Chri­sti­an Sta­dil præ­di­ker alle de rig­ti­ge ting – nu ankla­ges mil­li­ar­dæ­ren for dår­lig karma

I en tid, hvor mil­li­ar­dæ­rer ofte portræt­te­res som visio­næ­re og altru­i­sti­ske hel­te, træ­der Chri­sti­an Sta­dil, den pro­mi­nen­te og bud­dhi­stisk-inspi­re­re­de erhvervs­mand, frem som en sær­lig en af slagsen. Gen­nem en årræk­ke har medi­er­ne beskre­vet Chri­sti­an Sta­dil som en skarp og dyg­tig erhvervs­mand, der med sin unik­ke ledel­ses- og bran­dings­til præ­di­ker god kar­ma, mens han dri­ver det ver­den­s­oms­pæn­den­de mil­li­ard­kong­lo­me­rat Thor­ni­co. Men fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re og en ræk­ke hæn­del­ser, som Fri­heds­bre­vet nu kan oprul­le, teg­ner et andet og min­dre flat­te­ren­de bil­le­de af Chri­sti­an Stadil. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her