Efter kri­tisk histo­rie gik løvin­de Anne Stam­pe til modan­greb på de soci­a­le medi­er: Nu frem­læg­ger iværk­sæt­te­re nye oplysninger

Erhvervskvin­den Anne Stam­pe Ole­sen, der er kendt fra DR-pro­gram­met Løvens Hule, gik til modan­greb på de soci­a­le medi­er, da Fri­heds­bre­vet i sid­ste uge kun­ne afslø­re, hvor­dan løvin­den brug­te en ræk­ke iværk­sæt­te­re til at få 10 mil­li­o­ner kro­ner i offent­lig støt­te. Men nu tager fle­re iværk­sæt­te­re bla­det fra mun­den og frem­læg­ger mails, der mod­si­ger Anne Stam­pes for­kla­ring. Sam­ti­dig går Erhvervs­sty­rel­sen ind i sagen og kræ­ver nu en rede­gø­rel­se fra Stam­pes fir­ma Nor­dic Fema­le Foun­ders. Anne Stam­pe ønsker ikke at stil­le op til interview. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her