dil på foredraget. 

Men det pas­ser ikke, siger Ste­en Hil­de­brandt i dag. 

“Vi for­ud­så ikke noget som helst,” lyder afvis­nin­gen fra professoren. 

Udover at Ste­en Hil­de­brandt i dag for­try­der sin med­vir­ken i bogen, så har han også sagt nej til, at bogen skal genop­tryk­kes og der­med givet afkald på at tje­ne fle­re pen­ge på sam­ar­bej­det mel­lem ham og Chri­sti­an Stadil. 

“For fle­re år siden kom det på tale, at bogen skul­le genop­tryk­kes. Det sag­de jeg nej til, og det vil jeg gøre igen,” siger Ste­en Hildebrandt. 

Ved du noget om sagen, som du mener, vi også bør vide? Så tøv ende­lig ikke med at kon­tak­te os ano­nymt på frihedsbrevet@protonmail.com.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her