Kar­ma-mil­li­ar­dæ­ren Chri­sti­an Sta­dil sag­de, han var fær­dig med at hand­le med Rusland – Doku­men­ter for­tæl­ler en anden historie


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange 

Chri­sti­an Sta­dil hyl­de­de Ukrai­ne og prok­la­me­re­de, at hans sel­ska­ber var fær­di­ge med at lave for­ret­ning i Rusland. 

Men told­do­ku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et, viser, at fle­re af Sta­di­ls sel­ska­ber solg­te og frag­te­de varer til Rusland man­ge måne­der efter Ruslands inva­sion af Ukraine. 

Iføl­ge Chri­sti­an Sta­dil selv er det svært og dyrt at træk­ke sig fra Rusland fra den ene dag til den anden. 

Hele histo­ri­en

Mil­li­ar­dæ­ren Chri­sti­an Sta­dil kom sid­ste år i mod­vind, da det kom frem, hvor­dan fle­re virk­som­he­der i Sta­dil-fami­li­ens kong­lo­me­rat Thor­ni­co hand­le­de og ope­re­re­de i Rusland på trods af kri­gen i Ukraine. 

I før­ste omgang næg­te­de den bud­dhi­stisk-inspi­re­re­de direk­tør at luk­ke ned for sine for­ret­nin­ger i Rusland, men efter fle­re skri­ve­ri­er i pres­sen erklæ­re­de Chri­sti­an Sta­dil, at Rusland var et over­stå­et kapitel. 

Thor­ni­co-virk­som­he­der­ne Lactosan og Sano­vo, der laver hen­holds­vis oste­pul­ver og maski­ne­ri til ægge­in­du­stri­en, hav­de beg­ge luk­ket ned for sine akti­vi­ter i Rusland, sag­de Sta­dil til B.T. i april sid­ste år og uddy­be­de forklaringen: 

“Det er noget, vi bru­ger tid på i virk­som­he­der­ne i for­hold til at navi­ge­re i, hvil­ke for­holds­reg­ler vi skal tage i for­hold til alt fra dona­tio­ner, sam­ar­bej­de og ind­sam­ling med ngo’er til hjælp til ukrain­ske med­ar­bej­de­re og flygtninge.” 

Og da Chri­sti­an Sta­dil i juni sid­ste år kun­ne frem­vi­se en tocif­ret mil­li­ar­dom­sæt­ning i kong­lo­me­ra­tet, blev spørgs­må­let om for­ret­ning i Rusland affe­jet med et hand­le­kraf­tigt budskab. 

“Vi stop­pe­de inden for de før­ste par uger af kri­gen alt sam­han­del og akti­vi­tet i Rusland med und­ta­gel­se af Hart­mann. Vi luk­ke­de salgs­kon­to­rer ned, luk­ke­de web­s­i­tes ned, og vi stop­pe­de import og eks­port i Rusland i fem ud af de seks ver­ti­ka­ler i løbet af de før­ste par uger (fem ud af seks virk­som­heds­om­rå­der, red.),” sag­de Chri­sti­an Sta­dil til Fyens Stift­s­ti­den­de, hvor han hen­vi­ste til embal­lage­fa­brik­ken Brdr. Hart­mann, som også ind­går i Thor­ni­co, som har en fabrik i Rusland, der fort­sat er til salg. 

Men fle­re af Sta­di­ls sel­ska­ber fort­sat­te med at sen­de varer til Rusland, man­ge måne­der efter rig­man­den hav­de sagt, at det var slut. 

Det kan Fri­heds­bre­vet afslø­re efter at have gen­nem­gå­et told­do­ku­men­ter, der viser, at varer fra Sta­di­ls sel­ska­ber blev mod­ta­get i Rusland henover som­me­ren 2022. Helt frem til okto­ber og novem­ber 2022 kom der varer ind fra Sta­di­ls sel­ska­ber, alt­så knap syv måne­der efter at de før­ste rus­si­ske kamp­vog­ne rul­le­de ind i Ukrai­ne den 24. febru­ar 2022. 

Det står i skæ­ren­de kon­trast til Chri­sti­an Sta­di­ls udta­lel­ser om, at der var sat en stop­per for akti­vi­te­ter­ne i Rusland – og at Sta­dil er fort­sat med at tje­ne pen­ge på at hand­le med den krigs­før­en­de nation flug­ter hel­ler ikke lige­frem med hans sel­vop­fund­ne bud­dhi­stisk-inspi­re­re­de for­ret­nings­fi­lo­so­fi “com­pa­ny kar­ma”, som han er ble­vet kendt på; en ekstrem ver­sion af cor­pora­te soci­al respon­si­bi­li­ty, som har mot­to­et “kla­re sig godt ved at gøre noget godt”. 

Der­for væk­ker den fort­sat­te han­del med Rusland også stor over­ra­skel­se hos Jacob Dahl Rendt­or­ff, der er pro­fes­sor i virk­som­hed­s­e­tik ved Roskil­de Universitet. 

“Hvis du ser com­pa­ny kar­ma som CSR på ste­roi­der, som Sta­dil siger, så hæn­ger det slet ikke sam­men,” siger han og uddyber: 

“Hvis man tager com­pa­ny kar­ma og CSR alvor­ligt, så kan det ikke hæn­ge sam­men med at fort­sæt­te i Rusland. Det er fuld­stæn­dig klart,” lyder kri­tik­ken fra Jacob Dahl Rendtorff. 

Solg­te maski­ner og udstyr til Rusland

Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et tusind­vis af rus­si­ske told­do­ku­men­ter, hvor fle­re af Sta­di­ls sel­ska­ber figurerer. 

En af virk­som­he­der­ne er Sano­vo, der er et af seks for­ret­nings­om­rå­der i Thor­ni­co og iføl­ge Thor­ni­cos hjem­mesi­de er ver­dens­le­den­de i pro­ces­løs­nin­ger til æggeindustrien 

Told­do­ku­men­ter­ne viser, at Sano­vo i en lind strøm er fort­sat med at eks­por­te­re varer for adskil­li­ge tons til Rusland. 

Der er ankom­met for­sen­del­ser i febru­ar, juni, sep­tem­ber, okto­ber, novem­ber i 2022. Og det er både sket fra Sano­vo i Dan­mark, Hol­land og Uru­gu­ay, mens Chri­sti­an Sta­dil alt­så har påstå­et det modsatte. 

I juni ankom to for­sen­del­ser direk­te fra Sano­vo i Dan­mark til den rus­si­ske distri­butør Sano­vo Tech­no­lo­gy Vostok. Den 13. juni 2022 ankom et spe­ci­al­de­sig­net fil­ter med en vægt på 300 kilo til Rusland, og den 23. juni sam­me år modt­og den rus­si­ske distri­butør en ægge­va­ske­ma­ski­ne på 1,3 tons fra Danmark. 

For­sen­del­ser­ne til sel­ska­bet i Rusland stop­pe­de ikke der. I juli 2022 ankom en ægge­pak­nings­ma­ski­ne med en vægt på 16,9 tons fra Sano­vo i Hol­land til Sano­vo i Rusland. 

Det rus­si­ske sel­skab modt­og også en ræk­ke varer fra Hol­land i september. 

Den 7. novem­ber 2022 modt­og den rus­si­ske distri­butør end­nu en for­sen­del­se. Med ombord var en gam­mel ægge­sor­te­rings­ma­ski­ne fra 2012, der veje­de 10,088 tons, og som blev sendt fra Dan­mark til den rus­si­ske distributør. 

Men Sano­vo er ikke det ene­ste af Sta­di­ls sel­ska­ber, som er fort­sat med at sen­de varer til Rusland, selv­om den karis­ma­ti­ske erhvervs­mand har prok­la­me­ret et fuldt­o­net eksportstop. 

Lactosan, der pro­du­ce­rer og sæl­ger oste­pul­ver, har gjort det samme. 

Told­do­ku­men­ter­ne viser, at Lactosan i Rusland, som fort­sat er aktivt, den 24. okto­ber modt­og en sen­ding pro­duk­ter, der blandt andet inde­holdt oste­pul­ver med en vægt på rundt reg­net 18 tons fra Lactosan i Uruguay. 

Sta­dil: Det koster millioner

Afslø­rin­gen kom­mer, efter at Fri­heds­bre­vet i sid­ste uge kun­ne beskri­ve, hvor­dan fle­re dan­ske virk­som­he­der er fort­sat med at hand­le med Rusland. 

Vi har gen­nem­gå­et 16.000 told­do­ku­men­ter på varer, som er ble­vet sendt fra Dan­mark til Rusland, efter kri­gen i Ukrai­ne brød ud den 24. febru­ar 2022. 

Doku­men­ter­ne afslø­rer, at vare­eks­por­ten fra Dan­mark til Rusland for en ræk­ke sto­re virk­som­he­der i Dan­mark er fort­sat i stor stil, siden kri­gen i Ukrai­ne brød ud. 

Og her­un­der alt­så fle­re af Chri­sti­an Sta­di­ls virksomheder. 

Selv­om mate­ri­a­let doku­men­te­rer, at fle­re af Chri­sti­an Sta­di­ls sel­ska­ber er fort­sat med at hand­le med Rusland og trans­por­te­re varer der­til, efter Sta­di­ls udmel­din­ger om det mod­sat­te, så mener mil­li­ar­dæ­ren ikke, at han har et for­kla­rings­pro­blem. I et læn­ge­re mailsvar lyder hans for­svar således: 

“Over­ord­net kan du sige at fra man beslut­ter at luk­ke ned til der er helt luk­ket ned så går der nog­le måne­der. Fore­stil at I skul­le luk­ke FB (Fri­heds­bre­vet, red.) ned; folk skal afske­di­ges, inter­views skal fær­digskri­ves og leve­res, rek­la­me­af­ta­ler afvik­les mm,” skri­ver Sta­dil i mailsva­ret, som Fri­heds­bre­vet brin­ger uredigeret. 

“Da vi meld­te ud at vi afbrød for­ret­nin­ger­ne i Rusland så meld­te vi sam­ti­dig ud at der for nog­le ordres ved­kom­men­de var for­bun­det afvik­lings­tid dvs ordrer på søen, ordrer opta­get før kri­gen som vi var juri­disk for­plig­te­de til at leve­re mm. Yder­me­re var der ingen sank­tions­brud på tids­punk­tet for de sid­ste leve­rin­ger; så hav­de vi ikke leve­ret. Vi har afvik­let alle Thor­ni­cos salg- og ser­vi­ce­kon­to­rer i Rusland og sat vores embal­lage­fa­brik til salg. Juri­di­ske for­plig­tel­ser til leve­ran­cer er end­vi­de­re afvik­let,” skri­ver erhvervs­man­den om det over­ord­ne­de billede. 

Selv­om kar­ma­mil­li­ar­dæ­ren ikke efter­lod nogen tvivl om, at det var slut med Rusland sid­ste år – så under­stre­ger han i dag, at der er nuancer. 

“Kan gene­relt til­fø­je at oven­nævn­te ned­luk­nin­ger ikke er noget man lige gør og yder­me­re koster det fle­re mil­li­on dkr hver måned. Til eksem­pel har Sano­vos spids­kon­kur­rent i et glo­balt duopol valgt at opret­hol­de sal­get i Rusland, noget de end­da rek­la­me­rer med; at de fort­sat hjæl­per de rus­si­ske land­mænd i mod­sæt­ning til Sano­vo,” skri­ver Sta­dil, som des­u­den for­tæl­ler, at Lactosan fort­sat har et sel­skab i Rusland. 

“Lactosans spids­kon­kur­rent er lige­le­des aktiv i Rusland. Bare så du får nuan­cer­ne med. Apro­pos Lactosan og for god ordens skyld kan skri­ves at vi sta­dig har et aktivt sel­skab; Lactosan Rus­sia Ltd som ikke er lik­vi­de­ret og hvor vi sta­dig udbe­ta­ler løn til med­ar­bej­der­ne. Der er dog ingen akti­vi­tet i sel­ska­bet. Skul­le vi lik­vi­de­re det vil­le de pen­ge der er i sel­ska­bet med stor sand­syn­lig­hed gå til krigs­ma­ski­nen. Når pen­ge­kas­sen er tom afvik­les sel­ska­bet, som alle de andre.” 

Du sag­de, at I var luk­ket ned – men I har både i juni, sep­tem­ber og novem­ber (2022, red.) frag­tet maski­ner ind. Hvor­dan hæn­ger det sammen?

“Som beskre­vet før så hav­de vi ordrer opta­get før kri­gen som vi var juri­disk for­plig­te­de til at leve­re,” siger Chri­sti­an Sta­dil, som tror, at kri­gen har for­læn­get toldbehandlingstiden. 

Chri­sti­an Sta­dil er også ble­vet præ­sen­te­ret for pro­fes­sor Jacob Dahl Rendt­or­f­fs kri­tik af ham og com­pa­ny kar­ma-filo­so­fi­en – den har han ikke ønsket at sva­re på. 

Sam­le­de ind til Ukraine 

Chri­sti­an Sta­dil har gjort kar­ri­e­re ud af sin såkald­te kar­ma­fi­lo­so­fi, der i sin enkelt­hed går ud på at “kla­re sig godt ved at gøre noget godt”. Men Fri­heds­bre­vet har den sene­ste tid kun­net afdæk­ke, hvor­dan Chri­sti­an Sta­dil har svært ved at leve op til sine egne principper. 

Fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re i det mil­li­ards­to­re kong­lo­me­rat kan ikke gen­ken­de Chri­sti­an Sta­di­ls kar­maprin­cip­per, og en ph.d.-studerende, der under­søg­te net­op kar­ma­fi­lo­so­fi­en i Hum­mel, blev fyret.

Og noget tyder på, at Chri­sti­an Sta­dil, der er ble­vet kendt for sin vel­gø­ren­de til­gang til for­ret­nin­ger, har glemt sin egen filo­so­fi, når det kom­mer til Rusland. 

Kort tid efter kri­gen brød ud i Ukrai­ne i febru­ar sid­ste år, var Chri­sti­an Sta­dil hur­tig til at stab­le vel­gø­ren­de for­mål på bene­ne for net­op Ukrai­ne. Iføl­ge hans Face­book-pro­fil vil­le han done­re tøj og sko til ukrain­ske flygt­nin­ge, pro­du­ce­re 10.000 ukrain­ske flag og købe støt­te­trø­jer til børn på flugt fra det krigs­hær­ge­de land. 

På soci­a­le medi­er erklæ­re­de Chri­sti­an Sta­dil stor sym­pa­ti for Ukrai­ne. Men ind­sat­sen omkring Ukrai­ne er ikke nævnt med et ene­ste ord i den såkald­te “com­pa­ny kar­ma-rap­port” for Sta­dil-fami­li­ens sel­skab Thor­ni­co. Sam­ti­dig viser doku­men­ter, at fle­re af Sta­di­ls sel­ska­ber er fort­sat med at frag­te til Rusland. 

Men selv­om Sta­dil alt­så hav­de travlt med at høste likes på de soci­a­le medi­er, så fort­sat­te hans virk­som­he­der med at hand­le med Rusland, viser tolddokumenterne. 

Rusland ikke nævnt med et ord i karma-rapport 

Hvert år udgi­ver Thor­ni­co en såkaldt “kar­ma­rap­port”, hvor Thor­ni­co blandt andet bryster sig af sine vel­gø­ren­de formål. 

Selv­om Ruslands inva­sion af Ukrai­ne den 24. febru­ar var den alt­over­skyg­gen­de geopo­li­ti­ske begi­ven­hed i 2022, så er der ikke gjort meget plads til kri­gen i den 73 sider lan­ge rap­port om Thor­ni­cos com­pa­ny kar­ma i 2022. 

Hver­ken Ruslands inva­sion eller hjæl­pen til Ukrai­ne er nævnt med et ene­ste ord. Der er hel­ler ikke nævnt meget om Thor­ni­cos akti­vi­te­ter i Rusland, som begræn­ser sig til en oplist­ning af, at Brdr. Hart­mann har en aktiv fabrik. 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Chri­sti­an Sta­dil, hvor­dan det hæn­ger sam­men – men det har han ikke ønsket at sva­re på. 

Hvis du ved noget, kan du for­tro­ligt kon­tak­te Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster på mathias@frihedsbrevet.dk eller Frihedsbrevet@protonmail.com.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her