Fri Finans uge 35: Den gyld­ne svingdør

En opgø­rel­se fore­ta­get af Fri Finans viser, at mindst 12 højt­pla­ce­re­de embeds­mænd og che­fer fra sty­rel­ser og mini­ste­ri­er har skif­tet deres job ud med et andet hos medi­ci­nal­gi­gan­ten. Mens man i både EU og i en ræk­ke af vores nabo­lan­de er opmærk­som­me og rent fak­tisk lov­gi­ver mod, at poli­ti­ke­re, råd­gi­ve­re, kon­tor­che­fer mv., kan gå direk­te fra et højt pla­ce­ret offent­ligt job til et dit­to i det pri­va­te, så er det nær­mest ble­vet til en sport i Danmark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her